Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Ampliació de la suspensió de llicències i comunicats en el marc del Programa Superilles de l'Eixample

Ampliat l'àmbit afectat per la suspensió de llicències i comunicats del Programa Superilles de l'Eixample

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat l’ampliació de la suspensió de llicències, comunicats i altres autoritzacions a l’àmbit de les parcel·les confrontants al carrer d’Enric Granados entre Diputació i Consell de Cent i la Plaça del Doctor Letamendi i l’Avinguda Diagonal.

El passat mes de març, el Consistori ja havia acordat la suspensió en determinades zones de l'Eixample, amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments de pública concurrència i altres activitats, en el marc del Programa Superilles.

Àmbit i activitats afectades
L’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat al plànol que figura en l’expedient (núm. 21PL16833), i el termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a comptar des de la publicació d’aquest acord al BOPB del 30 d’abril de 2021.

Així, queden suspesos l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris:

2.2. Activitats musicals
2.3. Activitats de restauració
EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats
EC 2.1. Autoserveis
EC 3.1.1. Botigues de conveniència
EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació

També  queden suspesos l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local si suposen augment d’aforament.

Queden excloses de la suspensió:
- Les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’esmentat acord de suspensió, i les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació  d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat d’aquest acord.

- Les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat de l’esmentat acord, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió.

Més informació 
La documentació de l’expedient administratiu restarà exposada al públic electrònicament (núm. d’expedient 21PL16833) i presencialment al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (contactar amb Atenció en Línia).

Per a més informació sobre la suspensió inicial, consulteu aquí.
 

3/05/2021
Tornar