Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Publicada la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El passat 9 d’abril es va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular amb l’objectiu de prevenir i reduir la generació de residus i minimitzar l’impacte global en l’ús dels recursos per protegir el medi ambient. La norma va entrar en vigor el 10 d’abril i, entre d'altres, deroga la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

La nova normativa estableix la regulació del règim jurídic de l’impacte de la gestió dels residus generats per determinats productes en la seva posada al mercat i en regula la prevenció, producció i gestió.

Així mateix, la llei contempla un àmbit d’aplicació en les obres de construcció i enderroc, grans generadores de residus, a les quals s’aplica la següent jerarquia de gestió:

a) prevenció
b) preparació per a la reutilització
c) reciclat
d) altres tipus de valorització, inclosa la valorització energètica
e) eliminació 

Tot i que encara no hi ha data definida i amb l’objectiu de minimitzar la generació dels residus, la llei obliga a destinar com a mínim el 70% en pes dels residus generats a la preparació per a la reutilització, reciclat i altres valoritzacions de materials, incloses les operacions de reblert.

En la mateixa línia, la norma preveu la classificació dels residus de construcció i enderroc no perillosos a partir de l’1 de juliol de 2022 en les següents fraccions: fusta, minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. De la mateixa manera es classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats, tals com teules, sanitaris o elements estructurals.

Per últim, la llei recomana dur a terme els enderrocs preferentment de forma selectiva, opció que passarà a ser obligatòria a partir de l’1 de gener de 2024.

Edificis i instal·lacions amb amiant
Pel que fa a la presència d’amiant en els edificis, la llei estableix que abans del 9 d’abril de 2023, els ajuntaments hauran elaborat un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant, incloent-hi un calendari que planifiqui la seva retirada.

Tant aquest cens com la planificació prevista, que han de ser públics, seran enviats als responsables sanitaris, mediambientals i laborals, que hauran d’inspeccionar i verificar que s’han retirat i enviat a un gestor autoritzat. La retirada prioritzarà els espais amb més perillositat i exposició a la població més vulnerable.

En tot cas, les instal·lacions o emplaçaments amb caràcter públic i amb major risc hauran d’estar gestionats abans de 2028.

Consulta el llistat de normativa d'edificació (actualitzat per l'OCT a abril de 2022).

13/04/2022
Tornar