Programes Certificació Energètica d'edificis existents
Opció Simplificada 
  • CE3X(*) 
  • CERMA (només per a habitatges)
  • CE3 
Opció General 
  • Herramienta Unificada LIDER-CALENER
  • CYPETHERM HE Plus
  • SG SAVE

Accés per descarregar els programes (web del Ministeri per a la Transició Ecològica).

(*) L’OCT ha desenvolupat un complement al programa CE3X per detallar les recomanacions de millora energètica que acompanyen els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.