Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Subvencions

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en entorns rurals de Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'11 d'abril s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/1154/2024, de 5 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l'arrelament en entorns rurals de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 753147).

Les bases reguladores de la convocatòria són les establertes a la Resolució TER/1033/2024.

Dotació pressupostària 
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 2.000.000 d'euros

Termini per presentar les sol·licituds 
El termini s'inicia el dia 17 d'abril de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos. 

Inici de les obres 
Les obres objecte de les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria al DOGC, l’11 d’abril de 2024.

Beneficiaris i àmbit d’actuació 
Persones físiques o jurídiques privades que siguin propietàries i que assumeixin la rehabilitació d'edificis d'habitatges o habitatges individuals a: 
- Municipis de menys de 500 habitants 
- Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d'Ebre
- Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats (exclosos Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d'Urgell i Puigcerdà) 

Exclosos i no subvencionables
- L'ús turístic, la segona residència i altres segons bases (veure 1.1 i 4.3.2 de les bases) 
-Projectes d'obra nova
-Actuacions de rehabilitació en edificis d'habitatges o habitatges individuals amb CFO posterior al 31 de desembre de 1999
-Actuacions de rehabilitació en edificis de titularitat pública
- Els edificis d'habitatges i els habitatges que ja estiguin llogats

Requisits dels edificis d'habitatges i dels habitatges individuals 
Els habitatges objecte de rehabilitació s'hauran de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de deu anys des de la concessió de subvenció (segons base reguladora 5).
Inspecció tècnica de l'edifici IITE prèvia a la sol·licitud de la subvenció (en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, si es rehabiliten habitatges de forma aïllada, no caldrà que en disposin) (veure 4.2) 

Requisits dels sol·licitants  
Règim d'ús dels habitatges en el moment de presentar la sol·licitud: 
- En cas d'habitatges ja destinats a residència habitual i permanent del propietari, caldrà acreditar el títol de propietat mitjançant nota simple del registre de la propietat i també amb certificat d'empadronament a l'habitatge objecte de rehabilitació que n'acrediti la inscripció almenys sis mesos abans de la publicació de la convocatòria corresponent. 
- En cas d'habitatges buits, caldrà acreditar el títol de propietat en els termes que indica a l'article 3.d) de la Llei 18/2007, s'haurà d'acreditar mitjançant el certificat d'empadronament municipal i els consums de serveis i subministraments, així com qualsevol altre mitjà probatori. 

Règim de tinença posterior a la rehabilitació:
- Si l'habitatge ja es destina a residència habitual i permanent del propietari el règim de tinença posterior ha de seguir sent l'ús propi d'aquest propietari i de la seva unitat familiar.
- Habitatges que portin més de dos anys buits, el règim de tinença posterior ha de ser destí lloguer 
(veure bases).
Una vegada rehabilitats, aquests habitatges s'hauran d'inscriure a la Xarxa de mediació per al lloguer social (veure excepcions a les bases) 

Actuacions subvencionables
- Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici d'habitatges o habitatge individual. 

- Les actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'edifici d'habitatges, sobre l'envolupant de l'edifici, com són la substitució de fusteries i/o la millora de l'eficiència de les instal·lacions,  calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edifici d'habitatges: rehabilitació de l'estructura horitzontal o vertical - reforç o substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat i les millores en l'accessibilitat i la seguretat d'utilització. 

- Obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d'habitabilitat i de funcionalitat.

Despeses subvencionables i pressupost protegible
Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'actuació subvencionada i resultin estrictament necessàries per a aquesta finalitat. També són subvencionables els tributs (impostos i taxes). 

Import de les subvencions i límits
L'import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb els següents límits: 

a) 20.000 euros per habitatge ja destinat a residència habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud. No s'admetrà més d'un habitatge per beneficiari. 
b) 40.000 euros per habitatge per al cas d'habitatges buits. S'estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari. En cas d'edificis amb més habitatges a rehabilitar, s'admetran les sol·licituds amb aquesta limitació de subvenció. 

Consulta l'anunci de la convocatòria i les bases reguladores.

 

16/04/2024
Tornar