Cuina moderna amb pati.

Nova convocatòria de subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges unifamiliars a l'AMB

Imatge: 
Rehabilitació Casa Gurrea. Arquitectes: A. Bonet, B. Fusté, G. Bosch, R. Sauquet i X. Sauquet. Seleccionada a la Mostra d'Arquitectura Catalana © Foto: José Hevia
El 28 de desembre s’ha publicat al BOPB la convocatòria de subvencions per a l’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat), adreçades tant a propietaris i llogaters com a Ajuntaments que disposin d’habitatges cedits a la Borsa local de lloguer.

Actuacions subvencionables

· Obtenció i/o millora de l’habitabilitat

· Adaptació de les instal·lacions interiors de l’habitatge a la normativa vigent (aigua, electricitat, gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament) i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

· Millores energètiques i de sostenibilitat (millora de l’aïllament tèrmic i acústic, incorporació de proteccions solars, canvi de finestres, substitució de làmpades i lluminàries per altres més eficients)

· Adaptació de la mobilitat interior dins l’habitatge (instal·lació d’aparells elevadors dins l’habitatge, substitució de banyera per dutxa, eixamplament de passadissos, etc.)

Requisits dels edificis

· estar finalitzats abans de 1996

· ser de titularitat privada

· ser el domicili principal dels seus propietaris o arrendataris

· si els habitatges estan buits només es podran acollir als ajuts quan sigui per incorporar-los a la Borsa de lloguer municipal o comarcal

Resten excloses d’aquests ajuts les actuacions que impliquin el buidat estructural o l’enderroc de façanes, l’augment de volum, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a la Llei 18/2007 (art. 3 h).

Requisits dels sol·licitants particulars

·  estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament.

· en els casos d’habitatges cedits a la Borsa de lloguer local, caldrà acreditar-ne aquesta condició

Import de la subvenció
La quantia màxima de l’ajut és del 40% del pressupost subvencionable, amb un topall màxim de 3.000€ (6.000€ si l’habitatge s’incorpora la Borsa local de lloguer). 

Sol·licituds i terminis
Els passos a seguir previs a l’inici de les obres són:

· Pas 1. Presentació de la documentació per formar part de la convocatòria: del 21 de gener al 31 d’octubre de 2019.

· Pas 2. Sol·licitud dels ajuts: del 21 de gener al 31 de desembre de 2019.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les Oficines Locals d’Habitatge o Oficines d’Atenció Ciutadana que consten a l’Annex 1 de la Convocatòria, i la documentació a presentar en cada fase es pot consultar a l’Annex 5.

Descarrega el text complet de la convocatòria.

Per a més informació, consulta el web del Consorci.
2/01/2019
Tornar