Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

L'objectiu d'aquesta pàgina, que s'anirà actualitzant periòdicament, és recollir recordatoris i recomanacions per tal de facilitar la tramitació del visat i resoldre els dubtes més freqüents.
Ús de llibre d’ordres digital

El llibre d’ordres i assistències en les obres d’edificació està regulat per l’Ordre ministerial de 9 de juny de 1971, que segueix vigent a data d’avui.

A més del tradicional llibre en paper, el COAC ofereix la possibilitat d’utilitzar el llibre d’ordres digital del CSCAE.

La "Guia per a l’obtenció, tramitació i visat del Llibre d’Ordres Digital" conté informació molt important per al correcte ús de la nova eina digital així com informació de com s’ha der fer el tràmit de visat. Si voleu utilitzar el llibre d’ordres digital us recomanem que llegiu atentament la guia.

Alguns dels aspectes a tenir en compte són els següents:

- El llibre d’ordres s’ha de crear en el moment real d’inici de l’obra. La data de registre es genera automàticament i no hauria de diferir de forma substancial en el temps de la data d’inici de les obres.
- Cada cop que generem una ordre i la donem per tancada, caldrà que l’enviem als diferents agents i que aquests la signin. El fet que no estiguin signades pot invalidar la validesa del llibre d’ordres en un procés judicial.
- La data de cada intervenció al llibre d’ordres digital es genera automàticament i queda registrada: Les ordres s’hauran d’introduir seguint la cronologia de les visites i en el moment de realitzar la mateixa; sempre abans de la data de finalització de l’obra.
- No es pot utilitzar el llibre d’ordres digital per a obres iniciades abans de la posada en marxa de l’aplicació.

Fitxers PDF amb marcadors

A l’hora de generar un fitxer PDF cal que hi incorporeu l’índex de marcadors i comproveu que quedin correctament enllaçats amb la pàgina de destinació que correspongui.

L’existència de marcadors facilita la revisió del document en el visat i, sobretot, la revisió per a la tramitació de permisos d’obra als Ajuntaments.

Trobareu informació més detallada a la "Guia ràpida del PDF".

Sol·licitud de visat signada pel client

El Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori determina que el client és l’agent que sol·licita el tràmit de visat i ho fa tant en el cas d’expedients de visat obligatori com en el cas d’expedients de visat voluntari.

Per aquest motiu i per tal que el COAC pugui iniciar la revisió dels documents enviats en un expedient de visat, caldrà que l’arquitecte enviï el PDF de la sol·licitud de visat amb la signatura del client*. Cal que signin la sol·licitud tots els clients de l’expedient i no s’acceptaran signatures de tercers “per ordre”.

Si el client signa de pròpia mà, s’enviarà la sol·licitud escanejada, mentre que si el client signa amb certificat electrònic, es pot enviar directament el mateix PDF.

En els casos en què el client o l’arquitecte sigui una societat, és imprescindible enviar també la pàgina annexa de la sol·licitud, amb les dades de la societat i les dels seus representants.

*Us podeu descarregar el document omplert des de la pàgina de l’expedient.

Diligència de coordinació del projecte parcial o documentació tècnica complementària al projecte d’edificació

Recordeu que per al visat dels projectes d’edificació que complementeu amb projectes parcials redactats per altres tècnics, juntament amb el projecte parcial visat caldrà aportar el document "Diligència de coordinació de projecte".

Sol·licitud de visat: urbanització i parcel·la

A la sol·licitud de visat actual no hi ha cap camp per indicar la referència cadastral de l’emplaçament. Els camps Urbanització i Parcel·la serveixen únicament per completar les dades de l’adreça quan el nom i el número de la via no siguin suficients.

Títol del treball a la sol·licitud de visat

Al camp Títol del treball només cal anotar-hi el títol del projecte, sense tornar a posar les dades de l’emplaçament ni el nom dels documents per als que es sol·licita el visat. Únicament detallarem, quan correspongui, que l’encàrrec inclou la coordinació de seguretat i salut.

Per exemple, en comptes de posar "Projecte bàsic i d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat 'Ca la Nuri' al Passeig de la Marina 23" posarem "Habitatge unifamiliar aïllat".

