Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dc, 24 juliol fins Dv, 06 setembre
De dilluns a divendres...

Exposició: Projectes presentats al Concurs de...

Exposició: Projectes presentats...

El Projecte bàsic i el Projecte d'execució en els tràmits de Llicència i Visat

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En ocasions apareixen dubtes sobre quina és la documentació necessària per demanar el permís d’obres, i si aquesta ha d’estar visada o no.

Per aclarir-los, ens haurem de remetre tant a l’Annex 1 del CTE, que regula el contingut dels projectes bàsic i d’execució, com a la part vigent del Reial Decret 2512/1977 (punt 1.4, concretament), i naturalment, al Reial Decret 1000/2010 sobre visat col·legial obligatori. Així, tindrem que:

- El projecte bàsic és la fase del treball que defineix les característiques generals de l’obra i les seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal d’obres, les concessions o altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la construcció de l’edifici. Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), defineix las prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques.

- El projecte d’execució és la fase del treball que desenvolupa el projecte bàsic i defineix l’obra en la seva totalitat sense que en ell puguin rebaixar-se les prestacions declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i condicions sota les que, en el seu cas, es varen atorgar la llicència municipal d’obres o les concessions i altres autoritzacions administratives, llevat en aspectes legalitzables. Fa una determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat. El projecte d’execució inclou els projectes parcials o altres documents tècnics que, en el seu cas, l’hagin de desenvolupar o completar, els quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. El seu contingut és el necessari per a la realització de les obres, comptant amb el preceptiu visat col·legial i la llicència corresponent.

- És obligatori visar el projecte d’execució d’edificació i el certificat final d’obra d’edificació. A aquests efectes, s’entendrà per edificació el previst a l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). L'obligació de visat afecta a aquelles obres que requereixin projecte d’acord amb l’article 2.2 de dita llei. Pots consultar la càpsula de la FormaTecA sobre les obres subjectes a la LOE i les obligacions del projectista (cal estar loginat).

Per tant, no és obligatori visar el projecte bàsic, si bé es pot visar si el client ho demana, i el projecte d’execució serà de visat obligatori quan es tracti d’una obra d’edificació que requereixi projecte de conformitat amb el que regula l’article 2.2 de la LOE.
3/11/2017
Tornar