treball professional

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 6 DE NOVEMBRE (19 H)
Convocatòria d'ajut econòmic de la Generalitat per a persones autònomes i microempreses (RETA o mutualitat alternativa)

* GESTIÓ DEL DESPATX

* La Generalitat ha convocat un ajut econòmic a autònoms (també mutualistes).
Com ho he de fer per sol·licitar-lo?

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut econòmic per a professionals autònoms, estiguin donats d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest (en el cas dels arquitectes, l’HNA)

La mesura es tradueix en un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

El termini per sol·licitar l'ajut comença el dilluns 9 de novembre a les 9 h, s'ha de fer exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat, aquí, i estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut (previst en 20.000.000 euros) i, com a màxim, fins a les 15 h del desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

Poden sol·licitar l'ajut les persones donades d'alta al RETA o bé en règims alternatius, tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de 3.
Una de les obligacions dels sol·licitants és estar d'alta al RETA o a una mutualitat alternativa de manera ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020 i, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2020.
Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, sòcia d'una microempresa o d'una cooperativa.

Més informació:
- Els requisits i documentació els trobareu al text de la Resolució .
- Notícia explicativa al web del COAC.
- Web de Departament de Treball de la Generalitat: Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19.
- Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'aquests ajuts.
- Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Quines mesures s’han de tenir en compte al despatx per preveure el contagi per coronavirus?
Cal dur mascareta al lloc de feina?

El 10 de juny es va ha publicar al BOE el Reial Decret-llei 21/2020 que regula, entre d'altres mesures, les que s'han d'adoptar al centre de treball per part del titular de l'activitat econòmica, a part de les establertes a la normativa de prevenció de riscos laborals i resta de normativa laboral aplicable.

Entre d'altres, indica les següents:
- Ventilació, neteja i desinfecció del centre.
- Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, gel hidroalcohòlics o desinfectant autoritzats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans.
- Adaptar les condicions de treball per garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre els treballadors (quan no sigui possible s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc)
- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones (treballadors, clients, usuaris) al centre de treball.
- Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial al lloc de treball i potenciant l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat sigui possible.

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament al telèfon habilitat a l'efecte per a cada comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i en el seu cas amb els serveis de prevenció de riscos laborals.

Ús de mascaretes
El 9 de juliol s'ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Així, per a les persones de sis anys en endavant la mascareta esdevé d'ús obligatori a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Consulteu la resolució.

* Cal dur mascareta en empreses no obertes al públic?
Un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...). També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

Aquestes mesures complementen l'establert al Reial Decret-llei, el qual també preveia altres casos on l'ús de la mascareta no és exigible:
- Per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta.

- En el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, de conformitat a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Consulteu aquí el Reial Decret-llei 21/2020

Document del CSCAE - recull de disposicions legals
Amb l’objectiu d’ajudar a interpretar la gran quantitat de disposicions legals, motivades per la pandèmia i l'estat d'alarma, així com les successives pròrrogues, el CSCAE ha elaborat un document per atendre les circumstàncies especials amb què es troben els despatxos en aquests moments.

L’informe, publicat el 21 de maig, recull les mesures de les disposicions legals en vigor en el moment de la seva publicació del document, ja que les disposicions es continuen modificant-se. Així, per tal de poder seguir els possibles canvis, s’han adjuntat els enllaços i referències de cada una d’elles.

Consulteu el document del CSCAE.

Quines mesures econòmiques tinc a l'abast davant la crisi de la COVID-19 com a empresa?

En virtut del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març:
- Acollir-se a la línia d’avals públics de fins a 100.000 milions d’euros creada per garantir la liquiditat de les empreses.
- Acollir-se a un ERTO per prioritzar la suspensió de llocs de treball per davant dels acomiadaments i a l’exempció de pagament de cotitzacions. L’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació durant els 6 mesos posteriors a la fi de les mesures de reducció de jornada o de suspensió de contractes derivats de la COVID-19.
- Acollir-se al “Plan Acelera” de recolzament de la digitalització de les PYMES.

