treball professional

DARRERA ACTUALITZACIÓ (*): 19 DE MAIG (12.35 H)

Amb l'objectiu de poder resoldre amb la màxima eficàcia els dubtes que es generen aquests dies sobre la professió, adjuntem un recull de les preguntes més freqüents.


* PAUTES D'ACTUACIÓ A LES OBRES EN CURS

* Com es pot demanar la continuïtat d’un procediment suspès o aturat per l’administració, durant l’estat d’alarma?

La suspensió de terminis del Real Decret 463/2020 que va declarar l’estat d’alarma no implica la paralització dels procediments administratius, que es poden continuar tramitant.

En qualsevol cas, els interessats poden demanar l’aixecament de la suspensió d’aquells procediments que es trobin aturats mitjançant una petició adreçada directament a l’administració competent. Podeu consultar aquí una proposta de text a presentar amb aquesta finalitat.

L’administració haurà de resoldre la petició de continuïtat del procediment de forma expressa.

Quines obres són possibles en edificis amb residents o usuaris?

El 12 d'abril el Govern ha publicat una ordre específica i concreta que suspèn temporalment les obres en edificis existents els residents de les quals puguin entrar en contacte amb l'activitat d'execució de l'obra, el moviment de treballadors o trasllat de materials. Es tracta de l'Ordre 340/2020 del Ministeri de Sanitat, publicada al BOE el 12 d'abril, que ha estat modificada per l'Ordre SND/385/2020 també del Ministeri de Sanitat, publicada al BOE el 3 de maig de 2020.

El tancament d'obres en edificis existents és general i només, excepcionalment, poden mantenir-se en els supòsits següents:

a. Quan concorrin circumstàncies excepcionals d'urgència, realitzant exclusivament les actuacions necessàries per garantir la seguretat de l'obra.

b. Quan l'edifici està totalment buit.

c. Quan l'obra pot aïllar-se totalment de residents i persones que puguin transitar al seu interior per qualsevol causa autoritzada, sense que en cap cas pugui produir-se interferència amb els residents. Aquest aïllament total implica vies independents per a desenrunament, introducció de materials i entrada i sortida d'obrers i tècnics.

d. Quan l’obra es dugui a terme en locals, habitatges o altres zones no habitades de l’edifici a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixi amb els següents requisits:
- Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
- L’accés i la sortida a l’obra es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
- Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

e. En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per dur a terme les obres.

En qualsevol cas, abans de començar els treballs, el contractista ha d'expressar si es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

Aquesta suspensió d’obres es mantindrà activa fins que finalitzi l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que hi hagi circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre.

Veure l'ordre ministerial de 12 d'abril

Veure l'ordre ministerial de 2 de maig

* Amb l'objectiu de clarificar dubtes al respecte, el CSCAE i el CGATE han elaborat un quadre resum de les obres que estan permeses en edificis existents i les que no i observacions a tenir en compte. Consulta el document aquí

És possible fer inspeccions en immobles —habitatges o locals— que estiguin ocupats per tal de dur a terme actuacions professionals com ara ITEs, taxacions o altres similars?

Sí. Tot i que les obres en edificis amb residents o usuaris estan temporalment suspeses, l'Ordre Ministerial no abasta les inspeccions als immobles que tinguin per objecte dur a terme altres actuacions professionals diferents de les obres.

Es recomana sol·licitar prèviament als residents o usuaris que deixin les portes obertes i els interruptors encesos per evitar entrar-hi en contacte, així com prendre totes aquelles altres mesures de protecció i distanciament social recomanades per les autoritats competents.

Conseqüentment, tot i no estar expressament suspesa la possibilitat de fer una ITE, amb la seva realització es podrien estar assumint riscos importants enfront dels que caldria prendre les mesures de protecció adients.

S'han d'incorporar al Pla de Seguretat i Salut de l'obra les mesures dictades pel Ministeri de Sanitat per prevenir el contagi per coronavirus?

Sí, ja que el compliment de les recomanacions sanitàries provocarà, inevitablement, canvis tècnics i organitzatius relacionats amb l'emplaçament de llocs de treball i zones comuns, concurrència de treballadors, procediments i equips de treball, terminis d'execució i costos econòmics, entre d'altres.

En una nota informativa emesa per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball del Ministeri de Treball, es recorda que el PSS és el document on el contractista planifica, organitza i controla cada activitat amb rellevància en la seguretat i salut dels treballadors que es durà a terme a l'obra i, s'hi indica que la gestió de la seguretat i la salut a les obres ha d'estar coordinada entre els diferents agents que hi estan implicats.

