SOL·LICITUD D'INCORPORACIó AL COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentació:

• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

• Certificat Rector Universitat

• Títol d’Arquitecte expedit per l’Estat espanyol o Títol d’Arquitecte expedit per altres Estats amb Reconeixement Títol (UE) o Homologació (no UE)

El document adjunt inclou el formulari per sol·licitar inscripció als butlletins informatius després de donar-se d'alta