Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Servei d'atenció a domicili per COVID-19

Prestació de serveis d’atenció assistencial personalitzada i professionalitzada al propi domicili adreçat a garantir els suports necessaris que col·legiats i/o familiars requereixen a causa del tancament de centres de dia i residències per la crisi de la COVID-19. Aquesta ajuda forma part de la Línia Estratègia Assistencial. 

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats i/o familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent (Grau II i Grau III).
• Es contemplen també com a persones destinatàries els col·legiats i/o familiars amb dependència que hagin sol·licitat la valoració i resolució de dependència i aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del SOC COAC

• 75 hores de servei d’atenció domiciliària (SAD).
• El servei el realitzarien empreses de servei d’atenció domiciliària incloses dins la cartera de serveis.

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Per a col·legiats i/o familiars que no comptin amb la resolució de situació de dependència caldrà establir una entrevista amb la treballadora social del SOC COAC, qui procedirà a la valoració pertinent.
• Ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors a 13.300 € bruts* o haver vist reduïts els ingressos en més d’un 60% durant el temps que porta declarada la pandèmia fins a la finalització de l’estat de l’alarma.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 231/2020, aprovat el 4 de febrer del 2020.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament omplert.
• Fotocòpia de la resolució de valoració del grau i nivell de dependència per part de l’administració pública competent. Quan no es disposi encara de la resolució, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud de valoració de grau i nivell de dependència.
• Informe de la treballadora social del SOC COAC en aquells casos en què la resolució de valoració es trobi en tràmit.
• Fotocòpia del DNI de la persona beneficiària (quan aquesta no és col·legiada).
• Fotocòpia del llibre de família de la persona beneficiària (quan no sigui col·legiada).
• Última declaració de la renda de la persona beneficiària.
• En el cas que la persona beneficiària no realitzi la declaració de la renda, aportar un certificat de no renda i, en el seu defecte, signar la declaració jurada conforme no la realitza.
• Certificat anual de pensions de la persona beneficiària, si el té.
• Document fiscal que s’adjunta degudament omplert (Model 145).

Incompatibilitats

• Només és compatible amb el servei de suport psicològic.

Versió per a imprimirPDF version