ELECCIONS COAC - MODEL INTERVENTOR
Model orientatiu de nomenament d'interventor o interventora