Propers Actes

Modificació del Pla General Metropolità

Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 18 de juny, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona va acordar aprovar inicialment la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona i per establir el dret d’adquisició preferent de l’Ajuntament sobre aquest habitatge, la qual, després del període d’al·legacions i de l’informe pertinent, haurà de ser sotmesa a aprovació del Consell Municipal (plenari de l’Ajuntament).

Període d'exposició pública
El termini per presentar al·legacions finalitza el 20 de juliol. La documentació restarà exposada en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal, 230).

Resum de la Modificació
La Modificació pretén que a tota Barcelona, en totes les actuacions edificatòries destinades a habitatge plurifamiliar, ja siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis preexistents, i sempre que el sostre urbanístic sigui superior a 600m2, caldrà destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de protecció pública, sobre els quals l’Ajuntament tindrà dret d’adquisició preferent (tempteig i retracte).

El servei d'Assessoria Jurídica del COAC ha elaborat un resum dels canvis que suposa aquesta Modificació. Pots consultar aquest resum al gestor documental de l'Assessoria o clicant aquí (cal estar loginat).

Consulta el document de la MPGM aquí.

21/06/2018
Tornar