Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Llei d’Acompanyament

Novetats legislatives en l’àmbit de l’urbanisme introduïdes per la Llei d’Acompanyament

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En data 31 de desembre de 2021 s'ha publicat al DOGC la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (també anomenada Llei d’Acompanyament). El capítol III, relatiu a les modificacions legislatives en matèria d'urbanisme, introdueix modificacions al text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.

Alguns dels aspectes a destacar d’aquesta modificació són els següents:

  • 1. S’afegeix un apartat, el 2 bis, a l’art. 9 bis TRLUC, i s’afegeix un paràgraf a l’apartat 3 del mateix article, en relació a l'autorització justificada de previsions de cossos edificats adossats a les edificacions existents, amb l'objectiu de reduir la demanda energètica anual destinada a la calefacció o la refrigeració de l'edifici o millores de l'habitabilitat.

    2. S’introdueixen modificacions en el règim del sòl no urbanitzable (veure document resum).
3. Pel que fa a l’article 108 que regula els edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, es modifiquen els apartats 4 i 5, i s'afegeixen dos apartats, el 4 bis i el 4 ter (veure document resum).


4.
Pel que fa al règim jurídic de les llicències urbanístiques, es modifica l'apartat 2 de l'article 188, que estableix que, un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat de determinats casos (veure document resum).

Consulta el document resum
(cal estar registrat al web)

24/01/2022
Tornar