Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Nous ajuts per al finançament de promocions d'HPO

Nous ajuts per al finançament de promocions d'HPO i allotjaments col·lectius protegits

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 10 de juliol s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1864/2019, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim general.

L'ajut consisteix en la bonificació del 2,25% del tipus d'interès aplicable a la part del préstec que correspon a l'execució dels habitatges o allotjaments.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2019.

Les bases reguladores són les publicades al DOGC del 20 de juny, RESOLUCIÓ TES/1692/2019.

Actuacions incloses
Són susceptibles d'accedir als ajuts les promocions d'habitatges i allotjaments següents:
a) Projectes de promoció d'habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
b) Projectes d'allotjaments col·lectius protegits (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
c) Adquisició d'immobles per a la seva rehabilitació i posterior qualificació com a habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
d) Adquisició de promocions d'habitatges en fase d'execució per a la seva finalització i qualificació posterior com habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).

En tots aquests supòsits, els habitatges o allotjaments s'han de qualificar amb protecció oficial, destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys.

L'adquisició del sòl on es construeixi la promoció d'habitatges o allotjaments, així com els aparcaments, els trasters o els locals de la promoció, no s'inclouen entre les actuacions objecte dels ajuts.

Pressupost protegible
El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la bonificació d'interessos, està constituït pel cost total d'execució dels habitatges o allotjaments, inclosos els impostos i taxes repercutibles a aquests habitatges o allotjaments i els honoraris corresponents (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i els locals), amb el límit de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada i de 57.000 euros per cada allotjament.

Terminis d'execució de les promocions
Les promocions d'habitatges o allotjaments per a les quals se sol·licitin els ajuts s'executaran en el termini de trenta-sis mesos a comptar des de la resolució de qualificació provisional, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Excepcionalment, l'AHC, a instància del promotor, podrà atorgar una pròrroga d'aquest termini per causes justificades, d'acord amb l'article 45.7 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

Sol·licituds de préstec i documentació
Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones sol·licitants al web de l'ICF.

La sol·licitud es formalitzarà amb caràcter enunciatiu amb la documentació que es detalla a continuació, sens perjudici que l'ICF requereixi tota aquella altra documentació que consideri necessària per a l'estudi de l'operació:

- La declaració anual de l'impost de societats o la documentació d'auditoria, depenent de la naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, dels tres darrers exercicis fiscals.
- Els darrers estats financers.
- La memòria explicativa del projecte d'inversió que inclogui uns estats financers provisionals per als propers tres exercicis.
- El pool bancari segons model normalitzat, detallant els venciments anuals de capital.
- La fitxa CIRBE, que es pot sol·licitar mitjançant el web del Banc d'Espanya.
26/06/2019
Tornar