treball professional

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 7 D'ABRIL (18.58 H)

Amb l'objectiu de poder resoldre amb la màxima eficàcia els dubtes que es generen aquests dies sobre la professió, adjuntem un recull de les preguntes més freqüents.
 

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

Com afecta l’estat d’alarma a l’aplicació obligatòria dels canvis introduïts al CTE?

La Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix la suspensió de terminis administratius i la seva represa quan perdi vigència el Reial Decret. Per tant, s’entén que es prorrogarà durant el temps en què s’allargui aquesta situació.

Podeu trobar més informació al respecte al següent enllaç.

Recordeu que els col·legiats podeu consultar els documents informatius sobre les modificacions del CTE que ha elaborat l'Oficina Consultora Tècnica del COAC. Els podeu trobar a l'secció web que hem habilitat.


ATURADA DE LES OBRES

La resta de FAQs d'aquesta pàgina relatives a l'actuació de les obres en curs responen a normativa anterior que ha quedat modificada amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020
En quina situació es troben actualment les obres? Fins quan puc fer el tancament presencial?

Segons el Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març, s’ha acordat la imposició d’un permís retribuït de caràcter obligatori que suposa una aturada de tota aquella activitat que no impliqui serveis essencials fins al dia 9 d’abril. D’aquesta manera, totes les obres públiques i privades que no estiguin associades a la prestació d’una activitat essencial queden paralitzades.

La disposició transitòria primera del Reial Decret Llei permet als treballadors prestar serveis el dilluns 30 de març per dur a terme les tasques imprescindibles per poder formalitzar l'aturada, per tal de no perjudicar de forma irreversible la represa de l'activitat empresarial. Per tant, totes aquestes tasques s’han d’ordenar i d’executar durant el dia d’avui (30 de març).

Recomanem subscriure actes d’aturada que, en la mesura del possible, siguin presencials i donin fe de l’execució d’aquells treballs. El model que us adjuntem ha de personalitzar-se en relació a cada obra concreta, i també contempla la possibilitat de tancar l’obra a distància, si no s’hi ha pogut anar.

En cas de dubte, si us plau contacteu per correu electrònic a l’equip d’assessoria jurídica a través del correu electrònic juridica@coac.net.

Com he de dur a terme el tancament de les obres?

Posem a la vostra disposició una acta d'aturada d'obra en compliment de l'imperatiu legal del permís retribuït obligatori, descarregueu-vos aquí el model d'acta. Així mateix, us facilitem un certificat emès unilateralment per l’arquitecte quan no sigui possible articular una acta conjunta amb tots els agents.

Us recomanem que tant l’acta com el certificat els registreu al servei de Registre automàtic de documents del COAC o en el corresponent expedient de visat.

Quines obres poden continuar?

Únicament poden continuar aquelles obres especialment mencionades pel Reial Decret Llei 10/2020 i que, entre d'altres, són aquelles contractades per procediment d'emergència, les que l'administració hagi considerat vitals i n'hagi ordenat la continuació de forma expressa o aquelles que puguin estar vinculades a activitats qualificades com a essencials.

Els autònoms poden anar a treballar després de l'entrada en vigor de les noves mesures de confinament de diumenge 29 de març?

Sí. El Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març afecta exclusivament els treballadors per compte aliena que no poden fer teletreball.

Així, els autònoms poden continuar treballant i circular en desenvolupament de la seva feina. A aquests efectes, recomanem dur omplert el certificat autoresponsable de desplaçament facilitat per la Generalitat de Catalunya, tot i no ser un document obligatori. Podeu trobar-lo en aquest enllaç juntament amb informació sobre el seu funcionament.

Els únics treballadors autònoms que no poden treballar són aquells inclosos en les activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març que decreta l'estat d'alarma (en general activitats esportives, culturals, comercials, d'oci...).


PAUTES D'ACTUACIÓ A LES OBRES EN CURS

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020, les obres no associades a la prestació d'una activitat essencial han quedat aturades a partir del 30 de març [veure preguntes "Aturada de totes les obres"].
Com puc acreditar davant l'autoritat, tant si m'ho pregunten de camí a l'obra com si estic a l'obra treballant, que sóc el director de l'obra?

