Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Barcelona modifica les convocatòries dels programes Next Generation per a l'àmbit ERRP del Pla de Barris

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat la modificació de les convocatòries de subvencions dels Fons Next Generation per a actuacions dels Programes 1, 4 i 5 d'ajuda a la rehabilitació als edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP del Pla de barris (ref. BDNS 634273).

Aquestes subvencions, impulsades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RD 903/2022 i RD 853/2021), corresponen al Programa de rehabilitació a nivell de barri (1), el Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges (4) i el Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (5).

La modificació afecta els següents barris de la ciutat de Barcelona:

· La Pau (ref. BDNS 634278)
· Congrés - Indians (ref. BDNS 634277)
· Canyelles (ref. BDNS 634276)
· Trinitat Vella (ref. BDNS 634279)
· Besòs - Maresme (ref. BDNS 634274)
· Can Peguera (ref. BDNS 634275)

Entre els canvis introduïts, destaquen els següents:

Punt 3.1.1 referent al condicionant de l'aprovació de l'ERRP per a les ajudes de rehabilitació a nivell de barri
Aquest programa d'ajuts quedava condicionat a l'aprovació prèvia de l'ERRP.
L'aprovació de l'ERRP corresponent es va formalitzar el 30 de maig de 2023 mitjançant acord número 49 de la Comissió Bilateral.

Punt 5.1 referent al termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Punt 5.4 referent a la forma de presentació de les sol·licituds
Com a sol·licitud d'inscripció al programa 1 d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, serà necessari el conveni signat entre l'entitat col·laboradora i la comunitat de propietaris per a l'execució de les obres o els models normalitzats en cas que les obres les impulsi la comunitat de veïns.

Punt 6.2 referent als destinataris de la subvenció
Si escau, l'Institut Municipal d'Urbanisme actuarà com a entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts, incloent-hi la licitació dels projectes i les obres per compte de les comunitats de propietaris.

En cas que l'execució sigui gestionada per la comunitat de veïns, l'IMU comprovarà i revisarà el correcte compliment dels requisits sol·licitats per la concessió de l'ajuda i dictarà proposta de resolució que traslladarà al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Punt 8.1.2 referent als destinataris últims dels ajuts
Els destinataris últims de les ajudes, si escau, cediran el cobrament d'aquestes a l'IMU com a entitat col·laboradora gestora de la rehabilitació mitjançant l'acord realitzat entre la propietat, comunitat de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges.

En cas que l'IMU actuï com a entitat col·laboradora gestora de la rehabilitació per compte de la comunitat de propietaris, destinarà l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les corresponents actuacions. Quan es tracti de comunitat de propietaris i agrupacions de comunitat de propietaris, aquesta regla resultarà igualment d'aplicació amb independència que, tant l'import d'aquesta, com el cost de les obres, hauria de repercutir-se en els propietaris dels habitatges i en el seu cas locals comercials o predis d'altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació sobre la propietat horitzontal.

Punt 8.1.5 referent a la quantia de les subvencions
Per determinar la quantia de les subvencions es tindrà en compte:

· En el cas que les obres siguin impulsades per l'IMU/AHC, li serà d'aplicació el cos sencer del present article.
· En el cas que les obres siguin impulsades per la comunitat de veïns, li serà d'aplicació únicament l'apartat “A” del present article, referent als Fons Next Generation.

Lletra c) de l'apartat B del punt 8.1.5 referent a la quantia de les subvencions
Queda redactat de la següent manera: 
(...) restant fins a assolir el 100% de l'import de les obres d'aquest àmbit podrà ser objecte de sol·licitud d'ajut de cohesió social o territorial amb les condicions que li son d'aplicació i que queden descrites més endavant.

Lletra a) del punt 8.6.2 es modifica en el sentit corregir el percentatge del tercer tram de subvenció prevista per les finques incloses en el punt 7.2

ACep,nren >= 60 % pasa del 75% al 80% de subvenció.

20/07/2023
Tornar