El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució o la direcció facultativa, quan la designa d'aquest no sigui preceptiva, haurà d'aprovar les modificacions introduides al Pla de Seguretat i Salut. D'acord amb el Reial Decret 1627/1997 serà necessari fer un seguiment de l'aplicació d'aquestes modificacions, així com reflectir qualsevol incidència en el llibre d'incidències.

Cal preveure mesures de protecció enfront la COVID-19 en la redacció d'Estudis de Seguretat i Salut?

L'actual situació d'emergència sanitària fa preveure que durant l'execució de les obres que encara han de començar hi hagi afectacions derivades de la protecció enfront la COVID-19.

En previsió d'aquesta contingència, cal que els Estudis de Seguretat i Salut que es redactin a partir d'ara tinguin en compte aquesta circumstància.

Pots consultar aquí la nostra recomanació al respecte.

Les mesures de desescalament afecten al desenvolupament de les obres? I a les condicions de treball?

Les mesures de desescalament estan previstes per a un conjunt global d'àmbits entre els quals hi ha el laboral, sense que es faci una menció expressa al sector de la construcció. Aquestes mesures per si soles no modifiquen les disposicions legals vigents sobre les condicions de treball dels treballadors i autònoms ni tampoc les obres que poden continuar i les que no.

Qualsevol canvi en aquest sentit haurà de ser expressament acordat pel Govern en la corresponent normativa que haurà de ser publicada al BOE.

Recomanem la consulta freqüent del present apartat de FAQs per mantenir-se actualitzat de les novetats normatives que eventualment puguin produir-se.

A partir del dilluns 13 d'abril, què passa amb les obres de construcció que hagin tancat aquests dies com a conseqüència del Reial Decret 10/2020, de 29 de març, pel qual es van aprovar permisos retribuïts recuperables als treballadors per compte d'altri?

Havent perdut vigència el permís retribuït per als treballadors per compte aliè que va establir el Reial Decret Llei 10/2020, totes les activitats i, entre elles, les pròpies de les obres de construcció, que no estan suspeses pel Reial Decret 463/2020, pel qual es va aprovar l'estat d'alarma, podran continuar la seva activitat.

Quines mesures he de considerar en matèria de seguretat i salut per continuar amb les obres de construcció?

De moment, trobem mesures a dos nivells, en funció de si tenen caràcter vinculant o orientatiu:

1) Amb caràcter vinculant, es troben tots els procediments, guies d'actuació, protocols, recomanacions i documents elaborats pel Ministeri de Sanitat. Ja que és l'autoritat competent, en virtut del Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l'estat d'alarma, les seves disposicions són d'obligat compliment per a tots els agents i treballadors que intervenen en les obres. En particular, cal observar els següents documents, que s'actualitzen constantment:

a. Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)

b. Procediment d'actuació davant de casos d'infecció pel nou coronavirus (SARS-COV-2). Ministeri de Sanitat.

c. Maneig domiciliari d'el COVID-19. Ministeri de Sanitat. Mesures higièniques per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Ministeri de Sanitat. Veure aquí

d. Guia sobre "Bones pràctiques als centres de treball" per a la prevenció de contagis per coronavirus, actualitzada el dissabte, 11 d'abril. Descarrega en aquest enllaç

2) "Recomanacions de suport a les actuacions en matèria de seguretat i salut en obres de construcció". Document orientatiu elaborat per experts del CSCAE i el CGATE, amb la col·laboració d'ASEMAS, i publicat el 9 d'abril de 2020, per facilitar l'aplicació a les obres de les mesures de seguretat i salut que resultin més eficaces per evitar el risc de contagi al centre de treball. Les recomanacions estan dirigides a empreses, treballadors i tècnics col·legiats i, en particular, als coordinadors de seguretat i salut i la direcció facultativa. Descarrega el document

3) També amb caràcter orientatiu, "Guia d'actuació en matèria preventiva per causa de la COVID-19 a les obres de construcció". Elaborada per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i els sindicats CCOO i UGT, conté recomanacions aplicables a tots els centres de treball temporals o mòbils (obres) i està dirigit a treballadors, visites, subcontractes, autònoms, proveïdors ia qualsevol un altre tercer que acudeixi o es trobi en aquestes instal·lacions.

4) Per la seva banda, el 12 d'abril la Generalitat de Catalunya ha acordat una estratègia de mesures en relació a la represa de l'activitat laboral que s'han publicat el 13 d'abril.

Com a arquitecte, quines recomanacions específiques hauria de seguir per protegir-me del contagi per coronavirus?

El CSCAE ha elaborat una sèrie de recomanacions específiques per als professionals col·legiats, d'acord amb les mesures de seguretat i salut establertes per les autoritats sanitàries.

S'inclouen mesures d'autoprotecció en desplaçaments, treball en obres i activitat als despatxos, i informació d'utilitat en la relació amb els COAS i amb les administracions públiques.