El document que acredita que l'arquitecte és el director de l'obra és el document d'Assumeix de Direcció d'Obra, o en el seu cas la Declaració Responsable conforme assumeix la direcció de l'obra, que hagin estat presentats a l'ajuntament corresponent en el moment de sol·licitar el permís d'obres municipal. Per aquest motiu, s'ha de portar imprès o en el dispositiu que es porti a sobre (mòbil, tauleta...), el document indicat que acredita que es forma part de la direcció facultativa de l'obra.

Recordeu, a més, que el dilluns 23 de març ha entrat en vigor el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma editat per Protecció Civil, i que certifica que el desplaçament està justificat. S'està treballant per fer una versió digial, però mentrestant es recomana portar el document imprès o al format digital al mòbil o dispositiu electrònic tipus tauleta. Descarrega'l aquí per portar-lo imprès o accedeix a la versió mòbil aquí.
Que cal fer si l'autoritat es presenta a l'obra i ordena que aquesta es paralitzi?

No està prohibida l'execució de les obres si es poden garantir les mesures aprovades per la COVID-19 . Per tant, si es pot acreditar que les mesures s'estan complint, l'autoritat ha de justificar quin és el motiu per ordenar la paralització l'obra, aixecant acta d'aquesta circumstància.

Si les obres que s'estan realitzant són actuacions d'urgència i l'autoritat no deixa executar-les, es deixarà constància per escrit d'aquesta circumstància i l'arquitecte ho comunicarà tant a l'ajuntament com a la seva companyia d'assegurances.

És possible mantenir oberta una obra amb protocols específics contra el contagi en l’entorn laboral?

D'acord amb les mesures de seguretat establertes pel Ministeri de Sanitat, s'ha de garantir en tot moment la protecció total dels empleats i del personal de l’obra. Si això no és possible, les activitats hauran d’aturar-se. En el cas d’activitats essencials relatives a la seguretat de l'obra i la seva conservació i que, per tant, no puguin ser aturades, aquestes s'hauran de desenvolupar d'acord amb l'estricte compliment dels protocols sanitaris.

En la mateixa línia, la Fundació Laboral de la Construcció, a través de la Línia Prevenció, també ha publicat mesures preventives en obres i empreses del sector de la construcció dirigides a treballadors i emprenedors.

Tant durant l'execució de les obres com quan la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut de l'obra efectuin les visites d'obra és obligatori prendre les mesures indicades per a la prevenció de la COVID-19. Es recomana que estiguin a l'obra només les persones indipensables, ja sigui per a l'execució de l'obra com per realitzar la visita d'obra, tant per part de la direcció facultativa com del coordinador de seguretat i salut.

Quines són les mesures de prevenció a les obres davant del coronavirus?

El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i el Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya han publicat un seguit de pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs.Consúlta-les aquí.

Així mateix, també podeu consultar les recomanacions de la Fundación Laboral de la Construcción, amb mesures dirigides tant a treballadors com a empresaris. Podeu descarregar-les aquí: Mesures preventives i Protegeix-te, protegeix-los.
Com cal actuar si un treballador desenvolupa símptomes de la malaltia?

Tan aviat com es constati el menor indici que algun treballador o personal d’obra presenta símptomes, se seguirà estrictament el protocol de salut establert. Si es confirma que alguna persona dona positiu en les proves de detecció de la malaltia, l’obra serà aturada immediatament i es comunicarà a tots els membres de la direcció facultativa, així com als professionals subcontractats i autònoms que hagin pogut ser a l’obra durant els darrers 15 dies.

Què passa si encara que l'arquitecte vulgui aturar les obres, el constructor vol continuar?

Per poder continuar l'obra, el constructor ha de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part de la mateixa que es vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

Com s'ha de documentar una aturada d'obres durant l'estat d'alarma?

El COAC recomana visar el document de paralització d'obra a conseqüència de l'emergència sanitària i de salut provocada per la COVID-19.

Llegiu les recomanacions que apareixen a les preguntes de l'apartat inicial ATURADA DE TOTES LES OBRES.
Si una obra —pública o privada— està suspesa, quines obligacions tinc com a director d'obra?

