Convocatòria d'ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant

Nova convocatòria d'ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El dia 7 de juliol s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny, per la qual s'obre una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

La convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades a la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig.

L'objecte dels ajuts és fomentar la retirada dels residus que continguin amiant i gestionar aquests residus correctament, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de les subvencions els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quantia de la subvenció
La subvenció per a les despeses econòmiques de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà del 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000 €.  L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), el seu transport, així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Despeses no subvencionables
No es consideren despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat a l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Termini
El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2020, o abans en cas d'exhauriment de la dotació pressupostària.
10/07/2020
Tornar