Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Jordi Marsol (Creative Commons)

L'Ajuntament de BCN obre la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació

El 28 de març s’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017.

La convocatòria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona és, en general, molt similar a la del 2016, però conté algunes novetats en determinades línies d’actuació. A títol d’exemple, es volen potenciar encara més les mesures passives i actives d’estalvi energètic, promoure la rehabilitació dels conjunts urbans específics i les superilles, així com incentivar les cobertes verdes.

La convocatòria també té un marcat caràcter social, mantenint els ajuts de cohesió per a les famílies amb ingressos familiars més baixos i potenciant el lloguer social.

Com a novetat pel que fa al procediment, en aquesta convocatòria s’estableix de forma clara com es reduiran els percentatges de subvenció en cas d’incompliment d’algunes de les actuacions fixades com a recomanables en l’informe tècnic (informe que emeten els serveis tècnics de l’Ajuntament de forma prèvia a l’inici de les obres).

Poden optar a subvenció els edificis anteriors a l’any 1992 que tinguin com a mínim el 70% de la seva superfície destinada a habitatge habitual (exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant).

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 12.000.000 €, i el termini per formular les sol·licituds s’inicia el 29 de març i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.


PRINCIPALS LÍNIES D'AJUTS:

Patologies estructurals
Es subvenciona el 50% del pressupost* sense topall (mateixes condicions que el 2016).

Obres no estructurals
Per a actuacions en façanes que incloguin una millora energètica, la subvenció és d’un 50% del pressupost* amb un topall de 60.000 €, que es redueix a un 25% amb un topall de 30.000 € quan la millora energètica no es pugui produir (mateixes condicions que el 2016).

Com a novetat, per a les actuacions en la pell de l’edifici que no sigui façana a carrer o posterior (patis, celoberts, cobertes i mitgeres), es demana la seva millora energètica si es vol optar a subvenció. Així i tot, es manté la possibilitat de subvencions amb percentatge més reduït si es justifica la impossibilitat tècnica d’assolir els requeriments de millora energètica.

Accessibilitat
Els ajuts per a la instal·lació d’ascensors (en edificis de, com a mínim, planta baixa més tres plantes) són del 50% del pressupost* amb un topall de 60.000 €, i per a la supressió de barreres arquitectòniques del 25% i 30.000 € (mateixes condicions que el 2016).

Estalvi energètic i sostenibilitat
Es fa èmfasi en les mesures actives d’estalvi energètic, augmentant el percentatge d’ajut fins a un 60% (amb un topall de 60.000 €) per a actuacions de generació d’energia amb fonts renovables.

Els ajuts per a mesures passives es mantenen i, com a novetat, s’incorpora la subvenció a les cobertes verdes, en un 50% del pressupost* i un topall de 60.000 €.

Instal·lacions
Les subvencions per a la millora d’instal·lacions comunes i retirada d’elements obsolets de fibrociment segueixen sent d’un 25% i 35% del pressupost* respectivament, amb un topall de 30.000 € (mateixes condicions que el 2016). Per al canvi a subministrament d’aigua directa de xarxa, es subvenciona el 50% amb un topall de 60.000 €.

Subvenció d’obres a l’interior dels habitatges
En aquesta convocatòria només s’inclouen les actuacions de millora a l’interior dels habitatges quan aquests siguin per incorporar-los a la Borsa de lloguer social de Barcelona. La sol·licitud s’haurà de trametre per mitjà de la Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge.

Subvencions a conjunts urbans, conjunts d’especial interès i superilles
S’incorporen subvencions addicionals adreçades a edificis inclosos en una àrea geogràfica concreta, en la qual es podrà incrementar la subvenció concedida en cada convocatòria o establir una subvenció específica (consulteu el llistat inicial de barris a l’Annex 1 - apartat D de la convocatòria). Com a novetat, també s’inclouen els àmbits de ciutat on s’implanti el Programa de Superilles.

Programa de cohesió social
Es mantenen els ajuts de cohesió social a totes les tipologies d’obres, que són del 100% de l’aportació individual per a famílies que acreditin ingressos inferiors a 2,33 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya).

ITE
Per a edificis que sol·licitin una subvenció, l’ajut per a la redacció de l’ITE, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’eficiència energètica es manté, però es puntualitza que els informes hauran d’estar realitzats com a màxim en l’any anterior a la sol·licitud de l’ajut.

En determinats supòsits es segueix subvencionant el cost dels 3 documents encara que no sigui associat a una subvenció (consulteu les condicions dels edificis que poden optar-hi a l’Annex 1 - apartat E.a.ii.).

Altres
Altres aspectes d’aquesta convocatòria que no han variat respecte l’anterior són:

- Se segueix fomentant la redacció de projectes que contemplin actuacions en més d’un edifici o escala que pertanyi a un mateix conjunt, o en edificis contigus de tipologia similar.

- Es mantenen els ajuts complementaris per a obres amb materials de baixa petjada ecològica i per a obres en edificis catalogats o que necessitin actuacions de complexitat excepcional.

- Se subvenciona al 100% la realització d’una auditoria energètica de l’edifici sempre que es realitzi alguna de les millores incloses en aquesta.


COM SOL·LICITAR I TRAMITAR ELS AJUTS:

Pot sol·licitar els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. En el cas de rehabilitacions d’interiors d’habitatges, els pot sol·licitar el propietari o el llogater amb autorització del propietari. Les sol·licituds s’hauran de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.


L'OCT ha elaborat un 
quadre resum dels imports de les subvencions. Per consultar-lo,
fes clic aquí (cal estar col·legiat). 

Per a més informació, consulta el web de l'
Ajuntament de Barcelona.*En general es tracta del pressupost protegible, definit a les bases reguladores de la convocatòria (art. 12.1).
29/03/2017
Tornar