En virtut del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març:
- Ajornament, a un tipus d’interès del 0,5% del pagament de deutes contretes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020. Es beneficiaran d’aquesta mesura sempre que no tinguin en vigor altres ajornaments.
- Sol·licitar l’ajornament del pagament del principal o interessos a satisfer durant el que resta de l’any 2020 en relació a préstecs, crèdits o préstecs financers la titularitat dels quals correspongui a una comunitat autònoma o entitat local. Per optar a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi provocada per la COVID-19 o les mesures adoptades per pal·liar-la hagin ocasionat períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor que les dificulti o impedeixi atendre el seu pagament.

En virtut del Reial Decret Llei 14/2020 de 14 d’abril:
- S’ajorna un mes la presentació i pagament de IVA, IRPF i l’impost de societats a petites i mitjanes empreses que registressin, el 2019, un volum d’operacions inferior als 600.000 euros.

En virtut del Reial Decret Llei 15/2020 de 22 d’abril:
- S’incorpora l’opció d’ajornar el pagament d’arrendaments diferents a l’ús de locals afectes a l’activitat econòmica.

Quines mesures econòmiques tinc a l'abast davant la crisi de la COVID-19 com a autònom?

Els professionals acollits al Règim Especial de Treballadors Autònoms poden.

En virtut del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març:
- Flexibilitzar el cobrament de prestacions per cessament d’activitat si acrediten un descens d’almenys un 75% dels seus ingressos respecte del darrer semestre com a conseqüència de la crisi sanitària. Aquesta mesura és compatible amb l’exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social.
- Si es tenen treballadors a càrrec es facilitarà que s’acullin a un ERTO per prioritzar la suspensió de llocs de treball per davant de l’acomiadament.
- Ajornament de deutes tributaris, excepte IVA I IRPF.
- Acollir-se als avals aprovats pel Govern de l’Estat per cobrir el 80% del risc associat als préstecs a PYMES i autònoms concedits per les entitats financeres

En virtut del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març:
- Ajornament, a un tipus d’interès del 0,5%, del pagament de deutes contrets amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020. Es beneficiaran d’aquesta mesura sempre que no tinguin en vigor altres ajornaments.
- Abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, quan els autònoms hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat regulada al Reial Decret Llei 8/2020 i no les hagin ingressat dins el termini corresponent.
- Sol·licitar l’ajornament del pagament del principal o interessos a satisfer durant el que resta de l’any 2020 en relació a préstecs, crèdits o préstecs financers la titularitat dels quals correspongui a una comunitat autònoma o entitat local. Per optar a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi provocada per la COVID-19 o les mesures adoptades per pal·liar-la hagin ocasionat períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor que les dificulti o impedeixi atendre el seu pagament.
- Fer efectiu, de forma excepcional, els drets consolidats en els seus plans de pensions durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del RD 643/2020 de 14 de març, sempre que es tracti de treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

En virtut del Reial Decret Llei 14/2020 de 14 d’abril:
- S’ajorna un mes la presentació i pagament de IVA, IRPF i l’impost de societats a petites i mitjanes empreses que registressin, el 2019, un volum d’operacions inferior als 600.000 euros.

També es poden consultar les mesures econòmiques aprovades per la Generalitat de Catalunya

Els professionals acollits a Mutualitats Alternatives al RETA, com HNA, poden, en virtut del Reial Decret Llei 15/2020 de 22 d’abril:
- Ajornar el pagament de les rendes d’arrendaments de locals afectes a l’activitat econòmica desenvolupada com autònoms sempre que reuneixin els requisits de l’article 3.1.a).
- Disposar excepcionalment dels seus plans de pensions, havent de presentar un certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent de la comunicat autònoma en relació al cessament de l’activitat professional.

Els professionals adscrits a mutualitats alternatives al RETA, com HNA, estaven inicialment exclosos de les mesures econòmiques aprovades pel Govern de l’Estat. Els Col·legis d’Arquitectes, a través del CSCAE, han reclamat l’extensió d’aquestes mesures de protecció també per als professionals acollits a aquest sistema alternatiu. Aquest Reial Decret Llei 15/2020 comença a estendre les mesures per a tots els professionals, tant adscrits al RETA, com als sistemes alternatius.

