Llei de reforme urgents del trebal autònom

Noves mesures de protecció per als treballadors autònoms

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, aplicable tant als arquitectes que cotitzen a HNA com als qui cotitzen al RETA. La nova Llei incorpora incentius a la contractació, a la jubilació activa, i noves deduccions a l’IRPF per l’ús del domicili familiar per a l’activitat i per despeses de subministraments i manutenció. A més, amplia fins a un any la tarifa plana de 50 euros al mes per a nous autònoms, entre altres novetats.

Tot seguit resumim les principals novetats que incorpora, així com la data de la seva entrada en vigor. Consulteu també l'enllaç permanent a aquestes mesures al web de Suport Jurídic.

· S'amplia fins a un any la tarifa plana de 50 euros al mes: Els nous autònoms podran mantenir la seva tarifa plana de cotitzacions a la Seguretat Social de tan sols 50 euros al mes durant el primer any. Fins ara, aquesta quota "reduïda" de 50 euros tan sols durava sis mesos. Es manté també el sistema de reduccions progressives en la quota durant 24 mesos posteriors a l'alta.

· Es redueix de cinc a dos anys el període de temps per tornar a emprendre amb tarifa plana: La tarifa plana beneficia els nous autònoms i també als anomenats "reemprenedors", és a dir, aquells que ja van ser autònoms anteriorment. En la nova llei tan sols s'exigeix ​​que hagin passat dos anys des que l'autònom va deixar de ser-ho, en lloc dels cinc anys actuals.

· Els accidents in itinere de l'autònom estaran coberts com a contingència professional: L'accident de treball sofert pel treballador autònom en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional s'inclou en el concepte d'accident de treball.

· Els autònoms amb treballadors a càrrec podran mantenir el cobrament del 100% de la seva pensió: Si l'autònom té contractat almenys un treballador per compte d'altri, podrà mantenir la seva activitat i cobrar al mateix temps el 100% de la pensió que tingui reconeguda, sense haver de donar-se de baixa en autònoms o reduir-la.

· Es podrà canviar la base de cotització fins a quatre vegades a l'any: La nova norma eleva de dos a quatre el nombre de cops a l'any en què es pot canviar de base de cotització, perquè en certa mesura l'autònom pugui ajustar les seves cotitzacions a les variacions d’ingressos.

· L'autònom podrà donar-se d'alta i baixa en Seguretat Social fins a tres vegades a l'any: L'autònom podrà donar-se d'alta i baixa en el RETA dins de cada any natural fins a tres vegades i des del moment d'inici o de cessament en l'activitat, en lloc d'haver d'abonar la seva quota de Seguretat Social per mesos complets.

· L'autònom tindrà una nova bonificació per la contractació dels seus familiars: Si l'autònom contracta com a treballadors per compte d'altri al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, tindrà una bonificació durant 12 mesos del 100% en la quota empresarial a la Seguretat Social d'aquest familiar.

· Es redueixen els recàrrecs per retard en pagament de les quotes de Seguretat Social: Es redueix a la meitat, del 20 al 10%, el recàrrec que penalitza el retard en el pagament de la quota de Seguretat Social, sempre que l'autònom regularitzi la seva situació durant el mes següent.

· Noves deduccions de despeses de subministraments i manutenció: Els treballadors autònoms podran deduir despeses de subministraments i manutenció vinculats a la seva activitat. La deducció de despeses de manutenció tindrà com a requisit que aquesta es produeixi en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. Podrà ser de fins a 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l'estranger.

· En pluriactivitat, es retornarà d'ofici l'excés de cotitzacions: L'autònom que cotitza a pluriactivitat no haurà de demanar a la Seguretat Social que li retorni l'excés de les seves cotitzacions. La devolució es farà de forma automàtica.

· Mesures de millora de la conciliació entre la vida familiar i laboral de l'autònom: S'augmenta dels 7 als 12 anys l'edat dels fills perquè l'autònom pugui sol·licitar la bonificació del 100% en la seva quota de contingències comunes. Les treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment i tutela, i tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents al cessament podran optar a la quota reduïda de 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos (o del 80% en el cas que haguessin optat per una base superior a la mínima). La reforma elimina el requisit de substituir al treballador autònom mitjançant un contracte d'interinitat amb un aturat per gaudir d'aquesta bonificació.

· Representació dels autònoms: Les organitzacions intersectorials representatives d'autònoms i de l'economia social participaran en la detecció de necessitats, disseny, programació i difusió de l'oferta formativa per a treballadors autònoms a què fa referència la Llei 30/2015 de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. D'altra banda, el Govern es compromet a posar en marxa en el termini d'un any el Consell del Treball Autònom.


ENTRADA EN VIGOR
En la disposició final 13a de la llei s'assenyalen dues dates per a l'entrada en vigor d'aquestes reformes:

· L'endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, a partir del 26 d'octubre de 2017: Bonificació del 100% en quota de contingències comunes durant un any per la contractació per part de l'autònom dels seus familiars. Devolució d'ofici per part de la Seguretat Social de l'excés de cotització en les situacions de pluriactivitat Possibilitat que l'autònom continuï cobrant tota la seva pensió i segueixi en actiu si té almenys un treballador contractat. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral Facilitats per a la contractació per l'autònom de fills amb discapacitat Reconeixement dels accidents in itinere Accés a programes específics de formació.

· Entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2018: Tarifa plana de 50 euros durant un any per a nous autònoms o els que no ho eren des de fa dos anys. Extensió progressiva de les bonificacions de tarifa plana fins a 24 mesos Reducció de recàrrecs (del 20% al 10%) per retard en pagaments a la Seguretat Social fets el primer mes. L'autònom pagarà des del dia efectiu de l'alta o baixa, no el més complet. Altes i baixes fins a tres vegades a l'any Deducció de despeses de subministraments a la feina des de casa. Deducció de despeses de manutenció.


6/11/2017
Tornar