Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Novetats en el procediment per a la certificació energètica

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El mes de juny de 2021 va entrar en vigor el nou Reial Decret 390/2021, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.  

Aquest Reial Decret estableix, entre d’altres, l’obligatorietat d’obtenir el certificat d’eficiència energètica per a certes intervencions de reforma i ampliació d’edificis existents, en edificis o parts d’aquests amb una superfície útil > 500 m2 d’uns determinats usos, i també en edificis que, per antiguitat, els hi sigui obligatòria la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) i l’hagin de realitzar. 

Per a aquestes casuístiques, el Reial Decret contemplava un període d’aplicació voluntària, tal com s’indica a les Preguntes Freqüents del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que ha finalitzat el 2 de juny de 2022.

Intervencions en edificis existents 
Per a les obres de reforma o ampliació en edificis existents incloses en l’àmbit d’aplicació del RD i que sol·licitin llicència d’obres a partir del 3 de juny de 2022, cal obtenir el certificat energètic. Així, caldrà realitzar el CEE quan es dugui a terme alguna de les intervencions següents:

· Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques quan es necessiti la realització o modificació d'un projecte d'instal·lacions tèrmiques. (RITE: art.15)
· Intervenció en més del 25% de la superfície de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
· Ampliació: amb superfície útil > 50 m², en la qual s’incrementi > 10% la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé. (Ampliacions subjectes al DB HE-0)

En aquests casos, caldrà fer el CEE en fase de projecte i d’obra acabada. El certificat en fase de projecte i l’acusament de rebuda de la sol·licitud de registre a l’ICAEN s’incorporaran en el projecte d’execució.

En cas que s’hagi sol·licitat la llicència amb el projecte bàsic abans del 3 de juny, i que el visat del projecte se sol·liciti posteriorment, caldrà adjuntar com a documentació complementària la instància de sol·licitud de llicència junt amb els documents del projecte a visar.

Per a més informació sobre el RD 390/2021, podeu consultar el document resum elaborat per l’OCT.

Preguntes Freqüents
Per seguir informant amb més detall sobre les novetats del RD 390/2021, l'Oficina Consultora Tècnica ha ampliat les FAQs relacionades amb la certificació energètica. Així mateix, s’han incorporat noves FAQs relacionades amb el DB-HS6 de Protecció contra l’exposició al radó i la necessitat de disposar del resultat de les proves i assajos de forma prèvia a la subscripció del Certificat Final d’Obres.

Accés a les Preguntes Freqüents de l’OCT
(cal estar registrat al web)

2/06/2022
Tornar