Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Convocatòria 2023 d'ajuts en forma de préstecs per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges dels barris gestionats per l’AHC

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 28 de desembre s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/4079/2022, de 20 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges (ref. BDNS 665558). Les bases reguladores (Resolució DSO/3040/2021) d’aquesta convocatòria van ser publicades al DOGC el passat 13 d’octubre de 2021.

La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que determina l'Acord del Govern de 26 de novembre de 2019, és de 4.805.084,73 euros.

Objecte
Regular les condicions per a l’accés a la línia de finançament d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges dels barris socials gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

Persones beneficiàries
- Les comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), amb índex de morositat ≤13%.
- Les comunitats de propietaris que hagin subscrit un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’execució d’obres de rehabilitació.

Terminis de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’ha iniciat el 02/01/2023 i finalitzarà el 29/12/2023, si bé es pot tancar abans en cas d’exhauriment de les disponibilitats pressupostàries.

Requisits dels edificis
- Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge (no computa la planta baixa amb ús diferent del d’habitatge)
- Almenys el 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual (propietaris o llogaters)
- Han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) presentat a l’AHC abans de la sol·licitud de crèdit, així com del certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE)

Actuacions subvencionables
1. Obres de rehabilitació per a l’estat de conservació de l’edifici
2. Obres de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
3. Obres de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Pressupost protegible
A efectes del càlcul del préstec, el pressupost protegible de les obres està constituït per:
a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
b) Honoraris
c) Despeses derivades de la tramitació
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA)

No són protegibles l’impost sobre construccions i serveis (ICIO) i les taxes. Tampoc ho són els honoraris de redacció dels projectes.

Imports i condicions
Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 0%, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge.

Terminis d’inici i acabament de les obres
Es pot sol·licitar el préstec amb obres sense iniciar i també per a obres iniciades i no finalitzades. Les condicions per a les diferents situacions es recullen a les bases reguladores.

Trobareu més informació al web de l'OCT
4/01/2023
Tornar