Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior d'habitatges per a persones grans

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El DOGC de l’1 de juliol publica la Resolució GAH/1615/2016, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

Les actuacions subvencionables són les obres d'arranjament en l'interior d'habitatges que tenen com a finalitat:


a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat: accessibilitat cambres higièniques; seguretat cuines; millores d’accessibilitat i mobilitat a les diferents peces de l’habitatge.

L'abast de la subvenció és del 100% dels costos (projecte, obres, llicències, tributs), amb un topall màxim de 3.000 euros.

Els requisits dels beneficiaris són els següents:

1. Tenir una edat igual o superior a 65 anys i, a més, complir alguna de les condicions següents:

- No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa, o acreditar algun grau de dependència, segons la Llei 39/2006 (Llei de Dependència).

2. Els ingressos de la unitat de convivència de la persona beneficiària no poden superar dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC).

3. No haver iniciat les obres al moment de demanar la subvenció.

4. Les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim de tres mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juliol de 2016.


4/07/2016
Tornar