Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Resolució del TDC: convenis entre col·legis i ajuntaments

Resolució del TDC: convenis entre col·legis i ajuntaments

El 4 d’abril de 2011, la Direcció General de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va incoar l’expedient 30/2011– Sistemes d’externalització de llicències municipals, com a conseqüència d’una denúncia.

L’objecte d’aquest expedient consistia a analitzar les possibles infraccions tipificades per l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, presumptament esdevingudes arran de la signatura d’un seguit de convenis entre diversos ajuntaments, col·legis professionals i associacions de municipis, tots relacionats amb determinades funcions de control i supervisió dels treballs professionals, sota diferents denominacions, per a l’agilització dels procediments de concessió de determinades llicències administratives municipals.

L’ACCO va considerar que amb aquests convenis es podrien propiciar reserves d’activitats injustificades a favor dels col·legis professionals signataris, respecte d’altres entitats o professionals aptes també per fer aquestes tasques.

Al llarg de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, van sol·licitar l’inici de la terminació convencional de l’expedient i es van comprometre a modificar les conductes presumptament restrictives de la competència detectades com a conseqüència de la instrucció de l’expedient, així com a no signar a futur convenis contraris a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

Finalment, un cop valorades totes les propostes de compromisos presentades per aquestes entitats, tant la Direcció general de l’ACCO com del Tribunal Català de la Competència (TCDC), van considerar que els compromisos eren suficients per resoldre els possibles efectes sobre la competència derivats de les conductes objecte de l’expedient i quedava garantit l’interès públic, atès que el seu compliment suposava l’obertura del mercat de serveis objecte d’aquest expedient a tots els professionals i entitats aptes per a la seva prestació.

Per aquest motiu, en data 17 del mes d’abril de 2013, el TCDC va resoldre l’esmentat expedient 30/2011 per la via de la terminació convencional.

En relació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’acord obliga a:

1.- Extingir els convenis amb la Federació de Municipis de Catalunya, signat el 20 de maig de 2009 i els ajuntaments de Sabadell, de data 28 de maig de 2009; Tarragona, data 3 de desembre de 2009, i Sant Boi de Llobregat, subscrit el 23 de desembre de 2009, sobre la implantació dels visats de idoneïtat tècnica i urbanística dels projectes que haguessin de sotmetre’s a la concessió de llicència urbanística municipal.

2.- Deixar sense efecte el conveni de delegació de funcions amb l’Ajuntament de Barcelona de data 25 d’octubre de 2011 en el moment que, com a conseqüència de la resolució del Tribunal Català de Defensa de la Competència, l’Ajuntament de Barcelona implementi l’obertura del mercat.

3.- Assumir el compromís de futur de no signar convenis amb les administracions públiques que contravinguin l’LDC, de manera que en cap cas es convingui cap exclusivitat ni reserva d’activitat.

Vegeu la resolució íntegra al web de l'ACCO


13/05/2013
Tornar