PROTOCOL DELS SERVEIS BàSICS, COMPLEMENTARIS I ESPECíFICS DEL COAC

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16