Nous requeriments en la tramitació dels IITs de l’Ajuntament de Barcelona

Nous requeriments en la tramitació dels Informes d'Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Us informem que a primers de novembre l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa unes modificacions en la tramitació dels expedients d’Idoneïtat Tècnica IIT.

Per poder implementar els canvis, el dia 2 de novembre, i durant un termini de 24 hores, tots els tràmits relacionats amb obres a la seu electrònica de l'Ajuntament restaran aturats (tramitació de permisos, consultes prèvies finals, consultes de l’expedient, modificacions de consulta...). El dia 3 de novembre l’aplicació informàtica per tramitar els IIT-BCN del COAC s’adaptarà als nous requeriments.

Els canvis principals són:

1. Canvis en l’organització i contingut dels PDF per obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica.
Per a totes les tramitacions, el contingut del que fins ara anomenàvem PDF 1 s’haurà de fragmentar en tres fitxers PDF independents: PDF1 Memòria, PDF2 Plànols i PDF3 Annexos. El contingut del que fins ara anomenàvem PDF2 serà el mateix, i a partir d’ara s’anomenarà PDF4 Documentació del titular.

Així, el contingut de la documentació tècnica i administrativa de l’expedient IIT serà:

-PDF1 MEMÒRIA. Memòria i pressupost
-PDF2 PLÀNOLS. Documentació gràfica del projecte o documentació tècnica
-PDF3 ANNEXOS. Annexos al projecte tècnic o documentació tècnica segons la guia de contingut documental del permís, tal com Condicions de protecció contra incendis, Avaluació del volum i les característiques dels residus, Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut, Infraestructures de Telecomunicacions, Fotografies de l’entorn...
-PDF4 DOCUMENTACIÓ TITULAR. La documentació administrativa del tràmit segons guia de contingut documental del permís, tal com el Full de consulta prèvia final, Declaracions Responsables, Documentació acreditativa representació si escau...

Aquests nous requeriments afectaran tots els expedients, independentment del règim de tramitació (llicències, comunicats diferits i immediats), que es tramitin amb idoneïtat tècnica amb consultes prèvies efectuades després del 2 de novembre. Les consultes efectuades amb anterioritat al 2 de novembre seran vigents i es podran tramitar en expedients d’idoneïtat tècnica fins la data de caducitat indicada en la consulta prèvia final.

2. L’Ajuntament estableix un mida màxima per cada arxiu PDF: el pes de cada fitxer no podrà superar els 20 MB.
Es podran enviar tants arxius de cada tipus (memòria, plànols, annexos i documentació del titular) com siguin necessaris fins adjuntar la totalitat de la documentació tècnica i administrativa del projecte a tramitar.

3. Millores en les Declaracions Responsables.
En el moment de la consulta prèvia, amb l’actuació resultant, el sistema detectarà les Declaracions Responsables a lliurar i les emplenarà parcialment de manera automàtica amb les dades introduïdes en la consulta prèvia final.

4. Modificacions al tràmit de la consulta prèvia final de l’Ajuntament de Barcelona.
S’introduiran una sèrie de canvis en les pantalles de la consulta prèvia final que milloren la seva usabilitat.

Jornada de Suport Professional
El 3 de novembre a les 13 h, el COAC organitza una jornada per explicar les modificacions en la tramitació dels expedients d’Idoneïtat Tècnica, així com els avantages que suposa tramitar els IITs i visats al COAC.

Més informació
Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb l’equip del servei IIT-BCN del COAC a través del telèfon 93 306 78 03 o mitjançant l’adreça electrònica iit.bcn@coac.net.

Més informació sobre la tramitació de l’IIT-BCN al COAC

14/10/2020
Tornar