Criteris d’inscripció

Clàusula informativa Web

De conformitat amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les dades consignades en el present formulari seran inclosos en un fitxer, la titularitat del qual correspon a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, perquè siguin tractats amb la finalitat de gestionar la relació escola-alumne, així com la de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, dirigit a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net , indicant a la línia d'Assumpte el dret que desitja exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona).

 

Cláusula informativa Web

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa al usuario que los datos consignados en el presente formulario serán incluidos en un fichero, cuya titularidad corresponde a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, para que sean tratados con la finalidad de gestionar la relación escuela-alumno, así como la de promoción y difusión de nuestras actividades y servicios. El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite su identidad, dirigido a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a través de correo electrónico en la dirección dadespersonals@coac.net , indicando en la línea de Asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo ordinario remitido a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona).

MATRICULACIONS

La matriculació a un curs s’ha de formalitzar a través d’aquesta pàgina web, complimentant el formulari corresponent.

Cada societat inscrita en el registre de societats del COAC, pot inscriure 1 assistent (col·legiat o no) a preu de col·legiat. En el cas de que l'inscrit no sigui un arquitecte col·legiat, s'haurà d'acreditar la seva vinculació amb la societat col·legiada.

L’Escola Sert es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si considera insuficient el nombre dinscrits. En cas danul·lació es retornarà limport pagat, sense compensació addicional. En cas dajornament, es conservarà la plaça o bé es retornarà l’import pagat a les persones que ho sol·licitin.

FACTURACIÓ

La factura corresponent a una matriculació es pot generar a nom del mateix alumne o bé a nom d’una empresa, tenint en compte que, el preu que s’aplicarà serà el que pertoca a l’alumne matriculat a la formació, excepte en els casos d’alumnes no col·legiats que es matriculin a través d’una societat inscrita en el registre de societats del COAC. En aquest cas, la factura es generarà a nom de la societat col·legiada i s’aplicarà el descompte que li pertoqui a la societat.

No s’accepten pagaments en efectiu.  

ANUL·LACIONS

L’anul·lació d’una matrícula ha de ser comunicada per escrit i, comportarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives, sempre que es produeixi dins dels 15 dies naturals abans de l’inici del curs. Per als cursos/jornades inferiors a 4 hores, el termini es reduirà a la meitat.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

CERTIFICATS

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80% de les classes.

En els cursos de Postgrau, es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit, com a mínim, al 80% de les classes programades.

Per poder acreditar la titulació de Postgrau/Màster professional és necessari que l'alumne, que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat propietat de Col·legi darquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la relació escola-alumne, així com la de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. En el cas de sol·licitar l'acreditació d'un curs, les seves dades seran cedides a l'organisme o entitat acreditadora amb la finalitat de realitzar les gestions oportunes. Així mateix l’informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa haurà de dirigir l’esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi dArquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona.
Versió per a imprimir