Ajornament de les quotes col·legials

La Junta de Govern, en acord amb la Taula de Portaveus, ha decidit ajornar el pagament de la quota del 2n trimestre fins al mes de maig. Així mateix, els col·legiats que desitgin un ajornament de la quota i serveis de tram complementari més extens que el mes de maig poden sol·licitar una de les opcions amb pagament fraccionat:
- Pagament fraccionat en 2 terminis: juliol i octubre
- Pagament fraccionat en 4 terminis: juliol, octubre i gener i abril 2021
Cal fer la sol·licitud abans del dimarts 5 de maig a través de la Secretaria Virtual del COAC en aquest enllaç.

En el cas que cap de les opcions d'ajornament de quotes plantejades pugui encaixar, es pot enviar un correu electrònic a tescoltem@coac.net donant un telèfon i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Es pot demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i deixar de pagar la quota d’autònoms? Qui pot sol·licitar-ho?

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim d’autònoms (RETA) que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o que la facturació s’hagi vist reduïda en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Quina quantitat suposa aquesta prestació?

Es tracta d’un 70% de la base reguladora de la cotització de la quota d’autònom dels últims 6 mesos.

Aquesta prestació eximeix de pagar el rebut d’autònoms?

Qui tingui dret a la prestació no haurà de pagar les cotitzacions i es considerarà així que ja ha cotitzat.

Durant quant de temps?

Un mes, amb ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a un mes.

Es poden ajornar els impostos corresponents al primer trimestre de l’any?

El Reial Decret Llei 7/2020 contempla ajornaments per a pimes i autònoms. Per poder acollir-se, és imprescindible marcar la casella "Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19".

Sobre aquest punt, es destaca que:

  • El termini de pagament serà de 6 mesos.
  • - No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)?

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

Es pot sol·licitar fins al dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.

Existeix alguna bonificació a les quotes d'ASEMAS?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

La bonificació s'aplicarà de la manera següent:

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'engany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

Com ha afectat l’estat d’alarma a l’aplicació obligatòria dels canvis introduïts al CTE?

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat el 14 de març, preveu que el còmput dels terminis administratius es reprenguin o, en el seu cas, es reinicïn l'1 de juny.

Per tant, l'aplicació obligatòria del CTE serà el 24 de setembre.

Consulteu la nota informativa al web del CTE aquí.

Recordeu que els col·legiats podeu consultar els documents informatius sobre les modificacions del CTE que ha elaborat l'Oficina Consultora Tècnica del COAC. Els podeu trobar a la secció web que hem habilitat.


PAUTES D'ACTUACIÓ A LES OBRES EN CURS

Com afecten a les obres les mesures de contenció per brots epidèmics?
Quines mesures he de prendre per anar a treballar?

Amb motiu dels brots de COVID-19, s’han anat publicant al DOGC diferents resolucions en matèria de salut pública per tal de contenir els focus i que afecten, entre d’altres, la mobilitat de les persones. En qualsevol cas, les obres no queden paralitzades.

Desplaçament al lloc de feina:
En els llocs on es podueixin brots de COVID-19 es recomana romandre al domicili i sortir només en determinats casos, com anar a treballar si és que no es pot fer mitjançant teletreball. Malgrat sigui una recomanació, i no una prohibició, per tal d’acreditar que el desplaçament es realitza per anar al lloc de feina, s'aconsella als arquitectes portar el certificat autoresponsable que acrediti el motiu del desplaçament junt amb la documentació necessària (si és una direcció d'obra, l'Assumeix de Direcció d’Obra, i si és un altre encàrrec la documentació acreditativa del mateix: correus electrònics que certifiquin l'encàrrec, certificat de col·legiació, etc.).

Mesures de prevenció i higiene als centres de treball:
a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
b) Posar a disposició del personal aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se al personal els equips de protecció adequats al nivell de risc.
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.
e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

Pel que fa a les empreses de serveis, no es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

Com puc procedir si estic desenvolupant projectes per l’Administració Pública?

Un cop superat l’estat d’alarma, la situació actual és de relativa normalitat jurídica.

