Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC

Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC 

Documents informatius

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya...

Documents informatius

Plec de condicions tècniques generals

Aquesta aplicació web et permet generar en word un plec de condicions tècniques ajustat a les partides del teu projecte

Aplicacions

Organització del despatx. Com fer el càlcul d’honoraris

Productes

LLEI DEL DRET A L'HABITATGE: Modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 30.1.14)

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de la...

Textos legals

CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 2017

Publicat al BOE de 26 de setembre de 2017 el Conveni col·lectiu general del sector de la...

Textos legals

Esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE)

L'esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE) va ser publicat al juliol del 2016 pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Documents informatius

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2017 el Convenio colectivo general del sector de la construcción...

Textos legals

PRÓRROGAS DE LICENCIAS DE OBRAS AFECTADAS POR LA CRISIS: HASTA 31.12.2018

El artículo 192 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat por el 2017*, publicada en el DOGC de...

Textos legals

Organització del despatx. Conceptes bàsics sobre el càlcul d’honoraris

Productes

Pages