Contractes menors

Modificació de l'actual regulació dels contractes menors

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat dia 5 de febrer es va publicar un Decret Llei que modifica l’actual regulació del Contracte Menor a la Llei de Contractes de l’Estat.

Així, el Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea ha modificat l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Fins aquesta data, l’administració podia subscriure contractes menors de serveis quan el valor estimat del contracte fos inferior a 15.000 € sempre que el contractista no hagués subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superessin aquesta xifra.

A més, en tots els casos calia incorporar a l’expedient un informe de l’òrgan de contractació que motivés la necessitat del contracte aprovant la despesa i gestionant la incorporació a l’expedient de la factura rebuda. Aquest informe havia de justificar que no s’estava alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública va emetre la seva Instrucció 1/2019 interpretant l’abast d’aquest article 118 i concloent, entre d’altres aspectes, que la limitació per contractar amb el mateix contractista anava referida en tot cas a un exercici pressupostari.

Des del 5 de febrer de 2020 i en virtut de la publicació de l'esmetat Decret Llei, ha desaparegut la limitació de no haver subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superessin la xifra de 15.000 amb el mateix contractista. De forma que, a partir d’aquesta data, es podrà adjudicar més d’un contracte menor al mateix contractista en el mateix exercici pressupostari.

Així mateix, també s’eximeix a l’òrgan de contractació d’incorporar a l’expedient l’informe justificatiu descrit anteriorment en els casos de contractes el pagament dels quals es verifiqui a través del sistema de bestretes de caixa fixa o altre similar per realitzar pagaments menors, sempre i quan el valor estimat del contracte no excedeixi de 5.000 €.

L’Oficina de Concursos del COAC es posa a disposició dels col·legiats per aclarir qualsevol dubte que aquesta modificació normativa pugui suposar. Podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic infoconcursos@coac.net o als telèfons 93 306 78 23 o 628 384 056.
12/02/2020
Tornar