Acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords de dret privat Junta Directiva de Tarragona 2020

Desembre
- Acordar, si escau, el Calendari Laboral 2021 per la Demarcació de Tarragona
- Acordar, si escau, la tramitació del contracte per a l'elaboració de la revisat AT del primer semestre del 2021 a (...), (...) i (...)

Novembre
- Acordar, si escau, la designació de les arquitectes (...) i (...) pel tribunal qualificador a l'Ajuntament d'El Catllar
- Acordar, si escau, l'encàrrec d'instal·lació d'un sistema de detecció d'incendis a la Seu de Tarragona
- Acordar, si escau, la substitució del variador de l'ascensor de la Seu de Reus

Octubre
- Acordar, si escau, (...) per a representar al Col·legi d'Arquitectes al Consell Municipal de l'habitatge de Reus
- Acordar, si escau, la contractació de l'exposició DRA III Distinction Romande d'Architecture 2018 del 16 de novembre de 2020 al 5 de febrer de 2021 a (...)
- Acordar, si escau, l'abonament del tram complementari i la quota col·legial del 4rt trimestre del 2020 per jubilació a l'arquitecte Sr. (...)
- Convocatòria de la Junta General Ordinària pel dia 24 de novembre del 2020
- Acordar, si escau, posposar la contractació de l'exposició DRA III Distinction Romande d'Architecture que es va acordar en acta de data 8 d'octubre

Setembre
- Acordar, si escau, nomenar l'arquitecte (...) com a representant titular i l'arquitecta (...) com a representant suplent de la Demarcació de Tarragona a la Comissió de Patrimoni Cultural Municipal de Valls.
- Acordar, si escau, l'exempció de quota col·legial per a la societat Lad 91, SLP
- Acordar, si escau, ajut del COAC als actes de Reus Ocult a celebrar els dies 3 i 4 d'octubre de 2020

Juliol
- Acordar, si escau, concedir l'excedència de 8 mesos sol·licitada pel treballador (...)
- Acordar, si escau, l'aprovació sol·licitud fraccionament pagament visat sol·licitat pel Sr. (...)
- Acordar, si escau, l'adjudicació i inici de treballs d'aplicació de pintura ignífuga a part de l'estructura metàl·lica de l'edifici de la Seu

Juny
- Pressupost reparació i instal·lació sistema de control de climatització

Maig
- Pressupost reparació i instal·lació sistema de control de climatització
- Renovació del conveni amb la URV pel desenvolupament del programa de pràctiques

Abril
- Acordar de novació del contracte d'arrendament del local dedicat a restauració de la seu de Tarragona (...)
- Acord de novació del contracte d'arrendament del local de la seu de Reus (...)
- Acord de novació del contracte d'arrendament del local del Lapidari de Tarragona
- Acord d'aprovació de la liquidació comptable de l'exercici 2019
- Modificació puntual del POUM a la zona del Centre Històric de la Part Alta de Tarragona

Març
- Acordar, si escau, concedir l'excedència de 12 mesos sol·licitada per la treballadora (...)
- Registre col·legial societària de l'entitat NEXO TECNIA, SLP
-Arxiu del procediment obert a l'arquitecte (...)

Febrer
- Acord d'actualització seveis del SAT i tarifes 2020
- Convocatòria de la Junta General el dia 21 d'abril de 2020
- Inici d'un procediment a l'arquitecte (...)

Gener
- Acordar, si escau, concedir l'excedència de 12 mesos sol·licitada per la treballadora (...)

(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords.

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'òrgan de govern, l'any, el mes i el títol de l'acord del que desitgen rebre el contingut.
En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Liei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l'exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l'acord, i d'altres han estat parcialment suprimits.

(III) La consulta dels acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

 

Printer-friendly versionPDF version