Amb quins equips de protecció individual (EPI) puc comptar? Qui ha de proporcionar-me'ls?

Els arquitectes que intervenen a l'obra com a coordinadors de seguretat i salut i/o directors d'obra tenen dret a les mesures de protecció previstes per als treballadors que es troben a l'annex del pla de seguretat o protocol que ha d'elaborar el constructor. Aquest està obligat a proporcionar els equips de protecció individual que siguin procedents. En el cas que no se'ls faciliti aquests EPI, es podrà acudir a les autoritats sanitàries competents per a reclamar-los.

Com he de procedir en cas que no es compleixin les condicions de seguretat exigides?

En cas que a l'obra no es compleixin les normes d'obligat compliment establertes o no se segueixin les indicacions previstes al document d'individualització de les mesures de seguretat i salut, el coordinador de seguretat i salut haurà de comunicar aquest fet al constructor. Si un cop realitzada aquesta comunicació persisteix l'incompliment, el tècnic haurà de deixar-ne constància al llibre d'incidències i posar-ho en coneixement de les autoritats competents i serveis de prevenció de l'obra, sense perjudici del que disposa l'art. 14.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

Com puc acreditar davant l'autoritat, tant si m'ho pregunten de camí a l'obra com si estic a l'obra treballant, que sóc el director de l'obra?

El document que acredita que l'arquitecte és el director de l'obra és el document d'Assumeix de Direcció d'Obra, o en el seu cas la Declaració Responsable conforme assumeix la direcció de l'obra, que hagin estat presentats a l'ajuntament corresponent en el moment de sol·licitar el permís d'obres municipal. Per aquest motiu, s'ha de portar imprès o en el dispositiu que es porti a sobre (mòbil, tauleta...), el document indicat que acredita que es forma part de la direcció facultativa de l'obra.

Recordeu, a més, que el dilluns 23 de març ha entrat en vigor el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma editat per Protecció Civil, i que certifica que el desplaçament està justificat. S'està treballant per fer una versió digial, però mentrestant es recomana portar el document imprès o al format digital al mòbil o dispositiu electrònic tipus tauleta. Descarrega'l aquí per portar-lo imprès , accedeix a la versió mòbil aquí o omple la versió digital en ´ aquest enllaç.
Què cal fer si l'autoritat es presenta a l'obra i ordena que aquesta es paralitzi?

No està prohibida l'execució de les obres si es poden garantir les mesures aprovades per la COVID-19 . Per tant, si es pot acreditar que les mesures s'estan complint, l'autoritat ha de justificar quin és el motiu per ordenar la paralització l'obra, aixecant acta d'aquesta circumstància.

Si les obres que s'estan realitzant són actuacions d'urgència i l'autoritat no deixa executar-les, es deixarà constància per escrit d'aquesta circumstància i l'arquitecte ho comunicarà tant a l'ajuntament com a la seva companyia d'assegurances.

És possible mantenir oberta una obra amb protocols específics contra el contagi en l’entorn laboral?

D'acord amb les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat, s'ha de garantir en tot moment la protecció total dels empleats i del personal de l’obra. Si això no és possible, les activitats hauran d’aturar-se. En el cas d’activitats essencials relatives a la seguretat de l'obra i la seva conservació i que, per tant, no puguin ser aturades, aquestes s'hauran de desenvolupar d'acord amb l'estricte compliment dels protocols sanitaris.

En la mateixa línia, la Fundació Laboral de la Construcció, a través de la Línia Prevenció, també ha publicat mesures preventives en obres i empreses del sector de la construcció dirigides a treballadors i emprenedors.

Tant durant l'execució de les obres com quan la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut de l'obra efectuin les visites d'obra és obligatori prendre les mesures indicades per a la prevenció de la COVID-19. Es recomana que estiguin a l'obra només les persones indipensables, ja sigui per a l'execució de l'obra com per realitzar la visita d'obra, tant per part de la direcció facultativa com del coordinador de seguretat i salut.

Així mateis, podeu seguir les recomanacions de seguretat a les obres publicades el dia 9 d'abril pel CSCAE i el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España i que hem compartit al nostre web. Consulteu-les aquí.
Quines són les mesures de prevenció a les obres davant del coronavirus?

El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i el Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya han publicat un seguit de pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs.Consúlta-les aquí.

Així mateix, també podeu consultar les recomanacions de la Fundación Laboral de la Construcción, amb mesures dirigides tant a treballadors com a empresaris. Podeu descarregar-les aquí: Mesures preventives i Protegeix-te, protegeix-los. Així mateis, podeu seguir les recomanacions de seguretat a les obres publicades el dia 9 d'abril pel CSCAE i el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España i que hem compartit al nostre web. Consulteu-les aquí.
Com cal actuar si un treballador desenvolupa símptomes de la malaltia?