No obstant això, si estàs desenvolupant projectes per a l’Administració Pública, l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) ha elaborat un compendi de disposicions sobre contractació pública durant la declaració de l’estat d’alarma amb tota la informació estatal i autonòmica relacionada amb la suspensió dels procediments en tramitació, els efectes de l’estat d’alarma en l’execució dels contractes públics i qüestions de control econòmico-financer i facturació. Pots trobar aquesta informació aquí.

La OIReScon també ha editat una Guia per la reactivació de la contractació pública després de l’aixecament de la suspensió de terminis administratius amb tota la informació sobre programació, planificació i tramitació de procediments i també en relació als efectes de la COVID-19 sobre els contractes públics en fase d’execució. Pots trobar aquesta informació aquí.

Com afecta l'estat d'alarma a les llicències concedides abans del 14 de març de 2020?

Tenint en compte que la suspensió dels terminis administratius es van aixecar l'1 de juny, aquelles obres que van obtenir llicència abans del 14 de març de 2020 i els projectes de les quals no estiguessin adaptats a les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) hauran de començar 79 dies després —dies en què els terminis administratius han estat suspesos— del termini previst a la llicència. En defecte de previsió, hauran de començar en el termini de sis mesos des de la concessió de la llicència més els 79 dies esmentats. En cas contrari, hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del CTE aprovades en el Reial Decret de 20 de desembre.

Com afecta l'estat d'alarma als projectes pels quals es va sol·licitar llicència abans del 14 de març i que encara no s'ha concedit?
Aquelles obres per les quals es va sol·licitar llicència abans del 14 de març de 2020 i que encara no s'hagi obtingut i els projectes de les quals no estiguessin adaptats als canvis introduïts en el CTE, obtindran dites llicències a partir de l'1 de juny, data en la qual s'aixequen els terminis administratius en virtut del Reial Decret 537/2020, de 22 de març. Aquestes obres hauran de començar en el termini previst en la pròpia llicència o, en defecte de previsió, en el termini de sis mesos des de la seva concessió. En cas contrari, hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del CTE aprovades en el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre de 2019.
Quines obres es poden realitzar en edificis amb residents o usuaris?

El 23 de maig el Govern va publicar l'Ordre SND/440/2020, que va aixecar la suspensió de les activitats relacionades amb les obres d'intervenció en edificis existents.

A partir del dia 25 de maig ja es poden realitzar aquestes obres, sempre garantint per a la seva relització les mesures adequades d'higiene i la distània mínima de seguretat entre persones.

Fins quan durarà la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret de 14 de març?

La suspensió de terminis administratius es va aixecar el dia 1 de juny de 2020. Així, tots els terminis administratius s'han reprès com si els dies de l’estat d’alarma (del 14/3 fins al 31/5) no haguessin existit i es reprendrà el còmput. En alguns casos, però, com els recursos administratius, els terminis tornen a iniciar-se a partir del dia 1 de juny.

El dia 4 de juny es va aixecar la suspensió dels terminis judicials i també la del còmput dels terminis de prescripció i caducitat. Aquest és el cas, per exemple, del termini de prescripció per a la reclamació dels honoraris o els terminis per reclamar per deficiències o patologies constructives.

Si teniu qualsevol dubte en relació a la data en què es reprèn un termini, podeu fer la vostra consulta a través del formulari en línia per a consultes amb els serveis que trobareu al web del COAC.

Podeu consultar el text legal que acorda l’aixecament de la suspensió aquí.

S'han d'incorporar al Pla de Seguretat i Salut de l'obra les mesures dictades pel Ministeri de Sanitat per prevenir el contagi per coronavirus?

Sí, ja que el compliment de les recomanacions sanitàries provocarà, inevitablement, canvis tècnics i organitzatius relacionats amb l'emplaçament de llocs de treball i zones comuns, concurrència de treballadors, procediments i equips de treball, terminis d'execució i costos econòmics, entre d'altres.