El director de l'obra, com a integrant de la direcció facultativa, només queda alliberat de la responsabilitat professional un cop presentada la renúncia a l'encàrrec o si existeix suspensió expressa del contracte de serveis en virtut del qual està dirigint els treballs. Així doncs, tot i la suspensió de les obres, pot continuar plenament vigent la seva tasca com a director dels treballs.

En el cas que l'arquitecte consideri la necessitat d'aturar les obres en atenció a l'emergència sanitària actual i que el constructor les vulgui continuar, el constructor haurà de comunicar les mesures de prevenció sobre la COVID-19 que s'adoptaran per garantir la salut dels treballadors, i precisar si amb les garanties indicades es pot desenvolupar el que resta de l'obra, o la part que se'n vulgui executar. En el cas que el coordinador de seguretat i salut i/o la direcció facultativa considerin que amb les mesures indicades pel constuctor no queda garantida la seguretat dels treballadors, es procedirà a la paralització de l'obra.

El termini d'execució que preveu la llicència municipal d'una obra privada, ha quedat automàticament suspès?

Sí. Tots els terminis de caducitat, com el d'execució de les obres que contempla la llicència municipal, han quedat automàticament suspesos a partir del dia 14 de març i fins que finalitzi l'estat d'alarma.

En el cas que el termini caduqués durant la vigència de l'estat d'alarma, cal entendre que un cop aquesta situació finalitzi, el termini de caducitat inicial s'hauria d'allargar en el nombre de dies que hagi durat la suspensió.


CONTRACTES PÚBLICS D'OBRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020, les obres no associades a la prestació d'una activitat essencial han quedat aturades a partir del 30 de març [veure preguntes "Aturada de totes les obres"]..
Els contractes públics d’obres de la Generalitat de Catalunya estan suspesos automàticament?

No hi ha una suspensió automàtica i general.

Els contractes públics d’execució d’obres de la Generalitat de Catalunya o el seu sector Públic (INCASÒL, INFRAESTRUCTURES...) es podran suspendre si el contractista demana expressament la suspensió a l’òrgan de contractació acreditant una situació de fet derivada de la crisi sanitària generada per la COVID-19 que impedeixi la continuïtat dels treballs i sempre que el contracte no hagi perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada per la COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat.

Els contractes públics de serveis d’arquitectura vinculats a les obres públiques de la Generalitat de Catalunya, estan suspesos també?

Els contractes de serveis i assistències contractats per la Generalitat o el seu sector públic vinculats a l’execució d’obres no estan suspesos.

Es permet sol·licitar una ampliació del termini contractual quan el contractista incorri en retard en el compliment del mateix a conseqüència de:

 • La situació de fet creada per la COVID-19.
 • Les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local per combatre la COVID-19.

En aquesta petició, el director de l’obra haurà de justificar que l’endarreriment no és causa impotable al contractista sinó que s’ha produït com a conseqüència de la COVID-19.

L’òrgan de contractació concedirà l’ampliació i no procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del contracte.

Quines implicacions tenen les mesures urgents que ha aprovat la Generalitat en els contractes públics?

El 24 de març es va aprovar el Decret Llei 8/2020, implica una modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Podeu descarregar el Decret Llei 8/2020 en aquest enllaç.

Així mateix, podeu consultar el quadre resum que hem elaborat amb les principals implicacions —suspensions, ampliacions de termini, procediments i compensacions— que té aquest Decret en els contractes de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, tant pel que fa als contractes d’obres i com per als contractes de servei i assistència vinculats a una obra. Consulteu-lo aquí.


DECRETS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA A LES OBRES EN CURS

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020, les obres no associades a la prestació d'una activitat essencial han quedat aturades a partir del 30 de març [veure preguntes "Aturada de totes les obres"]..
Com afecten els decrets de l'Ajuntament de Barcelona a les obres en curs?

Els Decrets de l'Ajuntament de Barcelona especifiquen que les obres públiques s'aturen totes, exceptuant aquelles que puguin ser considerades essencials.

Pel que fa les privades, l'Ajuntament fa suspendre les que no puguin complir les mesures de seguretat, i recomana aturar les que comportin desplaçaments per la via pública. També permet les actuacions que estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones. Totes les accions s'haurien de deixar per escrit.

Consulteu més informació i enllaç als decrets

Les mesures indicades al Decret d'Alcaldia de 17 de març són aplicables també a l'àrea metropolitana?