Tan aviat com es constati el menor indici que algun treballador o personal d’obra presenta símptomes, se seguirà estrictament el protocol de salut establert. Si es confirma que alguna persona dona positiu en les proves de detecció de la malaltia, l’obra serà aturada immediatament i es comunicarà a tots els membres de la direcció facultativa, així com als professionals subcontractats i autònoms que hagin pogut ser a l’obra durant els darrers 15 dies.

Què passa si encara que l'arquitecte vulgui aturar les obres, el constructor vol continuar?

Per poder continuar l'obra, el constructor ha de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part de la mateixa que es vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

Com s'ha de documentar una aturada d'obres durant l'estat d'alarma?
Si una obra —pública o privada— està suspesa, quines obligacions tinc com a director d'obra?

El director de l'obra, com a integrant de la direcció facultativa, només queda alliberat de la responsabilitat professional un cop presentada la renúncia a l'encàrrec o si existeix suspensió expressa del contracte de serveis en virtut del qual està dirigint els treballs. Així doncs, tot i la suspensió de les obres, pot continuar plenament vigent la seva tasca com a director dels treballs.

En el cas que l'arquitecte consideri la necessitat d'aturar les obres en atenció a l'emergència sanitària actual i que el constructor les vulgui continuar, el constructor haurà de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part que se'n vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

El termini d'execució que preveu la llicència municipal d'una obra privada, ha quedat automàticament suspès?

Sí. Tots els terminis de caducitat, com el d'execució de les obres que contempla la llicència municipal, han quedat automàticament suspesos a partir del dia 14 de març i fins que finalitzi l'estat d'alarma.

En el cas que el termini caduqués durant la vigència de l'estat d'alarma, cal entendre que un cop aquesta situació finalitzi, el termini de caducitat inicial s'hauria d'allargar en el nombre de dies que hagi durat la suspensió.


CONTRACTES PÚBLICS D'OBRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

Els contractes públics d’obres de la Generalitat de Catalunya estan suspesos?

El Govern de la Generalitat de Catalunya en data 6 de maig ha acordat aixecar la suspensió dels contractes d'obres de la Generalitat i el seu sector públic de conformitat amb el calendari que recull l'ACORD GOV/65/2020, que pots consultar aquí.

L'aixecament de la suspensió es produirà gradualment en funció del tipus d'obra els dies 7, 21 i 28 de maig, i sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública.

Els contractes de serveis vinculats a l'execució d'una obra suspesa allargaran el seu termini contractual per un període equivalent al que hagi durat la suspensió.

L'aixecament de la suspensió dels contractes d'obra suspesos per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/54/2020 de 27 de març es farà efectiu mitjançant correu electrònic de l'administració.

L'aixecament de la suspensió dels contractes d'obra suspesos a petició del contractista el declararà unilateralment l'Administració sense que calgui petició expressa al respecte.

Els contractes públics de serveis d’arquitectura vinculats a les obres públiques de la Generalitat de Catalunya estan suspesos?

Els contractes de serveis i assistències contractats per la Generalitat o el seu sector públic vinculats a l’execució d’obres no estan suspesos.

L'ACORD GOV/65/2020 de 5 de maig determina que tots els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses i que hagin mantingut la seva continuïtat, ampliaran el termini de forma automàtica per un període equivalent al termini en què l'obra hagi quedat suspesa.


OBRES EN CURS A LA CIUTAT DE BARCELONA

En quina situació es troben les obres en curs de la ciutat de Barcelona?

En virtut de l'Ordre del Ministeri de Sanitat del dia 12 d'abril, es troben suspeses totes aquelles obres (públiques o privades) que es realitzin en edificis preexistents en què els treballadors de l'obra o els materials de l'obra puguin interferir amb persones alienes a l'obra que hi resideixin o en siguin usuàries.

Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona va acordar la suspensió de la gran majoria de les obres públiques municipals per Decret d’Alcaldia de 14 de març.

El 3 de maig el Consistori ha acordat aixecar progressivament la suspensió d’aquests contractes públics d’obra en funció dels següents criteris:

1) Obres que per la seves característiques garanteixin el compliment de les mesures sanitàries per part de les persones treballadores.
2) Obres que estiguin lluny d’habitatges amb persones confinades, i que així provoquin menys molèsties.
3) Obres d’equipaments de serveis bàsics (educació, salut, serveis socials).
4) Obres vinculades a grans infraestructures estratègiques de ciutat.
5) Obres a punt d’acabar i/o que estiguin provocant molèsties a l’espai públic per la seva ubicació o afectació i que el fet de reiniciar-les millorin notablement les condicions de seguretat i/o habitabilitat.