En una nota informativa emesa per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball del Ministeri de Treball, es recorda que el PSS és el document on el contractista planifica, organitza i controla cada activitat amb rellevància en la seguretat i salut dels treballadors que es durà a terme a l'obra i, s'hi indica que la gestió de la seguretat i la salut a les obres ha d'estar coordinada entre els diferents agents que hi estan implicats.

El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució o la direcció facultativa, quan la designa d'aquest no sigui preceptiva, haurà d'aprovar les modificacions introduides al Pla de Seguretat i Salut. D'acord amb el Reial Decretserà necessari fer un seguiment de l'aplicació d'aquestes modificacions, així com reflectir qualsevol incidència en el llibre d'incidències.

Cal preveure mesures de protecció enfront la COVID-19 en la redacció d'Estudis de Seguretat i Salut?

L'actual situació d'emergència sanitària fa preveure que durant l'execució de les obres que encara han de començar hi hagi afectacions derivades de la protecció enfront la COVID-19.

En previsió d'aquesta contingència, cal que els Estudis de Seguretat i Salut que es redactin a partir d'ara tinguin en compte aquesta circumstància.

Pots consultar aquí la nostra recomanació al respecte.

Amb quins equips de protecció individual (EPI) puc comptar? Qui ha de proporcionar-me'ls?

Els arquitectes que intervenen a l'obra com a coordinadors de seguretat i salut i/o directors d'obra tenen dret a les mesures de protecció previstes per als treballadors que es troben a l'annex del pla de seguretat o protocol que ha d'elaborar el constructor. Aquest està obligat a proporcionar els equips de protecció individual que siguin procedents. En el cas que no se'ls faciliti aquests EPI, es podrà acudir a les autoritats sanitàries competents per a reclamar-los.

Com he de procedir en cas que no es compleixin les condicions de seguretat exigides?

En cas que a l'obra no es compleixin les normes d'obligat compliment establertes o no se segueixin les indicacions previstes al document d'individualització de les mesures de seguretat i salut, el coordinador de seguretat i salut haurà de comunicar aquest fet al constructor. Si un cop realitzada aquesta comunicació persisteix l'incompliment, el tècnic haurà de deixar-ne constància al llibre d'incidències i posar-ho en coneixement de les autoritats competents i serveis de prevenció de l'obra, sense perjudici del que disposa l'art. 14.1 del Reial Decret de 24 d'octubre.

Què cal fer si l'autoritat es presenta a l'obra i ordena que aquesta es paralitzi?

No està prohibida l'execució de les obres si es poden garantir les mesures aprovades per la COVID-19. Per tant, si es pot acreditar que les mesures s'estan complint, l'autoritat ha de justificar quin és el motiu per ordenar la paralització l'obra, aixecant acta d'aquesta circumstància.

Si les obres que s'estan realitzant són actuacions d'urgència i l'autoritat no deixa executar-les, es deixarà constància per escrit d'aquesta circumstància i l'arquitecte ho comunicarà tant a l'ajuntament com a la seva companyia d'assegurances.

Quines són les mesures de prevenció a les obres davant del coronavirus?

Ús obligatori de mascaretes
El 9 de juliol s'ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Així, per a les persones de sis anys en endavant la mascareta esdevé d'ús obligatori a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.

Consulteu la resolució.

Podeu consultar el llistat d'excepcions dins l'apartat "Gestió del despatX", a la pregunta sobre mesures per preveure el contagi de coronavirus.

Per un altre costat, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i el Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya van publicar un seguit de pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs.

Consulteu-les aquí.

Així mateix, també podeu consultar les recomanacions de la Fundación Laboral de la Construcción, amb mesures dirigides tant a treballadors com a empresaris. Podeu descarregar-les aquí: Mesures preventives i Protegeix-te, protegeix-los. També podeu seguir les recomanacions de seguretat a les obres publicades el dia 9 d'abril pel CSCAE i el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España i que hem compartit al nostre web. Consulteu-les aquí.
Com cal actuar si un treballador desenvolupa símptomes de la malaltia?

