Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
imatge aèria 22@ Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona acorda la suspensió de llicències i planejament derivat a l’àmbit del 22@

Imatge: 
© Flick I Eurecat
El 20 de febrer es va publicar al BOPB l’acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, de 18/02/2020, pel que s’acorda suspendre:

D’una banda, la tramitació de plans urbanístics derivats en l’àmbit de la Modificació de PGM 22@.

De l’altra, pel que fa els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que no han estat objecte de planejament derivat, la suspensió afecta:
-  Les actuacions d’enderroc.
-  Les llicències de nova planta i d’ampliació.
-  Les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral.
- Les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

Queden excloses de la suspensió:
-  Les sol·licituds d’atorgament de llicències d’obra i de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió.
-  Els comunicats d’activitats industrials amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió.
-  Les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials, i la comunicació prèvia a l’exercici d’activitats industrials, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord.
-  Les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió.
-  Les actuacions d’enderroc que es derivin de les llicències d’obres ja concedides o en tràmit amb anterioritat a l’executivitat de l’acord de suspensió.

Àmbit i termini de la suspensió
Aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’una Modificació de planejament general en l’àmbit del 22@. L’àmbit és el delimitat i grafiat en els plànols de suspensió que figuren en l’expedient de l’informe tècnic (veure al final d’aquesta notícia com es pot consultar).  El termini de la suspensió serà, com a màxim, de quatre mesos, a comptar des del 20 de febrer de 2020, data de publicació d’aquest acord al BOPB.

Situacions específiques indicades a l'Informe Tècnic i Jurídic de l’Acord
“Aquells àmbits ja en desenvolupament i/o execució, és a dir, amb planejament derivat ja aprovat inicialment o definitivament, podran continuar la seva execució d’acord amb el planejament actualment vigent, tot i que no es podran modificar.

En aquests àmbits amb planejament derivat ja aprovat inicialment o definitivament no es proposa suspendre instruments de gestió ni llicències o altres autoritzacions administratives per a l’execució d’obres o la implantació d’activitats.”

“Aquells àmbits que no han estat encara objecte de planejament derivat, i per tant no han endegat la seva transformació d’acord amb cap de les fórmules previstes per la vigent Modificació de PGM, que bàsicament són:
- Sòls qualificats de 22@ no inclosos en àmbits predeterminats de PERI, que no han tingut planejament;
- Sòls compresos en àmbits predeterminats que van quedar exclosos dels àmbits ordenats pels PERIs qualificats de 22@;
-  Fronts consolidats sense planejament de FC qualificats de 22@;
-  Edificis industrials consolidats sense planejament qualificats de 22@.

En aquests sòls es planteja no únicament la suspensió de planejament derivat, sinó també els comunicats d’enderroc, les llicències de nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents”.

Consulta de l’informe tècnic i jurídic municipal
Electrònicament: des del web de l'Ajuntament introduint el número d’expedient, 19PL16704, al camp “Cerca de planejament”

Presencialment: al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres laborables de 10 a 13 hores).

La seva consulta pot ser especialment interessant als efectes d’obtenir els plànols en els que es grafia l’àmbit de suspensió.
13/03/2020
Tornar