Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
reglament d'instal·lacions en els edificis

Entra en vigor la modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'1 de juliol de 2021 entra en vigor el Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, així com la posterior modificació puntual introduïda pel Reial Decret 390/2021 (veure notícia sobre la publicació del RD el passat 24 de març).

El Reial Decret 178/2021 és d’aplicació als projectes que sol·licitin llicència d’obres o l’autorització administrativa que els hi sigui d’aplicació, així com a qualsevol instal·lació en l’àmbit del RITE pel que fa a la seva reforma, manteniment, ús i inspecció.

A  continuació es recullen breument les modificacions més importants:

Sistemes d’automatització i control de les instal·lacions
Es fa obligatori incorporar un sistema d’automatització i control de les instal·lacions tèrmiques en els edificis no residencials de potència nominal útil superior a 290 kW (per a calefacció, refrigeració i ventilació) per tal d’assolir les condicions de benestar amb el mínim consum d’energia.

Comptabilització de consums
S’augmenten les exigències de comptabilització de consums en instal·lacions centralitzades i de subministrament d’energia renovables; entre d'altres:

- Qualsevol instal·lació que doni servei d’aigua calenta sanitària a més d’un usuari disposarà d’un comptador individual que permeti el repartiment de les despeses, la regulació i mesura dels consums i la interrupció del servei des de l’exterior de l’habitatge o local.

- Els clients finals d’edificis alimentats a partir d’una xarxa urbana de calefacció, refrigeració i ACS disposaran de comptadors individuals.

- Les instal·lacions tèrmiques centralitzades d’un edifici que subministri calefacció o refrigeració a diversos consumidors hauran de complir la normativa de comptabilització de consums individuals en els edificis (RD 736/2020) quan no disposin d’un sistema que permeti el repartiment de despeses de cada servei.

- Les instal·lacions solars tèrmiques de més de 14 kW de potència nominal disposaran d’un sistema de mesura de l’energia final subministrada.

Mesura i avaluació de l’eficiència energètica general de les instal·lacions
En el projecte o la memòria tècnica s’haurà d’incloure l’avaluació de l’eficiència energètica general de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. Quan la instal·lació sigui nova, l’avaluació serà de tota la instal·lació i quan sigui existent, de la part modificada o substituïda.

Disseny ecològic i etiquetatge energètic 
Els equips de generació de calor i fred, de ventilació, així com els destinats al transport de fluids (bombes, circuladors, ventiladors, motors) compliran les exigències d’eficiència energètica del RD 187/2011 de disseny ecològic dels productes relacionats amb l’energia. Els equips i materials hauran de portar el marcatge CE i l’etiquetat energètic d’acord amb el RD 1390/2011.

Al projecte o la memòria tècnica s’han d’especificar les prestacions energètiques i la informació de la fitxa del producte d’acord amb l’etiqueta energètica.

Modificació del règim d’inspecció
S’especifiquen noves obligacions per a la mesura i avaluació de l’eficiència energètica general de les instal·lacions.

Es modifica el règim d’inspeccions: s’inclou el sistema de ventilació i es canvien els límits de potència a partir dels que cal fer la inspecció obligatòria i les periodicitats:

- Inspecció de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i de les instal·lacions combinades de calefacció i ventilació i aigua calenta sanitària amb generadors de calor de potència útil nominal superior a 70 kW. Inspecció cada 4 anys.

- Inspecció de l’eficiència energètica dels sistemes d’aire condicionat i les instal·lacions combinades d’aire condicionat i ventilació amb generadors de fred de potència útil nominal més gran de 70 kW. Inspecció cada 4 anys. 

- La instal·lació complerta de calor o fred amb una potència tèrmica nominal més gran de 70 kW  i que tingui més de 15 anys d’antiguitat.

Foment de les energies renovables:
S’amplia el foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables incorporant la interconnexió a xarxa urbana de calefacció i refrigeració així com l’aprofitament de les energies residuals, les quals el RITE anterior no mencionava. 

Per a més informació, podeu consultar els textos publicats:

RD 178/2021, pel qual es modifica el RD 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
RD 390/2021, pel qual d'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
RD 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
28/06/2021
Tornar