Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CURSO MONOGRÁFICO SOBRE LAS DEDUCCIONES POR OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EN EL IRPF

La sede del COAC de Manresa acoge, el jueves 28 de septiembre a las 15:30 h, un curso monográfico con el objetivo de ofrecer una visión teórica y práctica de las deducciones por eficiencia energética en el IRPF, para que los colegiados y colegiadas puedan asesorar correctamente a sus clientes y tengan la seguridad de hacer los certificados de eficiencia energética de forma correcta y ajustados a la normativa legal vigente de cara a los fondos NEXT GENERATION.

PDF version

CURS MONOGRÀFIC SOBRE DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'HABITATGES EN L'IRPF

La seu del COAC de Manresa acull, el dijous 28 de setembre a les 15:30 h, un curs monogràfic amb l'objectiu d'oferir una visió teòrica i pràctica de les deduccions per eficiència energètica en l'IRPF, per tal que els col·legiats i col·legiades puguin assessorar correctament els clients i tinguin la seguretat de fer els certificats d'eficiència energètica de forma correcta i ajustats a la normativa legal vigent davant les ajudes Next Generation.

PDF version

Curs: Domòtica per a arquitectes

La domòtica i l'automatització d’edificis són importants per millorar el funcionament dels nostres espais, però són encara grans desconegudes. El curs de l'Escola Sert, que comença el proper 3 de maig, és una introducció pràctica a aquest tipus de tecnologies i s’adreça específicament a professionals del món de l’arquitectura.

Les instal·lacions són cada cop més importats dintre d’un projecte arquitectònic. Ocupen més espai dintre de l’edifici i representen una partida important del cost final d’una obra.

PDF version

CURSO | HERRAMIENTAS SIG PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han acontecido herramientas clave en muchos ámbitos profesionales, siendo el urbanismo uno de los campos que más partido puede sacar. A pesar de esto, la mayoría del planeamiento se redacta todavía con herramientas CAD prescindiendo del valor añadido que pueden aportar las tecnologías SIG.
PDF version

CURS | EINES SIG PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC - 3A EDICIÓ

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) han esdevingut eines clau en molts àmbits professionals, sent l’urbanisme un dels camps que més partit en pot treure. Malgrat això, la majoria del planejament es redacta encara amb eines CAD, prescindint del valor afegit que poden aportar les tecnologies SIG.
PDF version

SESSIÓ SERT | LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR - HS3 - ENTENDRE ELS CONCEPTES BÀSICS

La qualitat de l’aire interior és un requisit bàsic per a la salut de les persones que ocupen els edificis. A més de la ventilació natural, l’edifici ha de disposar de sistemes mecànics que garanteixin l’aportació d’aire exterior i facin l’extracció de l’aire viciat, d’acord amb el seu ús i la seva ocupació i amb el nivell de contaminació de l’entorn. Amb sistemes de control i recuperació de calor es poden ventilar els edificis de forma sostenible.

Objectius
PDF version

Sessió Sert: Verificació de l'estalvi d'energia del CTE 2019

A partir del 24 de setembre de 2020 s’ha d’aplicar de forma obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, en totes aquelles obres que sol·licitin llicència municipal.

S’han modificat totes les exigències del document bàsic d’estalvi d’energia (DB-HE),  s’ha introduït una  nova exigència bàsica de "Protecció davant el gas radó" (HS6) i en relació amb el DB-SI "Seguretat en cas d'incendi",  s’ha modificat la regulació relativa a la propagació exterior d’incendi.

Objectius
PDF version

POSTGRAU | BIM MANAGEMENT - 2A EDICIÓ

La metodologia BIM és el nou paradigma de la redacció dels projectes d’arquitectura dels darrers anys. Les paraules BIM, Revit, IFC comencen a ser paraules freqüents entre els requeriments de clients privats i d’administracions públiques.
PDF version

Abiertas las inscripciones para el curso de certificación energética de edificios terciarios. Programa CE3X

La información sobre la calidad energética de un edificio está en un documento conocido como el hashtag energético. Para contar con este hashtag se tiene que realizar una certificación energética con un programa reconocido por la administración.

PDF version

Obertes les inscripcions per al curs de certificació energètica d'edificis terciaris. Programa CE3X

La informació sobre la qualitat energètica d'un edifici està en un document conegut com l'etiqueta energètica. Per a comptar amb aquesta etiqueta s’ha de realitzar una certificació energètica amb un programa reconegut per l'administració.

PDF version

Pages