CERTIFICAT D'OBRA EN CONSTRUCCIó

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.