L'edificació a les comarques de Girona 2020

LES DADES DE L’EDIFICACIÓ A LES COMARQUES DE GIRONA TORNEN A VALORS DEL 2019 I MOSTREN UNA TÍMIDA RECUPERACIÓ

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta l’activitat de construcció i rehabilitació de la província de Girona referent al primer semestre de l’any 2021. L’estudi s’ha fet a partir del visat dels projectes d’execució d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. Les conclusions d’aquesta anàlisi proporcionen les dades més fiables del que en el futur immediat es construirà al territori. 

Superfície visada
Analitzant amb detall els visats de la província de Girona, la superfície total visada durant el primer semestre de 2021 és de 293.102 m2, un 16,2% més que el primer semestre del 2020 (252.302 m2), i molt similar als m2 del primer semestre de 2019 (301.075 m2). 

Respecte al 2020, per comarques, les que han crescut més percentualment són la Cerdanya (amb un 92,5%) i el Pla de l’Estany (65,6%). D’altra banda, la Selva decreix un 28,5%, essent l’única comarca que no té creixement. 

Tipologia d’edificació: obra nova i Gran rehabilitació
Pel que fa a la tipologia d’edificació, la superfície en obra nova és de 206.438 m2, un 48,6% més que el 2020, i quasi un 12% més que el 2019. 

Pel que fa a la rehabilitació, les xifres mostren que continua a la baixa amb 75.304 m2, un 28,4% menys que el mateix semestre de l’any passat, i un 30,4% menys que el 2019. Per comarques, la Garrotxa i el Pla de l’Estany són les que més creixen, amb el 9,31% i el 20,2%, respectivament. Cal tenir en compte que aquestes dades de rehabilitació contemplen només els projectes de rehabilitació i gran rehabilitació visats pel COAC. 

Usos: habitatge i no habitatge
Amb relació als usos, el no habitatge segueix patint una desacceleració que ja detectàvem l’any 2019, tot i que en menor grau, essent únicament els usos sanitari i d’oficines els que tenen un augment. En m2, durant el primer semestre de 2021 s’han visat 49.664 m2, un 31,8% menys que el 2020; si ho comparem amb el 2019, és un 47% menys. 

Per comarques, l’Alt Empordà (158%) i el Pla de l’Estany (279%) són les que tenen un valor percentual més alt. Per tipologies, destaca l’ús comercial a l’Alt Empordà amb més de 8.000 m2, i l’industrial a la Selva amb més de 10.000 m2.

Sobre la superfície visada en habitatge, aquesta ha augmentat el 35,5%, amb un total de 232.077 m2; una tendència a l’alça des del 2018. Aquesta superfície correspon a 833 habitatges, un 23,4% més que l’any 2020 i lleugerament superior a la del 2019. Si aquestes xifres les extrapolem a edificacions, durant el primer semestre de 2021 s’han visat 27 edificis plurifamiliars, que fent la comparació amb el 2020, suposa un augment de 9 edificacions. D’aquests 27, cal destacar dos projectes corresponents a dos blocs d’habitatges de més de 8.000 m2, amb 52 i 56 habitatges respectivament. 

Per comarques, les que han visat més habitatges són el Gironès amb 336, i el Baix Empordà amb 159 habitatges. Per contra, el Pla de l’Estany amb 39 habitatges, i la Garrotxa amb 56, són les que destinen menys m2 a ús residencial en el conjunt de les comarques gironines. 

Expedients visats
El nombre d’expedients entrats a les Comarques de Girona durant aquest primer semestre ha estat de 952, xifra que suposa un 10% més respecte al mateix període de l’any passat (870 expedients), i un 11% menys respecte el primer semestre de 2019 (1061). 

Les llicències municipals, el punt de mira
El passat mes de maig el COAC va realitzar la segona edició de l’enquesta sobre llicències municipals a Catalunya. Els arquitectes col·legiats estaven convocats de nou a contestar sobre la seva experiència en el temps de resposta i l’atenció rebuda per part de l’administració local sobre la tramitació de llicències, pas previ imprescindible per visar els projectes executius i començar a construir. 

El període analitzat ha estat el dels darrers dos anys, i s'han recollit dades de 467 municipis de tot Catalunya. 

Els resultats indiquen un empitjorament de la situació. Entre tots els municipis analitzats el temps d’espera entre la presentació de la llicència i la seva concessió oscil·la al voltant dels 7,4 mesos de mitjana, mentre que l’any 2019 era de 5,6 mesos en el conjunt de Catalunya. Pel que fa a la província de Girona, el temps actual d’espera és de 5,6 mesos de mitjana, un 1,4 més que fa dos anys. 

9/07/2021
Tornar