És aplicable només al terme municipal de Barcelona, i afecta la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

És obligatori parar les obres a la ciutat de Barcelona?

Tot i que el Decret d'Alcaldia de 17 de març ho recomani, no és obligatori parar les obres de promoció privada si es poden garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de prevenció i protecció contra la COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial Decret 463/2020.

Les mesures que disposa el Decret sobre obres de promoció privada són:

 • Suspendre els terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
 • Prohibeix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Barcelona l’execució de les mateixes, si no es poden garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de prevenció i protecció contra la COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020.
 • Recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.
 • Exclou de l'àmbit d'aplicació del decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones.


TERMINIS DE CONCURSOS I LICITACIONS

Quins terminis estan suspesos en els procediments de contractació pública (licitacions i concursos de serveis d'arquitectura)?

Els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic han quedat interromputs, i el còmput es reprendrà quan finalitzi l’estat d’alarma. Per tant, queden suspesos els terminis per:

 • Presentar sol·licitud de participació
 • Fer les esmenes requerides
 • Presentar documentació/proposta en segona fase
 • Formalitzar  el contracte
 • Interposar recursos en impugnació dels plecs de clàusules i en impugnació de qualsevol acte administratiu del procediment de contractació (exclusions, adjudicacions...)
 • Celebrar reunions de Jurat, Mesa de Valoració, Comitè d’experts...
 • Qualsevol termini administratiu propi del procediment de contractació pública així com aquells referits a la tramitació del procediment

Excepcions a la suspensió: terminis i procediments relacionats amb els fets que han justificat la declaració de l’estat d’alarma, i aquells en què l’administració, de forma expressa i motivada i de mutu acord amb els interessats, decideixi la continuïtat per evitar greus perjudicis als interessats.

Si l'òrgan de contractació no ha publicat al perfil del contractant la suspensió de terminis, segueixen comptant?

No. Els terminis esmentats a la pregunta anterior han quedat suspesos. Malgrat no cal que l’administració prengui cap acord exprés de suspensió de terminis, algunes han optat per fer-ho.

Les excepcions a la suspensió es concreten a la pregunta anterior.

Fins quan dura la suspensió de terminis?

El Reial Decret preveu una durada de 15 dies —fins al 29 de març- prorrogables. Per tant, fins que no finalitzi l’estat d’alarma es mantindrà la suspensió.

Per què l'administració segueix publicant licitacions i concursos a la plataforma de contractació pública si el còmput dels terminis està suspès?

Poden ser licitacions i concursos que ja estaven degudament tramitats i preparats per a la seva publicació o bé que, aprofitant la situació de teletreball majoritari, l’administració publiqui aquelles convocatòries que necessita tramitar.

En qualsevol dels casos, i encara que l’òrgan de contractació no ho indiqui al perfil del contractant, tots els terminis de presentació de documentació, tramitació, impugnació... resten suspesos fins la fi de l’estat d’alarma.

Les reunions de Jurat de Concursos de Projectes han quedat suspeses? Quan i qui les tornarà a convocar?

Totes les tramitacions de procediments de contractació han quedat suspeses (llevat de les excepcions esmentades a les respostes anteriors).

Un cop s'acabi l'estat d'alarma, el propi òrgan de contractació haurà de contactar amb els membres del Jurat per fer nova convocatòria de reunió.


GESTIÓ DEL DESPATX

Es pot demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i deixar de pagar la quota d’autònoms? Qui pot sol·licitar-ho?

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim d’autònoms (RETA) que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o que la facturació s’hagi vist reduïda en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Quina quantitat suposa aquesta prestació?

Es tracta d’un 70% de la base reguladora de la cotització de la quota d’autònom dels últims 6 mesos.

Aquesta prestació eximeix de pagar el rebut d’autònoms?

Qui tingui dret a la prestació no haurà de pagar les cotitzacions i es considerarà així que ja ha cotitzat.

Durant quant de temps?

Un mes, amb ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a un mes.

Es poden ajornar els impostos corresponents al primer trimestre de l’any?

El Reial Decret Llei 7/2020 contempla ajornaments per a pimes i autònoms. Per poder acollir-se, és imprescindible marcar la casella "Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19".

