MòDUL BàSIC 2016. ACTUALITZACIó DEL MB I DEL FACTOR D'ACTUALITZACIó

S’acorda fixar el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul del preu de visat per a l’any 2016, per treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, en 482 €, restant, per tant, el valor de l’índex d’intervenció en 0,9929. Aquest índex d’intervenció i el nou mòdul bàsic entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2016 i per a la seva obtenció s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprés entre juny de 2014 i juny de 2015, aplicant les fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, obtenint-ne un coeficient del -0,91%. Aquest decrement s’ha aplicat directament al valor del mòdul de l’any anterior.

 

Actualització del pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut

Tanmateix, als efectes de possibles visats voluntaris la Junta de Govern ACORDA fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

 

Factor d’actualització

Per a l’any 2016, i amb efectes des del proper 1 de gener, s’acorda aplicar un decrement de 0.1%, segons dades de l’IPC de Catalunya d’agost de 2014 a agost de 2015, sobre factor d’actualització ka, pel que fa referència a la seva aplicació en el càlcul de drets intervenció de treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010.

La resta de coeficients d’actualització, Ca i Fa, així com els coeficients d’actualització de pressupostos de Direccions d’obra, als mateixos efectes que l’apartat anterior, es fixen amb el mateix criteri en els següents valors:

 

Coeficient d'actualització (Ca):         1,76

Factor d'actualització (Fa):             10,56

Coeficient d'actualització (Ka):         1,43

 

Coeficients d'Actualització de pressupostos per les direccions d’obra 2014

AnyCoeficientAnyCoeficientAnyCoeficientAnyCoeficient
2015120091.1019991.611989 2.44
2014120081.1519981.6519882.87
20131.0220071.1819971.6819873.18
20121.0520061.2319961.7419863.36
2011 1.0820051.3619951.8519853.59
2010  1.1020041.4519941.8719843.79
  20031.4719931.9319834.09
  20021.4919921.9719824.72
  20011.5219912.0719815.95
  20001.5919902.1919806.82
        

 
Consulta l'Acord de la Junta de Govern