ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 

Dimarts 31 de maig a les 11:00 hores en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona, a la seu de l’Ateneu Barcelonès (Carrer Canuda, 6) de Barcelona i per mitjans telemàtics

Inscripcions presencials

Inscripcions online

 

 

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA GENERAL

 

Ordre del dia definitiu

1r. Participació dels grups de representants.
2n. Lectura i aprovació -si s'escau- de l’acta de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de data 15 de desembre de 2021 i l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de 30 de març de 2022.
3r. Coneixement de la Memòria i aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta de Govern corresponents a l’any 2021 expressada a través d’aquesta. 

4t. Lectura i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost i dels comptes anuals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya corresponents a l’exercici 2021. 

5è. Precs, preguntes i proposicions.
.
DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS
Informació d'interès per als nous representants de l'Assemblea del COAC
- Funcionament econòmic COAC
Glossari de Conceptes de les partides pressupostàries
Document delegació de vot