Criteris d’inscripció i protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals (RGPD) us informem que les dades consignades en els processos de matriculació i relació amb l'Escola Sert del COAC, seran tractats per aquest  amb la finalitat de gestionar la relació escola-alumne, així com, si l'interessat ho consenteix de forma inequívoca, per informar-lo sobre  les nostres activitats i serveis.  Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia d'Assumpte el dret que desitja exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona). Per més informació, consulteu la política de protecció de dades i aplicació del RGPD

MATRICULACIONS

La matriculació a un curs s’ha de formalitzar a través de la pàgina web, complimentant el formulari corresponent. Cada societat inscrita en el registre de societats del COAC, pot inscriure 1 assistent (col·legiat o no) a preu de col·legiat. En el cas de que l'inscrit no sigui un arquitecte col·legiat, s'haurà d'acreditar la seva vinculació amb la societat col·legiada.
L’Escola Sert es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas d’anul·lació es retornarà l’import pagat, sense compensació addicional. En cas d’ajornament, es conservarà la plaça o bé es retornarà l’import pagat a les persones que ho sol·licitin.
L’Escola Sert es reserva el dret d’anul·lar i/o ajornar alguna sessió del curs/postgrau si ho considera necessari pel correcte funcionament del curs/postgrau i no es responsabilitza dels perjudicis de cap mena que això pugui ocasionar en la gestió de la formació bonificada

FACTURACIÓ

La factura corresponent a una matriculació es pot generar a nom del mateix alumne o bé a nom d’una empresa, tenint en compte que, el preu que s’aplicarà serà el que pertoca a l’alumne matriculat a la formació, excepte en els casos d’alumnes no col·legiats que es matriculin a través d’una societat inscrita en el registre de societats del COAC. En aquest cas, la factura es generarà a nom de la societat col·legiada i s’aplicarà el descompte que li pertoqui a la societat.

No s’accepten pagaments en efectiu.  

ANUL·LACIONS

L’anul·lació d’una matrícula ha de ser comunicada per escrit i, comportarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives, sempre que es produeixi dins dels 15 dies naturals abans de l’inici del curs. Per als cursos/jornades inferiors a 4 hores, el termini es reduirà a la meitat. En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

CERTIFICATS

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80% de les classes.
En els cursos de Postgrau, es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit, com a mínim, al 80% de les classes programades.
Per poder acreditar la titulació de Postgrau/Màster professional és necessari que l'alumne, que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent.

VISITES D'OBRA

Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant els cursos, seran sota el seu propi risc. 

Versió per a imprimir