Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Suspensió potestativa de llicències i comunicats en el marc del Programa Superilles de l'Eixample

Suspensió potestativa de llicències i comunicats en el marc del Programa Superilles de l'Eixample

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Ajuntament de Barcelona ha acordat la suspensió de l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o l'ampliació de determinades activitats, amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments de pública concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles de l’Eixample.

L’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l’expedient (Exp. núm. 21PL16833), i el termini de suspensió serà com a màxim d’un any, a comptar des de la publicació de l’acord al BOPB del 12 de març de 2021.

Així, queden suspesos l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris:

· 2.2. Activitats musicals;
· 2.3. Activitats de restauració;
· EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats;
· EC 2.1. Autoserveis;
· EC 3.1.1. Botigues de conveniència;
· EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació.

També queden suspesos l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local si suposen augment d’aforament.

Queden excloses de la suspensió:
· Les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord.

· Les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió.

La documentació de l’expedient administratiu de referència restarà exposada al públic electrònicament (número d’expedient “21PL16833”) i presencialment al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (contactar amb Atenció en Línia).

 

12/03/2021
Tornar