Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Pròrroga de llicències

El 31 de desembre finalitza el termini de pròrroga de llicències d'obres aturades per la crisi

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
NOVETAT: El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat de d’alarma, va suposar la suspensió dels terminis administratius fins a l'1 de juny de 2020. En aixecar-se la suspensió, es va reprendre el còmput dels terminis administratius com si els dies de l’estat d’alarma (del 14/3 fins al 31/5, en total 79 dies naturals) no haguessin existit. Per aquest motiu, es podria considerar que el termini fixat pel Decret Llei 17/2019, de data máxima 31 de desembre de 2020, es pot ampliar en 79 dies naturals, essent el termini màxim per sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de les llicències indicades el 20 de març de 2021. Com que el dia 20 de març és dissabte i, per tant, inhàbil a efectes administratius, el termini finalitzaria a tots els efectes el següent dia hàbil, el dilluns dia 22 de març de 2021.


El 30 de desembre de 2019 es va publicar al DOGC el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que inclou una nova pròrroga extraordinària de llicències d’obres ja caducades. La norma va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació.

Situacions en les quals es pot sol·licitar pròrroga
Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge anterior a la normativa aplicable, poden sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge aplicable resulta inviable econòmicament.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

Terminis previstos
Les persones titulars d'aquestes llicències disposen d'un termini d'1 any a partir de l'entrada en vigor del Decret Llei per sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga, és a dir, fins al 31 de desembre de 2020

Transcorregut aquest termini sense haver presentat la sol·licitud, o bé sense haver finalitzat les obres autoritzades, els titulars restaran obligats a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposaran de màxim 1 any.

El termini màxim de pròrroga de les llicències serà el 31 de desembre de 2022.

Més informació
A més de modificar la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, el nou Decret Llei també modifica la Llei del dret a l'habitatge i la Llei de l'arquitectura. Per a més informació, consulta la notícia publicada sobre el nou Decret Llei i la modificació de la Llei de l'arquitectura.
7/01/2020
Tornar