Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Informes de Idoneidad Técnica (IIT-BCN)

L’Informe d’idoneïtat tècnica (IIT) de Barcelona consisteix en el procediment de control per part del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya de l’adequació d’un projecte d’obres, o d’una documentació tècnica, a un conjunt de paràmetres determinats en aquest Protocol sobre la base de la normativa d’aplicació als projectes amb emplaçament al municipi de Barcelona.

L'informe d'idoneïtat tècnica (IIT) té per objecte verificar que el projecte i la documentació tècnica de les obres majors i menors de tipus I (comunicat diferit) i tipus II (comunicat immediat) segons Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), compleixen els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat.

Així mateix, ha d'acreditar el compliment de les determinacions del Codi tècnic de l'edificació que seran comprovades durant els procediments municipals d'intervenció i les condicions de seguretat, accessibilitat, habitabilitat, les disposicions adoptades per assolir els paràmetres de l'eco eficiència, les condicions exigides per la legislació amb l'ús i l'activitat i el planejament urbanístic. Aquest informe s'ha de sol·licitar obligatòriament abans d'iniciar la tramitació dels permisos d'obra (llicència d'obres majors o comunicats). 
Es tracta d'un tràmit telemàtic per tant és imprescindible disposar de Signatura Electrònica.Abans d'iniciar el procediment al web del COAC, cal fer el tràmit de la consulta prèvia a l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. Obtindràs la guia del contingut documental, d'acord amb la qual has de preparar els arxius que enviaràs a validar al COAC.


També pot ser del teu interès la Guia ràpida: com fer PDF amb marcadors, així com la Guia per a l'obtenció de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica IIT.
APLICACIÓN DEL COAC PARA TRAMITAR LOS IIT

El COAC pone a disposición de los arquitectos colegiados una aplicación web específica para tramitar los Informes de Idoneidad Técnica IIT del Ayuntamiento de Barcelona.

Se trata de una aplicación orientada a las necesidades reales de los usuarios, con una introducción de datos muy ágil. La aplicación permite que el arquitecto firme diversos documentos a la vez o que los solicitantes de un mismo expediente firmen los documentos en diferentes lugares y momentos. Además, el solicitante del IIT ve de forma clara y automática los puntos de control realizados por los técnicos visadores, los verificados y los que quedan pendientes. La aplicación está preparada para funcionar con los principales navegadores (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome y Safari). Las firmas electrónicas válidas son FirmaProfesional y DNIe.

El COAC asume un compromiso de tramitación de máximo 5 días.


PROCEDIMIENTO DE PAGO Y PRECIOS

La Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Barcelona sobre tasas urbanísticas implica que, actualmente, el cliente debe abonar el importe de la revisión directamente a la entidad colaboradora acreditada que emita el IIT (importe sujeto a IVA). El Ayuntamiento establece un baremo de precios, de los cuales el COAC aplica los mínimos.

Más información sobre los IIT en Barcelona


TRAMITACIÓN DEL IIT + VISADO DEL PROYECTO BÁSICO

Puedes tramitar al mismo tiempo el Informe de Idoneidad Técnica y el Visado del Proyecto Básico, beneficiándote de un descuento en el precio del Visado correspondiente al 18% del precio del IIT (sin IVA).

Para más información, puedes enviar un correo electrónico a iit.bcn@coac.net


ENLACES

Consulta previa para la tramitación de expedientes de obras o de instalaciones de radiocomunicación

Modificación de la consulta prévia para la tramitación de expedientes de obras o de instalaciones de radiocomunicación

Tramitación de expedientes de obras o de instalaciones de radiocomunicación (licencia o comunicado)

Presentación de alegaciones, recursos y/o documentación a un expediente de obras o de instalaciones de radiocomunicación

Informe de patrimonio arquitectónico previo a un expediente de obrasPrinter-friendly versionPDF version