Es delega en la segona tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz Cid, la facultat de concretar les fases successives del reinici de les obres en funció del compliment dels criteris generals de classificació establerts anteriorment, previ informe del Comitè d’Obres i Mobilitat.


TERMINIS DE CONCURSOS I LICITACIONS

Quins terminis estan suspesos en els procediments de contractació pública (licitacions i concursos de serveis d'arquitectura)?

Els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic han quedat interromputs, i el còmput es reprendrà quan finalitzi l’estat d’alarma o se n'aixequi la suspensió. Per tant, queden suspesos els terminis per:

  • Presentar sol·licitud de participació
  • Fer les esmenes requerides
  • Presentar documentació/proposta en segona fase
  • Formalitzar  el contracte
  • Interposar recursos en impugnació dels plecs de clàusules i en impugnació de qualsevol acte administratiu del procediment de contractació (exclusions, adjudicacions...)
  • Celebrar reunions de Jurat, Mesa de Valoració, Comitè d’experts...
  • Qualsevol termini administratiu propi del procediment de contractació pública així com aquells referits a la tramitació del procediment

Excepcions a la suspensió: a partir del dia 7 de maig, els procediments de contractació que es tramiten per mitjans telemàtics es reprenen, tampoc s'han suspès els terminis i procediments relacionats amb els fets que han justificat la declaració de l’estat d’alarma, i aquells en què l’administració, de forma expressa i motivada i de mutu acord amb els interessats, decideixi la continuïtat per evitar greus perjudicis als interessats.

Fins quan dura la suspensió de terminis?

El Reial Decret 463/2020 preveu que la suspensió de terminis administratius s’estendrà durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Això no obstant, el dia 6 de maig de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 17/2020 que acorda a la disposició addicional 8a l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública que tinguin una tramitació per mitjans telemàtics.

Aquesta norma entra en vigor el dia 7 de maig de 2020, de manera que els terminis d’aquestes licitacions i concursos (tramitació mitjans telemàtics) es reprenen a partir d’aquesta data.

Per què l'administració segueix publicant licitacions i concursos a la plataforma de contractació pública si el còmput dels terminis està suspès?

Poden ser licitacions i concursos que ja estaven degudament tramitats i preparats per a la seva publicació o bé que, aprofitant la situació de teletreball majoritari, l’administració publiqui aquelles convocatòries que necessita tramitar.

En qualsevol dels casos, i encara que l’òrgan de contractació no ho indiqui al perfil del contractant, tots els terminis de presentació de documentació, tramitació, impugnació... resten suspesos fins a la fi de l’estat d’alarma, llevat d'aquells que es tramiten exclusivament per mitjans telemàtics, que es reprenen el dia 7 de maig de 2020.

Si l'òrgan de contractació no ha publicat al perfil del contractant la suspensió de terminis, segueixen comptant?

No. Els terminis esmentats a la pregunta anterior han quedat suspesos. Malgrat no cal que l’administració prengui cap acord exprés de suspensió de terminis, algunes han optat per fer-ho.

Les excepcions a la suspensió es concreten a la pregunta anterior "Quins terminis estan suspesos en els procediments de contractació pública (licitacions i concursos de serveis d'arquitectura)?".

Les reunions de Jurat de Concursos de Projectes han quedat suspeses? Quan i qui les tornarà a convocar?

Totes les tramitacions de procediments de contractació han quedat suspeses (llevat de les excepcions esmentades a les respostes anteriors).

Un cop s'acabi l'estat d'alarma, el propi òrgan de contractació haurà de contactar amb els membres del Jurat per fer nova convocatòria de reunió.


CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

Com afecta l’estat d’alarma a l’aplicació obligatòria dels canvis introduïts al CTE?

La Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix la suspensió de terminis administratius i la seva represa quan perdi vigència el Reial Decret. Per tant, s’entén que es prorrogarà durant el temps en què s’allargui aquesta situació.

Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç.

Recordeu que els col·legiats podeu consultar els documents informatius sobre les modificacions del CTE que ha elaborat l'Oficina Consultora Tècnica del COAC. Els podeu trobar a l'secció web que hem habilitat.


GESTIÓ DEL DESPATX

Quines mesures econòmiques tinc a l'abast davant la crisi de la COVID-19 com a empresa?

En virtut del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març:
- Acollir-se a la línia d’avals públics de fins a 100.000 milions d’euros creada per garantir la liquiditat de les empreses.
- Acollir-se a un ERTO per prioritzar la suspensió de llocs de treball per davant dels acomiadaments i a l’exempció de pagament de cotitzacions. L’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació durant els 6 mesos posteriors a la fi de les mesures de reducció de jornada o de suspensió de contractes derivats de la COVID-19.
- Acollir-se al “Plan Acelera” de recolzament de la digitalització de les PYMES.