Tan aviat com es constati el menor indici que algun treballador o personal d’obra presenta símptomes, se seguirà estrictament el protocol de salut establert. Si es confirma que alguna persona dona positiu en les proves de detecció de la malaltia, l’obra serà aturada immediatament i es comunicarà a tots els membres de la direcció facultativa, així com als professionals subcontractats i autònoms que hagin pogut ser a l’obra durant els darrers 15 dies.

Què passa si encara que l'arquitecte vulgui aturar les obres, el constructor vol continuar?

Per poder continuar l'obra, el constructor ha de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part de la mateixa que es vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

Com s'ha de documentar una aturada d'obres durant l'estat d'alarma?
Si una obra —pública o privada— està suspesa, quines obligacions tinc com a director d'obra?

El director de l'obra, com a integrant de la direcció facultativa, només queda alliberat de la responsabilitat professional un cop presentada la renúncia a l'encàrrec o si existeix suspensió expressa del contracte de serveis en virtut del qual està dirigint els treballs. Així doncs, tot i la suspensió de les obres, pot continuar plenament vigent la seva tasca com a director dels treballs.

En el cas que l'arquitecte consideri la necessitat d'aturar les obres en atenció a l'emergència sanitària actual i que el constructor les vulgui continuar, el constructor haurà de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part que se'n vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.


CONTRACTES PÚBLICS D'OBRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

Els contractes públics d’obres de la Generalitat de Catalunya estan suspesos?

El Govern de la Generalitat de Catalunya en data 6 de maig va acordar aixecar la suspensió dels contractes d'obres de la Generalitat i el seu sector públic de conformitat amb el calendari que recull l'ACORD GOV/65/2020, que pots consultar aquí.

L'aixecament de la suspensió es produirà gradualment en funció del tipus d'obra els dies 7, 21 i 28 de maig, i sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública.

Els contractes de serveis vinculats a l'execució d'una obra suspesa allargaran el seu termini contractual per un període equivalent al que hagi durat la suspensió.

L'aixecament de la suspensió dels contractes d'obra suspesos per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/54/2020 de 27 de març es farà efectiu mitjançant correu electrònic de l'administració.

L'aixecament de la suspensió dels contractes d'obra suspesos a petició del contractista el declararà unilateralment l'Administració sense que calgui petició expressa al respecte.

Des del dia 1 de juny de 2020 s'ha aixecat la suspensió de tots els terminis i termes administratius>

Els contractes públics de serveis d’arquitectura vinculats a les obres públiques de la Generalitat de Catalunya estan suspesos?

Els contractes de serveis i assistències contractats per la Generalitat o el seu sector públic vinculats a l’execució d’obres no estan suspesos.

L'ACORD GOV/65/2020 de 5 de maig determina que tots els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses i que hagin mantingut la seva continuïtat, ampliaran el termini de forma automàtica per un període equivalent al termini en què l'obra hagi quedat suspesa.

Des del dia 1 de juny de 2020 s'ha aixecat la suspensió de tots els terminis i termes administartius.


OBRES EN CURS A LA CIUTAT DE BARCELONA

En quina situació es troben les obres públiques municipals en curs de la ciutat de Barcelona?

Actualment, i des del dia 1 de juny, s'ha aixecat la suspensió de tots els terminis i termes administratius. Per tant, s'ha reprès la vigència dels terminis contractuals en els contractes públics..


TERMINIS DE CONCURSOS I LICITACIONS

Quins terminis estan suspesos en els procediments de contractació pública (licitacions i concursos de serveis d'arquitectura)?

Els terminis de les licitacions i concursos de les entitats del sector públic van quedar interromputs el dia 14 de març. El còmput d'aquests terminis es va reprendre el dia 7 de maig per als procediments que es tramiten per mitjans electrònics. En la resta de casos, el còmput dels terminis s'ha reprès el di a1 de juny.

Cal consultar en cada cas el perfil del contractant de l'òrgan de contractació. Per a qualsevol dubte, contacteu amb l'Oficina de Concursos a infoconcursos@coac.net

Fins quan dura la suspensió de terminis?

El Reial Decret 463/2020 va preveure que la suspensió de terminis administratius s’estendria durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Això no obstant, el dia 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 17/2020 que va acordar a la disposició addicional 8a l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública que tinguin una tramitació per mitjans telemàtics.

