Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Nou document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en espais públics urbanitzats

Nou document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en espais públics urbanitzats

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El passat 6 d’agost es va publicar el BOE l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que deroga l'Ordre VIV/561/2010.

A grans trets, es tracta d’una actualització i adaptació de la vigent reglamentació als canvis legislatius en matèria d’accessibilitat que s’han anat produint en els darrers anys, derivats, entre d’altres, del RDL 1/2013 Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i la Llei 8/2013 de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana.

S’hi han incorporat modificacions que milloren la comprensió d’algun dels continguts o la puntualització dels mateixos; no obstant, igual que l’anterior, segueix presentant certs dubtes en l’abast d’aplicació en el territori. També es destaquen les possibilitats que presenten les tecnologies avançades de la informació i les telecomunicacions i la necessitat de tenir-les presents per tal de posar-les al servei de les persones.

El nou text remarca que és d’aplicació als espais públics urbanitzats i no als espais adscrits a l’edificació, ja que aquests estan sota l’empara del Codi Tècnic de l’Edificació.

En relació als espais públics urbanitzats s’especifica, entre d’altres, que:

- són aquells que estan en sòl en situació bàsica d’urbanitzat, conforme la legislació estatal del sòl.
- els trams urbans de les platges també tenen consideració d’espai públic urbanitzat.
- es fa la identificació dels diferents elements que el composen especificant que es tracta d’elements amb caràcter permanent.

Per altra banda, també es procura harmonitzar alguns dels requisits i paràmetres dimensionals amb els del Document Bàsic de Seguretat, Utilització i Accessibilitat (DB SUA) del Codi Tècnic.

L'Ordre TMA/851/2021 entra en vigor el proper 2 de gener de 2022 i és d’aplicació als projectes, a la construcció i a la renovació dels espais públics urbanitzats.

No obstant, i en base a la seva disposició transitòria única, no serà d’aplicació obligatòria per a aquells espais públics urbanitzats per als quals els plans i projectes s’aprovin definitivament durant el transcurs dels 10 mesos posteriors a l'entrada en vigor. Durant aquest període, es podrà optar pel compliment d’aquesta Ordre o de l’Ordre VIV/561/2010.

Per a més informació, consulta el text íntegre de l'Ordre TMA/851/2021.3/09/2021
Tornar