Aprovació de la nova Llei de contractes del sector públic

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En data 19 d'octubre de 2017 el Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de contractes del sector públic. La Llei preveu, en la disposició final setzena, la seva entrada en vigor als quatre mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, excepte determinades previsions per a les quals s'estableix una vacatio legis superior o l'entrada en vigor a l'endemà de la publicació.

La nova llei arriba després que el passat 27 de setembre el Ple del Senat aprovés el Projecte de Llei de contractes amb el qual es transposaven a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Un cop aprovat, el Projecte de Llei va continuar la seva tramitació al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació definitiva.

Alineació amb la Llei de l'Arquitectura catalana: prevalença de la qualitat sobre el preu
Entre altres qüestions, el nou text suposa el reconeixement dels serveis d'Arquitectura i Urbanisme com prestacions de caràcter intel·lectual i, en aquest sentit, promou la prevalença de la qualitat de l'oferta sobre el preu i considera el concurs de projectes amb intervenció de jurat com a procediment adient a utilitzar en els projectes d'especial complexitat, valorant-se les propostes a través dels valors arquitectònics, funcionals i mediambientals. El text legal aprovat contempla l'opció dels concursos a una o dues voltes, establint-se la compensació de les despeses dels treballs dels concursants.

Al·legacions dels col·legis d'arquitectes i el CSCAE
La Llei recull bona part de les esmenes proposades davant els Grups Parlamentaris per part del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), en les quals els col·legis d'arquitectes hi vam participar activament. 

Un cop publicat al BOE el text definitiu de la llei aprovada, l'Oficina de Concursos del COAC l’analitzarà i us mantindrà informats al respecte.

24/10/2017
Tornar