CE3X, programa vàlid per verificar les exigències dels DB HE0 i HE1

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El programa CE3X, que fins ara només era vàlid per a la Certificació Energètica d’edificis existents, ha ampliat el seu àmbit d’utilització i ara permet verificar el compliment de les exigències principals dels Documents Bàsics HE0 i HE1 del CTE (limitació del consum i la demanda energètica, respectivament) en edificis d’obra nova i intervencions en edificis existents, de qualsevol ús. Aquesta verificació es realitza per mitjà d’un complement al programa, que es pot instal·lar de forma gratuïta.

Així doncs, a hores d’ara CE3X es pot utilitzar per a la justificació dels DBs HE0 i HE1 i per certificar energèticament edificis existents. La certificació energètica d’edificis d’obra nova encara no es pot realitzar amb CE3X, tot i que el programa està en tràmit per ser reconegut per a aquesta finalitat.

CE3X, segons informa l'empresa que el desenvolupa, “Efinovatic”, és una eina que compleix amb les característiques dels procediments acceptats per al càlcul del consum i la demanda energètica (especificats en els apartats 5.1.1 dels DB HE0 i HE1) i, en conseqüència, és un programa vàlid per verificar-ne la limitació.

Tot i ser una bona eina per als arquitectes i de fàcil utilització, l’ús de CE3X amb el nou complement per verificar HE0 i HE 1 presenta a dia d’avui algunes limitacions:

· Pel què fa a la Limitació de la demanda energètica (DB HE1), el complement, igual que l’eina unificada LIDER-CALENER, no verifica l’absència de condensacions ni les transmitàncies tèrmiques màximes dels elements constructius.

· El complement no genera un informe específic de la verificació de l’HE0 i l’HE1 per adjuntar al projecte. El complement mostra els valors calculats de l’edifici i els compara amb els valors límit, indicant si es compleixen els requeriments, però ho fa en una pantalla del mateix programa.

Aquestes limitacions estan cobertes per complements desenvolupats per marques comercials.

Accés al web d’Efinovatic per descarregar el complement de verificació del CTE-HE  (gratuït mitjançant registre).

4/03/2016
Tornar