Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Aprovada la modificació del CTE per a l'impuls del vehicle elèctric i el foment de les energies renovables

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Consell de Ministres ha aprovat, el 14 de juny, el RD 450/2022 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació i que ha entrat en vigor aquest 16 de juny.

Els canvis introduïts donen resposta a:
- La transposició parcial de la Directiva (UE) 2018/844 -directiva que modifica la d’Eficiència energètica dels edificis ((2010/31/UE) i la d’Eficiència energètica (2012/27/UE)- amb l'impuls a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, VE, en els aparcaments dels edificis.
-   La necessitat de seguir avançant en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, incrementant el foment de les energies procedents de fonts renovables.

Així mateix, s’han introduït modificacions puntuals d’alguns apartats del DB HE Estalvi d’energia i DB HS per facilitar la seva aplicació, així com del DB SUA per tal d’incorporar criteris d’accessibilitat a les estacions de recàrrega de les places d’aparcaments accessibles.

Impuls del vehicle elèctric
La modificació introdueix una nova secció HE-6 “Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics” al DB d’Estalvi d’energia en la qual es fixen -en funció de l’ús de l’edifici i el tipus d’intervenció (obra nova o intervenció en edificis existents)- les dotacions mínimes exigides, ja sigui canalitzacions per a la preinstal·lació i/o instal·lació d’un determinat nombre de punts de recàrrega per al VE.

Aquests canvis també han comportat la modificació del RD 1053/2014 que va aprovar l’ITC BT-52  “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” del Reglament de Baixa Tensió, REBT, en la qual es fixaven les dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega de VE associades als edificis així com als aparcaments no adscrits als edificis.

Foment de les energies procedents de fonts renovables

El Reial Decret també modifica el DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables, canvi derivat de la possibilitat real de l’autoconsum col·lectiu i de la simplificació dels tràmits administratius per a la seva implantació.

En aquest sentit, s'ha incorporat l’ús residencial habitatge en el seu àmbit d’aplicació, a més de reduir, per a tots els usos, el valor llindar de superfície construïda a partir del qual li és d’aplicació l’exigència.

Terminis transitoris d'aplicació
Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:

amb anterioritat al 16-06-2022: no és d’aplicació.(*)

- del 16-06-2022 al 15-12-2022: és d’aplicació voluntària.(*)

- a partir del 16-12-2022: és d’aplicació obligatòria.

(*) Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 450/2022.

Consulteu la modificació al web del CTE

 

17/06/2022
Tornar