INFORMACIó AL CIUTADà SOBRE LA INSPECCIó TèCNICA D'EDIFICIS

Informació sobre els passos a seguir per part dels propietaris per a l'obtenció dels informes ITEs.