Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dm, 27 setembre fins Dm, 11 octubre
Dimarts de 15:00 h a...

Obertes les inscripcions per al curs de càlcul i disseny...

Obertes les inscripcions per al...

Reforma laboral

La reforma laboral i la contractació de personal temporal

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La reforma laboral, aprovada pel Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, ha afectat en gran mesura el model vigent de contractació de personal temporal, preveient la desaparició de diferents contractes vigents a dia de avui i endurint les condicions d’accés a d’altres contractes.

Cal tenir en compte diferents períodes:

1. Contractes celebrats abans del 31/12/2021:
No els afecta la reforma laboral en els temes contractuals.

2. Període del 31/12/2021 fins al 30/03/2022:
Es podran continuar celebrant els contractes d'obra i servei i els contractes eventuals per circumstàncies de la producció, però aquests tindran una durada màxima de 6 mesos.

3. A partir del 31/03/2022:
A partir d’aquest moment desapareix el contracte d’obra i servei i únicament es podrà realitzar:

Contracte de duració determinada per circumstàncies de la producció, en el supòsit de l'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractar-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix, incloses aquelles que derivin de les vacances anuals. Aquest contracte tindrà una duració màxima de 6 mesos, ampliables per conveni a 12 mesos.

Contracte per circumstàncies de la producció per atendre situacions ocasionals i previsibles, en el supòsit d’atendre situacions ocasionals, que es puguin preveure i siguin de molt curta duració. Tindrà un límit màxim de 90 dies a l'any, que no es podrà gaudir de forma continuada. Aquest contracte NO es podrà formalitzar per a la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa.

Contracte per substitució d'una persona treballadora, en el supòsit que la persona treballadora tingui reconeguda, legal o convencionalment, la reserva del lloc de treball. També es podrà celebrar per a la cobertura temporal d’un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva amb un contracte fixe, amb el màxim de 3 mesos.

IMPORTANT: PER A TOTS EL CONTRACTES TEMPORALS
Perquè s' entengui que concorre causa justificada de temporalitat caldrà que s'especifiquin amb precisió en el contracte:
- la causa habilitant de la contractació temporal,
- les circumstàncies concretes que la justifiquen i
- la seva connexió amb la durada prevista.

Aquest aspecte és d’extrema importància donat que l’incompliment de les condicions/requisits per a la contractació temporal podria comportar el reconeixement de la condició de fixe en l’empresa.

També s’ha previst com a infracció greu la transgressió en la normativa sobre la contractació dels treballadors, amb una pujada sobre la infracció comesa i, un canvi molt important: es sancionarà per cada contracte incorrecte i no a nivell d’empresa com fins ara.

Per a més informació, podeu consultar el text íntegre del Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

7/02/2022
Tornar