Preguntes freqüents sobre les clàusules sòl

Probablement, molts dels arquitectes col·legiats tinguin, a títol particular, un préstec o crèdit hipotecari que contingui la coneguda com a “clàusula sòl”, que no és...

Documents informatius

D Llei 1/2009

d'ordenació dels equipaments comercials

Textos legals

Guies per a la rehabilitació energètica

Guies publicades pel Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i per l'Ajuntament de Madrid

Manuals i Guies

Eleccions 2018 - Obtenció contrasenya

Preguntes freqüents sobre el procés d'obtenció de la contrasenya per al portal de votació.

Documents informatius

Solicitud colegiacion título dentro UE establecimiento

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN EN RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantilles i fitxes

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legals

Guia Tècnica "integración de la prevenció dels riscs laborals en obres de construcció"

Guia tècnica del INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) de novembre 2014

Manuals i Guies

condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Textos legals

Actualización de las fichas de autorización de usos de sistemas de forjados.

R 30/1/1997 (BOE 6/3/1997).Per accedir al docuement feu clic aquí

Textos legals

Compensacions membres junta

Fixació de les compensacions dels membres de Junta de Govern

Documents informatius

Informació al ciutadà sobre com gestionar les obres de rehabilitació

Protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Documents informatius

Pages