Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Modificada la normativa sobre gestió de residus a Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
S'ha publicat al BOE el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018.

Aquest Reial Decret, incorpora els aspectes d’economia circular establerts per la Directiva marc de residus 2008/98/CE i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a l’UE, entenent el residu com una oportunitat d’obtenir un recurs.

És en aquests termes que el Reial Decret pretén avançar deixant enrere la visió separada de la gestió dels residus (municipals, industrials i construcció) unificant-ne al màxim els aspectes de tractament i gestió a fi efecte que els fluxos d’investigació entre els sectors afectats facin efectiu el binomi residu–recurs.

Entre els aspectes que cal destacar:

- L'increment de la valorització dels residus de construcció i demolició generats fins al 75% l’any 2020.

- La supressió de la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres, que es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, que es presentarà a l’ajuntament juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres.

- L’import del dipòsit garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. Tant les quantitats mínimes de residus a separar, com l’import d’aquest dipòsit, no varien de les recollides pel decret 89/2010. (11€/tona de residus previstos amb un mínim de 150€).

- El titular de la llicència ha de presentar a l’ajuntament un certificat acreditatiu de la gestió dels residus, indicant la quantitat i el tipus de residus lliurats.

- En quant a la reutilització (a la mateixa o a una altra obra) de residus de la construcció, el RD concreta que en els casos de reutilització de terres i pedres no contaminades, cal que la llicència d’obres determini com s’acreditarà aquesta gestió, ja sigui mitjançant els serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes.

A diferència del Decret 89/2010, el nou Reial Decret no concreta com cal acreditar la reutilització d’altres residustampoc com es gestiona el dipòsit davant el gestor de runes en el cas que hi hagi varis gestors (diferents tipus de residus i tractaments) i tampoc fixa quan caldrà presentar a l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió de residus.

El Reial Decret deroga i modifica parts del Decret 89/2010 de la Generalitat per el qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

Properament, l’Oficina Consultora Tècnica del COAC iniciarà la modificació dels documents d’ajuda per a l’elaboració de projectes, afectats per aquest canvi normatiu.

Per a més informació, consulta el text del RD 210/2018.


PLA TERRITORIAL SECTORIAL
D'altra banda, s'ha publicat també al BOE el Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018.

Aquest nou pla, de caràcter municipal, revisa i substitueix el Pla territorial sectorial, aprovat pel Decret 16/2010.

El PINFRECAT20, determina els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals (plantes de transferència, triatge, de rebuig, etc), concretant les diferents agrupacions territorials a que han de donar servei, establint-ne la localització, dimensionament i previsions de futur.

El PINFRECAT20 té caràcter vinculant respecte dels plans municipals i supramunicipals de gestió de residus municipals.

Per a més informació, consulta el text complet del RD 209/2018.


19/04/2018
Tornar