Aquesta norma va entrar en vigor el dia 7 de maig de 2020, de manera que els terminis d’aquestes licitacions i concursos (tramitació mitjans telemàtics) es van reprendre a partir d’aquesta data.

El Reial Decret 537/2020 de 22 de maig acorda l'aixecament general de la suspensió de terminis i termes administratius a partir del dia 1 de juny. Així doncs, des de l'1 de juny no hi ha terminis administratius suspesos en virtut de la declaració d'estat d'alarma.

Per què l'administració va seguir publicant licitacions i concursos a la plataforma de contractació pública si el còmput dels terminis estava suspès?

Es podia tractar de licitacions i concursos que ja estaven degudament tramitats i preparats per a la seva publicació o bé que, aprofitant la situació de teletreball majoritari, s'anessin convocant aquelles convocatòries que l'administració necessitava tramitar.

En qualsevol dels casos, actualment no hi ha licitacions i concursos suspesos en virtut de la declaració d'estat d'alarma. Des del dia 7 de maig es va reprendre el comput de terminis per als procediments tramitats amb mitjans electrònic i des del dia 1 de juny es va reprendre el còmput per a a resta de procediments.

Si l'òrgan de contractació no va publicar al perfil del contractant la suspensió de terminis, aquests van seguir comptant?

No. Els terminis de les licitacions i concursos van quedar suspesos el dia 14 de març.

El dia 7 de maig es va reprendre el còmput de terminis per als procediments tramitats amb mitjans electrònics i el dia 1 de juny es va reprendre el còmput per a la resta de procediments.

Les reunions de Jurat de Concursos de Projectes van quedar suspeses? Quan i qui les tornarà a convocar?

Totes les tramitacions de procediments de contractació van quedar suspeses (llevat d'algunes excepcions relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària).

Un cop aixecada la suspensió de terminis des del dia 1 de juny, es reprendran les convocatòries de les reunions dels Jurats dels Concursos.


ÀMBIT INFORMÀTIC

Com puc modificar la meva contrasenya del correu de webmail?

El primer que cal fer és seleccionar “Configuració” - “Dades del compte”.

I seguidament seleccionar la pestanya “Canvia la contrasenya”.

Com puc configurar a la bústia de correu la possibilitat de restablir la contrasenya per mi mateix sense haver de trucar al CAUC del COAC?

Per restablir la contrasenya de la teva bústia, primer cal que configuris les preguntes de seguretat seguint els passos següents:

1. Selecciona “Configuració”

2. Selecciona “Dades del compte”

3. Selecciona la pestanya “Preguntes de seguretat”

4. Un cop configurades les preguntes de seguretat, el sistema et permetrà restablir la contrasenya d’accés a https://webmail.coac.net directament des de la pàgina principal d’accés

Si tinc configurades les preguntes de seguretat de la meva bústia de correu, com puc modificar o restablir la contrasenya?

Pots fer-ho seguint els passos següents:

1. Accedeix a webmail https://webmail.coac.net

2. Introdueix l’adreça de correu electrònic (p.e. nomcorreu@coac.net)

3. Selecciona l’enllaç “Ha oblidat la seva contrasenya?”

4. Introdueix el codi de verificació que apareix a la pantalla.

5. Introduix la resposta a la pregunta de seguretat:

6. Introduieix la nova contrasenya.

7. Finalment, rebràs un correu electrònic a la safata d’entrada confirmant que el canvi s’ha realitzat correctament.

Què he de fer si no recordo la resposta de seguretat per restablir la contrasenya de la meva bústia de correu?

Pots posar-te en contacte amb el CAUC del COAC per correu electrònic a cauc@coac.net o bé a través del telèfon d’atenció a l’arquitecte 93 306 78 03.


ÀMBIT SOCIAL

Com em pot ajudar el COAC si he perdut la feina a causa de la situació actual?

Com en el cas de totes les persones que es queden sense feina, el COAC li tramitarà la quota social fins a trobar-ne una. Així, podrà gaudir de tots els serveis que ofereix el COAC durant el temps de recerca.

