Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Convocatòria de concessió d'ajuts a la rehabilitació per a substitució de finestres en zones tensionades acústicament a Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 29 de setembre de 2022 s’ha publicat al DOGC l’anunci de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la rehabilitació per a la substitució de finestres en zones tensionades acústicament de la ciutat de Barcelona per a l'any 2022 .

Objectiu
Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de millorar la qualitat acústica en l’ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit.

Àmbit territorial
L’àmbit d’aplicació és el municipi de Barcelona, concretament:

- Les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE).
- Les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN): àmbits que disposin d’un pla específic aprovat per l’Ajuntament perquè es superen els 3 dBA els valors límit d’immissió establerts pel període nocturn. (Veure a l’Annex II.3 a la convocatòria)
- Els carrers zonificats com a C3.
- Els carrers on Ln > 65 dBA tant a façana de l’edifici com al tram del carrer.

Es pot consultar aquesta informació aquí.

Dotació pressupostària
La dotació prevista en aquest programa és de 500.000 euros

Persones beneficiàries
En podran ser beneficiàries les persones propietàries d’habitatges que en siguin usuàries habituals i permanents. La convocatòria fixa altres condicions per les persones beneficiaries, (veure’n detall de la convocatòria)

Terminis de sol·licitud dels ajuts
El termini de presentació de sol·licituds de subvencions s’inicia l’endemà de la seva publicació al DOGC; el 30/09/2022 i finalitza el 31/12/2022. No es podrà gaudir de subvencions per obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.

Requisits dels edificis
Els edificis, a més d’estar inclosos dins les Zones Tensionades Acústicament, cal que:

- Els edificis d’habitatges estiguin construïts abans del 1996 i el 70% de la superfície de l’edifici  - exclosa la planta baixa no destinada a habitatge i la superfície sota rasant- estigui destinada a habitatge d’ús habitual.

En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s’atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l’habitatge habitual i altres condicions (veure’n el detall a la convocatòria). 

- Els edificis d’habitatges unifamiliars estiguin construïts abans del 1996.

Les obres en conjunts arquitectònics hauran d'executar-se segons els criteris urbanístics aplicables a l'àmbit específic d'actuació. En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats o altres tipus de propietat, hi ha condicions especifiques que han de complir (veure’n el detall a la convocatòria).

Requisits de les actuacions
Les intervencions estan destinades a reduir l’impacte del soroll ambiental, en concret una substitució i adequació del total de finestres de la façana principal, sempre que aquesta es trobi en bon estat de conservació. En aquest sentit es demanarà un certificat de solidesa de la façana per garantir que aquesta no necessita intervenció.
Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, al permís d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva
Quantia de les subvencions i cost subvencionable
La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000 € per habitatge i 30.000 € per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges.
El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, els honoraris facultatius, el cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats.
Ajut de cohesió social
Consisteix en ajuts individuals addicionals i complementaris per a aquelles persones que no disposin de recursos per fer front al pagament de les obres de rehabilitació.
Poden sol·licitar aquest ajut complementari de fins al 100% de l’aportació individual que els correspongui fer per a l’actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:
- Ser propietari o propietària de l’habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
- La unitat familiar ha d’acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l’IRSC.
- No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.
29/09/2022
Tornar