En virtut del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març:
- Ajornament, a un tipus d’interès del 0,5% del pagament de deutes contretes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020. Es beneficiaran d’aquesta mesura sempre que no tinguin en vigor altres ajornaments.
- Sol·licitar l’ajornament del pagament del principal o interessos a satisfer durant el que resta de l’any 2020 en relació a préstecs, crèdits o préstecs financers la titularitat dels quals correspongui a una comunitat autònoma o entitat local. Per optar a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi provocada per la COVID-19 o les mesures adoptades per pal·liar-la hagin ocasionat períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor que les dificulti o impedeixi atendre el seu pagament.

En virtut del Reial Decret Llei 14/2020 de 14 d’abril:
- S’ajorna un mes la presentació i pagament de IVA, IRPF i l’impost de societats a petites i mitjanes empreses que registressin, el 2019, un volum d’operacions inferior als 600.000 euros.

En virtut del Reial Decret Llei 15/2020 de 22 d’abril:
- S’incorpora l’opció d’ajornar el pagament d’arrendaments diferents a l’ús de locals afectes a l’activitat econòmica.

Quines mesures econòmiques tinc a l'abast davant la crisi de la COVID-19 com a autònom?

Els professionals acollits al Règim Especial de Treballadors Autònoms poden.

En virtut del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març:
- Flexibilitzar el cobrament de prestacions per cessament d’activitat si acrediten un descens d’almenys un 75% dels seus ingressos respecte del darrer semestre com a conseqüència de la crisi sanitària. Aquesta mesura és compatible amb l’exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social.
- Si es tenen treballadors a càrrec es facilitarà que s’acullin a un ERTO per prioritzar la suspensió de llocs de treball per davant de l’acomiadament.
- Ajornament de deutes tributaris, excepte IVA I IRPF.
- Acollir-se als avals aprovats pel Govern de l’Estat per cobrir el 80% del risc associat als préstecs a PYMES i autònoms concedits per les entitats financeres

En virtut del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març:
- Ajornament, a un tipus d’interès del 0,5%, del pagament de deutes contrets amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020. Es beneficiaran d’aquesta mesura sempre que no tinguin en vigor altres ajornaments.
- Abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, quan els autònoms hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat regulada al Reial Decret Llei 8/2020 i no les hagin ingressat dins el termini corresponent.
- Sol·licitar l’ajornament del pagament del principal o interessos a satisfer durant el que resta de l’any 2020 en relació a préstecs, crèdits o préstecs financers la titularitat dels quals correspongui a una comunitat autònoma o entitat local. Per optar a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi provocada per la COVID-19 o les mesures adoptades per pal·liar-la hagin ocasionat períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor que les dificulti o impedeixi atendre el seu pagament.
- Fer efectiu, de forma excepcional, els drets consolidats en els seus plans de pensions durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del RD 643/2020 de 14 de març, sempre que es tracti de treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

En virtut del Reial Decret Llei 14/2020 de 14 d’abril:
- S’ajorna un mes la presentació i pagament de IVA, IRPF i l’impost de societats a petites i mitjanes empreses que registressin, el 2019, un volum d’operacions inferior als 600.000 euros.

També es poden consultar les mesures econòmiques aprovades per la Generalitat de Catalunya

Els professionals acollits a Mutualitats Alternatives al RETA, com HNA, poden, en virtut del Reial Decret Llei 15/2020 de 22 d’abril:
- Ajornar el pagament de les rendes d’arrendaments de locals afectes a l’activitat econòmica desenvolupada com autònoms sempre que reuneixin els requisits de l’article 3.1.a).
- Disposar excepcionalment dels seus plans de pensions, havent de presentar un certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent de la comunicat autònoma en relació al cessament de l’activitat professional.

Els professionals adscrits a mutualitats alternatives al RETA, com HNA, estaven inicialment exclosos de les mesures econòmiques aprovades pel Govern de l’Estat. Els Col·legis d’Arquitectes, a través del CSCAE, han reclamat l’extensió d’aquestes mesures de protecció també per als professionals acollits a aquest sistema alternatiu. Aquest Reial Decret Llei 15/2020 comença a estendre les mesures per a tots els professionals, tant adscrits al RETA, com als sistemes alternatius.

Ajornament de les quotes col·legials

La Junta de Govern, en acord amb la Taula de Portaveus, ha decidit ajornar el pagament de la quota del 2n trimestre fins al mes de maig. Així mateix, els col·legiats que desitgin un ajornament de la quota i serveis de tram complementari més extens que el mes de maig poden sol·licitar una de les opcions amb pagament fraccionat:
- Pagament fraccionat en 2 terminis: juliol i octubre
- Pagament fraccionat en 4 terminis: juliol, octubre i gener i abril 2021
Cal fer la sol·licitud abans del dimarts 5 de maig a través de la Secretaria Virtual del COAC en aquest enllaç.