En aquest sentit, el Servei d'Ocupació del COAC i l'Escola Sert es coordinen estretament amb el Departament de Treball Social.

En paral·lel, a l’Escola Sert trobareu un ampli programa formatiu, des de cursos i càpsules a estudis de postgrau i màster, tots dissenyats per ampliar les capacitats i coneixements dels estudiants, imprescindibles per mantenir-se actiu en un món laboral altament dinàmic i competitiu.

Per un altre costat, us mantindrem informats de totes les iniciatives que s’impulsen des del Servei d'Ocupació destinades a potenciar l’ocupabilitat dels arquitectes, com són el suport per a la millora del currículum, la preparació per a una entrevista de feina o la creació de la marca personal, entre d'altres.

Paral·lelament, des del Servei d’Ocupació del COAC es facilitaran aquelles ofertes laborals que més s’ajustin al perfil del sol·licitant.

Què cal fer si es viu o es coneix una situació de maltractament durant el confinament?

Tant si pateix algun tipus de maltractament, com si és conscient d’algun cas, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net. Li farem arribar el protocol d’actuació a seguir i l’acompanyarem durant tot el procés.

Tinc un familiar dependent que ho està passant molt malament amb el confinament. De quina manera podem ajudar-lo?

Les famílies en la seva casuística poden sortir a passejar amb la persona dependent, tot i que extremant sempre els protocols de seguretat. És fonamental mantenir rutines i fer activitats a casa. També és important que el familiar sigui el màxim conscient de la situació que estem vivint per tal de poder comprendre-la millor.

Davant de situacions complexes, des dels serveis socials del COAC estem al seu servei per atendre les vostres peticions i assessorar-vos. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net, des d'on us donarem suport i ajuda per gestionar la situació el millor possible.

Així mateix, recomanem la guia de gestió psicològica davant quarantenes per amalalties infeccioses del Col·legi de Psicòlegs.

Tinc un familiar dependent que rep assistència dels Serveis Socials. Continuarà rebent-la? Els serveis de teleassistència funcionen?

Sí, des dels serveis socials s’està donant prioritat a continuar mantenint els serveis d'ajuda, sobretot a la gent gran. Els professionals aplicaran protocols estrictes per tal de dur a terme la seva feina sense complicacions. En paral·lel, el botó de teleassistència funciona amb total normalitat.


QUOTES ASEMAS

Existeix alguna bonificació dels productes?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

Com s'aplicarà la bonificació?

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'enguany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.


ENLLAÇOS D'INTERÈS

Normativa general de la COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Text consolidat, incloses les modificacions introduïdes pel Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo).[enllaç]

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.[enllaç]

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.[enllaç]

Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.[enllaç]

Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.[enllaç]

Resolucio TSF / 759/2020, de 22 de març, per la qual s'especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les que interactuen en els centres de treball.[enllaç]
Correcció d'errades[enllaç]

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.[enllaç]

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabaj.[enllaç]

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 .[enllaç]

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.[enllaç]

Publicada al DOGC el dia 3 d'abril la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).[enllaç]

Normativa Seguretat i Salut

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.[enllaç]

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que sienta las bases de la protección de los trabajadores.[enllaç]
CSCAE

Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució (CSCAE).[enllaç]

Emergencia COVID19 - Preguntas frecuentes.[enllaç]
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament per la COVID-19.[enllaç]

HNA

Comunicacions COVID-19.[enllaç]

Ajuntament de Barcelona

Decret d’Alcaldia, de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Decret d’Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Generalitat de Catalunya

Ajuts i serveis per a l'empresa a Catalunya (ACCIÓ).[enllaç]

Informació general sobre el coronavirus.[enllaç]

Canal Salut coronavirus.[enllaç] Canal empresa.[enllaç]

Ministeri de Sanitat

Recomanacions sanitàries i de salut pública.[enllaç]

Organització Mundial de la Salut

Web OMS.[enllaç]

Informació i orientacions sobre el coronavirus.[enllaç] Preguntes freqüents sobre el coronavirus.[enllaç]
Agència Tributària

Mesures tributàries.[enllaç]