El Detall a la sol·licitud de visat

A la sol·licitud de visat el camp del Detall fa referència a la totalitat del treball que ha encarregat el client; no als documents per als que es sol·licita el visat. Així, en treballs d’edificació, cal posar "missió completa d’edificacions" en els casos en què el client hagi encarregat el projecte bàsic, el projecte d’execució i la direcció d’obra. Els detalls de "missió parcial" fan referència a aquells casos en què alguna de les fases del treball l’ha fet (o la farà) un altre tècnic.

Cal comprovar que el que es posi al Detall es correspongui amb els percentatges de participació a l’inici del formulari.

Obligatorietat del projecte de telecomunicacions en habitatges aparellats i en filera

Per al visat del projecte d’execució de qualsevol edifici en règim de comunitat de propietaris (inclosos habitatges aparellats i en filera) cal enviar, en un fitxer PDF independent, el projecte de telecomunicacions.

Formularis PDF

Els formularis PDF (com ara les fitxes justificatives de normativa o formularis de visat) són documents editables i, si s’envien a Visat directament, apareixeran en blanc al segellar el document. Per evitar que el document aparegui buit cal que, una vegada hagueu omplert el formulari, l’imprimiu de nou en PDF (“desar com” no serveix). El nou fitxer que es generarà ja no serà editable i el podreu incorporar al PDF del projecte o enviar-lo a visar.
Incrustar la signatura electrònica en el PDF amb format de formulari no evitarà que el document aparegui en blanc quan us el descarregueu segellat.

Visat de projectes al municipi de Barcelona

Per sol·licitar un permís d’obres a Barcelona cal tramitar l'Informe d’Idoneïtat Tècnica. Aquest és un tràmit específic definit per l’Ajuntament de Barcelona i no s’ha de confondre amb el visat, que està regulat pel RD 1000/2010, de 5 d’agost de 2010 sobre el visat col·legial obligatori.
Quan es tracti d’un projecte de visat obligatori, l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica no eximeix de tramitar el visat del projecte d’execució.
Quan es tracti d’un projecte de visat voluntari i el client sol·liciti només el visat de la documentació de finalització de l’obra, caldrà primer acreditar l’existència del projecte d’execució complet adjuntant-lo com un document més a l’expedient de visat.

Visat del projecte d’enderroc a Barcelona

Per sol·licitar un permís d’obres a la ciutat de Barcelona cal haver tramitat prèviament l'Informe d’Idoneïtat Tècnica corresponent.
En el cas específic dels projectes d’enderroc d’edificacions, l’Ajuntament de Barcelona estableix que és necessari iniciar el tràmit de visat de l’enderroc abans de tramitar l’Informe d’Idoneïtat corresponent. A la documentació per a l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat caldrà indicar-hi el número de l’expedient de visat de l’enderroc.

Enviament de l'ESS o l'EBSS

L’Estudi de Seguretat i Salut o l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tant si el redacta l’arquitecte autor del projecte com si el redacta un altre tècnic, cal enviar-lo sempre en un PDF independent del projecte.

Primera ocupació: signatura dels documents

A l’hora d’enviar la documentació de final d’obra a l’Agència de l’Habitatge per a la sol·licitud de la primera ocupació, caldrà que tots els documents estiguin degudament signats amb certificat electrònic pels agents que conformen de la direcció facultativa de l’obra.
Per signar electrònicament un document cal incrustar la signatura en el fitxer PDF i una manera molt fàcil de fer-ho és amb l’eina “Firmar digitalment” del programa gratuït l’Acrobat Reader DC.
És important signar en el moment i en l’ordre adequat per evitar possibles incidències:
Una vegada el certificat de final d’obra i habitabilitat i el seu Annex A estiguin visats i segellats pel COAC, cal que els arquitectes directors de l’obra incrustin la signatura electrònica en ambdós documents abans de lliurar-los al director d’execució. Aquest incrustarà la signatura al certificat de final d’obra i habitabilitat i al seu Annex B i tramitarà el visat dels documents al seu col·legi professional.
El PDF del certificat de final d’obra i habitabilitat visat que s’enviarà a l’Agència de l’Habitatge haurà de tenir les signatures electròniques de tots els agents, el PDF de l’Annex A haurà de tenir les signatures dels arquitectes directors de l’obra i l’Annex B haurà de tenir la signatura de tots els directors d’execució de l’obra. L’existència de les signatures electròniques s’ha de poder comprovar al “panell de firmes” del document (apareix al menú lateral esquerre, a continuació dels marcadors). Recordeu que si s’imprimeix un document signat electrònicament, es perd la traçabilitat de la seva signatura electrònica i cal de signar de pròpia mà.