En el cas que cap de les opcions d'ajornament de quotes plantejades pugui encaixar, es pot enviar un correu electrònic a tescoltem@coac.net donant un telèfon i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Es pot demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i deixar de pagar la quota d’autònoms? Qui pot sol·licitar-ho?

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim d’autònoms (RETA) que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o que la facturació s’hagi vist reduïda en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Quina quantitat suposa aquesta prestació?

Es tracta d’un 70% de la base reguladora de la cotització de la quota d’autònom dels últims 6 mesos.

Aquesta prestació eximeix de pagar el rebut d’autònoms?

Qui tingui dret a la prestació no haurà de pagar les cotitzacions i es considerarà així que ja ha cotitzat.

Durant quant de temps?

Un mes, amb ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a un mes.

Es poden ajornar els impostos corresponents al primer trimestre de l’any?

El Reial Decret Llei 7/2020 contempla ajornaments per a pimes i autònoms. Per poder acollir-se, és imprescindible marcar la casella "Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19".

Sobre aquest punt, es destaca que:

  • El termini de pagament serà de 6 mesos.
  • - No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)?

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

Es pot sol·licitar fins al dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.

Existeix alguna bonificació a les quotes d'ASEMAS?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

La bonificació s'aplicarà de la manera següent:

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'engany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.

Com puc ajustar el subministrament d’electricitat del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament d’electricitat al seu despatx professional podran:

- Suspendre temporalment els contractes de subministrament sense haver de pagar penalitzacions.

- Modificar els seus contractes per contractar altres ofertes amb el mateix comercialitzador que ja tinguin per adaptar-se a les noves pautes de consum.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar la reactivació del contracte suspès o bé, en cas de modificació, demanar una nova modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas.

Les empreses distribuïdores hauran de fer les reactivacions de contracte o noves modificacions exposades en el termini de cinc dies naturals i sense que, amb caràcter general, es puguin repercutir costos sobre el consumidor.

La norma recull algunes excepcions:

"a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica."

Com puc ajustar el subministrament de gas natural del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament de gas natural al seu despatx professional podran:

- Demanar al comercialitzador la suspensió temporal del contracte sense cap cost.

- Demanar al comercialitzador l'anul·lació dels prodeucgtes de capacitat de sortida contractats d'accés de durada indefinida, sense cap restricció.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar una nova modificació o ajust de modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas sense limitacions temporals ni costos. En els casos de suspensió temporal del contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no implicarà el pagament de despeses d’alta o escomesa amb caràcter general.

Quines opcions tinc per suspendre el pagament les factures del subministrament elèctric o de gas natural del despatx professional referides als dies afectats per la declaració de l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) podran demanar al seu comercialitzador, per mitjans que no suposin desplaçament físic, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

A aquesta sol·licitud caldrà identificar clarament tant el titular del punt de subministrament com el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS), que trobareu a qualsevol factura.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals a les factures emeses per les comercialitzadores d’electricitat i gas natural corresponents als períodes de facturació dels següents sis mesos.


ÀMBIT INFORMÀTIC

Com puc modificar la meva contrasenya del correu de webmail?

El primer que cal fer és seleccionar “Configuració” - “Dades del compte”.

I seguidament seleccionar la pestanya “Canvia la contrasenya”.

Com puc configurar a la bústia de correu la possibilitat de restablir la contrasenya per mi mateix sense haver de trucar al CAUC del COAC?

Per restablir la contrasenya de la teva bústia, primer cal que configuris les preguntes de seguretat seguint els passos següents:

1. Selecciona “Configuració”

2. Selecciona “Dades del compte”

3. Selecciona la pestanya “Preguntes de seguretat”

4. Un cop configurades les preguntes de seguretat, el sistema et permetrà restablir la contrasenya d’accés a https://webmail.coac.net directament des de la pàgina principal d’accés

Si tinc configurades les preguntes de seguretat de la meva bústia de correu, com puc modificar o restablir la contrasenya?

Pots fer-ho seguint els passos següents:

1. Accedeix a webmail https://webmail.coac.net

2. Introdueix l’adreça de correu electrònic (p.e. nomcorreu@coac.net)

3. Selecciona l’enllaç “Ha oblidat la seva contrasenya?”

4. Introdueix el codi de verificació que apareix a la pantalla.

5. Introduix la resposta a la pregunta de seguretat:

6. Introduieix la nova contrasenya.

7. Finalment, rebràs un correu electrònic a la safata d’entrada confirmant que el canvi s’ha realitzat correctament.

Què he de fer si no recordo la resposta de seguretat per restablir la contrasenya de la meva bústia de correu?

