Llibre de l'edifici
Decret 206/1992, pel qual es regula el llibre de l'edifici (derogat)
DOGC 7/10/1992