Pots posar-te en contacte amb el CAUC del COAC per correu electrònic a cauc@coac.net o bé a través del telèfon d’atenció a l’arquitecte 93 306 78 03.


ÀMBIT SOCIAL

Com em pot ajudar el COAC si he perdut la feina a causa de la situació actual?

Com en el cas de totes les persones que es queden sense feina, el COAC li tramitarà la quota social fins a trobar-ne una. Així, podrà gaudir de tots els serveis que ofereix el COAC durant el temps de recerca.

En aquest sentit, el Servei d'Ocupació del COAC i l'Escola Sert es coordinen estretament amb el Departament de Treball Social.

En paral·lel, a l’Escola Sert trobareu un ampli programa formatiu, des de cursos i càpsules a estudis de postgrau i màster, tots dissenyats per ampliar les capacitats i coneixements dels estudiants, imprescindibles per mantenir-se actiu en un món laboral altament dinàmic i competitiu.

Per un altre costat, us mantindrem informats de totes les iniciatives que s’impulsen des del Servei d'Ocupació destinades a potenciar l’ocupabilitat dels arquitectes, com són el suport per a la millora del currículum, la preparació per a una entrevista de feina o la creació de la marca personal, entre d'altres.

Paral·lelament, des del Servei d’Ocupació del COAC es facilitaran aquelles ofertes laborals que més s’ajustin al perfil del sol·licitant.

Què cal fer si es viu o es coneix una situació de maltractament durant el confinament?

Tant si pateix algun tipus de maltractament, com si és conscient d’algun cas, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net. Li farem arribar el protocol d’actuació a seguir i l’acompanyarem durant tot el procés.

Tinc un familiar dependent que ho està passant molt malament amb el confinament. De quina manera podem ajudar-lo?

Les famílies en la seva casuística poden sortir a passejar amb la persona dependent, tot i que extremant sempre els protocols de seguretat. És fonamental mantenir rutines i fer activitats a casa. També és important que el familiar sigui el màxim conscient de la situació que estem vivint per tal de poder comprendre-la millor.

Davant de situacions complexes, des dels serveis socials del COAC estem al seu servei per atendre les vostres peticions i assessorar-vos. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net, des d'on us donarem suport i ajuda per gestionar la situació el millor possible.

Així mateix, recomanem la guia de gestió psicològica davant quarantenes per amalalties infeccioses del Col·legi de Psicòlegs.

Tinc un familiar dependent que rep assistència dels Serveis Socials. Continuarà rebent-la? Els serveis de teleassistència funcionen?

Sí, des dels serveis socials s’està donant prioritat a continuar mantenint els serveis d'ajuda, sobretot a la gent gran. Els professionals aplicaran protocols estrictes per tal de dur a terme la seva feina sense complicacions. En paral·lel, el botó de teleassistència funciona amb total normalitat.


QUOTES HNA

Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)?

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als seus afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

S'ha de sol·licitar abans del dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.


QUOTES ASEMAS

Existeix alguna bonificació dels productes?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

Com s'aplicarà la bonificació?

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'enguany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.


ENLLAÇOS D'INTERÈS

Normativa general de la COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Text consolidat, incloses les modificacions introduïdes pel Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo).[enllaç]

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.[enllaç]

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.[enllaç]

Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.[enllaç]

Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.[enllaç]

Resolucio TSF / 759/2020, de 22 de març, per la qual s'especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les que interactuen en els centres de treball.[enllaç]
Correcció d'errades[enllaç]

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.[enllaç]

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabaj.[enllaç]

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 .[enllaç]

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.[enllaç]

Publicada al DOGC el dia 3 d'abril la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).[enllaç]

Normativa Seguretat i Salut

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.[enllaç]

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que sienta las bases de la protección de los trabajadores.[enllaç]
CSCAE

Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució (CSCAE).[enllaç]

Emergencia COVID19 - Preguntas frecuentes.[enllaç]
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament per la COVID-19.[enllaç]

HNA

Comunicacions COVID-19.[enllaç]

Ajuntament de Barcelona

Decret d’Alcaldia, de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Decret d’Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Generalitat de Catalunya

Ajuts i serveis per a l'empresa a Catalunya (ACCIÓ).[enllaç]

Informació general sobre el coronavirus.[enllaç]

Canal Salut coronavirus.[enllaç] Canal empresa.[enllaç]

Ministeri de Sanitat

Recomanacions sanitàries i de salut pública.[enllaç]

Organització Mundial de la Salut

Web OMS.[enllaç]

Informació i orientacions sobre el coronavirus.[enllaç] Preguntes freqüents sobre el coronavirus.[enllaç]
Agència Tributària

Mesures tributàries.[enllaç]