Sobre aquest punt, es destaca que:

 • El termini de pagament serà de 6 mesos.
 • - No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)?

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

Es pot sol·licitar fins al dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.

Existeix alguna bonificació a les quotes d'ASEMAS?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

La bonificació s'aplicarà de la manera següent:

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'engany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.

Quotes col·legials

Els col·legiats que ho sol·licitin podran demanar l'ajornament del pagament de la quota del 2n trimestre de l'any. En breu s'explicarà com fer-ho.

Com puc ajustar el subministrament d’electricitat del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament d’electricitat al seu despatx professional podran:

- Suspendre temporalment els contractes de subministrament sense haver de pagar penalitzacions.

- Modificar els seus contractes per contractar altres ofertes amb el mateix comercialitzador que ja tinguin per adaptar-se a les noves pautes de consum.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar la reactivació del contracte suspès o bé, en cas de modificació, demanar una nova modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas.

Les empreses distribuïdores hauran de fer les reactivacions de contracte o noves modificacions exposades en el termini de cinc dies naturals i sense que, amb caràcter general, es puguin repercutir costos sobre el consumidor.

La norma recull algunes excepcions:

"a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica."

Com puc ajustar el subministrament de gas natural del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament de gas natural al seu despatx professional podran:

- Demanar al comercialitzador la suspensió temporal del contracte sense cap cost.

- Demanar al comercialitzador l'anul·lació dels prodeucgtes de capacitat de sortida contractats d'accés de durada indefinida, sense cap restricció.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar una nova modificació o ajust de modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas sense limitacions temporals ni costos. En els casos de suspensió temporal del contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no implicarà el pagament de despeses d’alta o escomesa amb caràcter general.

Quines opcions tinc per suspendre el pagament les factures del subministrament elèctric o de gas natural del despatx professional referides als dies afectats per la declaració de l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) podran demanar al seu comercialitzador, per mitjans que no suposin desplaçament físic, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

A aquesta sol·licitud caldrà identificar clarament tant el titular del punt de subministrament com el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS), que trobareu a qualsevol factura.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals a les factures emeses per les comercialitzadores d’electricitat i gas natural corresponents als períodes de facturació dels següents sis mesos.


ÀMBIT INFORMÀTIC

Com puc modificar la meva contrasenya del correu de webmail?

El primer que cal fer és seleccionar “Configuració” - “Dades del compte”.

I seguidament seleccionar la pestanya “Canvia la contrasenya”.

Com puc configurar a la bústia de correu la possibilitat de restablir la contrasenya per mi mateix sense haver de trucar al CAUC del COAC?

Per restablir la contrasenya de la teva bústia, primer cal que configuris les preguntes de seguretat seguint els passos següents:

1. Selecciona “Configuració”

2. Selecciona “Dades del compte”

3. Selecciona la pestanya “Preguntes de seguretat”

4. Un cop configurades les preguntes de seguretat, el sistema et permetrà restablir la contrasenya d’accés a https://webmail.coac.net directament des de la pàgina principal d’accés

Si tinc configurades les preguntes de seguretat de la meva bústia de correu, com puc modificar o restablir la contrasenya?

Pots fer-ho seguint els passos següents:

1. Accedeix a webmail https://webmail.coac.net

2. Introdueix l’adreça de correu electrònic (p.e. nomcorreu@coac.net)

3. Selecciona l’enllaç “Ha oblidat la seva contrasenya?”

4. Introdueix el codi de verificació que apareix a la pantalla.

5. Introduix la resposta a la pregunta de seguretat:

6. Introduieix la nova contrasenya.

7. Finalment, rebràs un correu electrònic a la safata d’entrada confirmant que el canvi s’ha realitzat correctament.

Què he de fer si no recordo la resposta de seguretat per restablir la contrasenya de la meva bústia de correu?

Pots posar-te en contacte amb el CAUC del COAC per correu electrònic a cauc@coac.net o bé a través del telèfon d’atenció a l’arquitecte 93 306 78 03.


ÀMBIT SOCIAL

Com em pot ajudar el COAC si he perdut la feina a causa de la situació actual?

Com en el cas de totes les persones que es queden sense feina, el COAC li tramitarà la quota social fins a trobar-ne una. Així, podrà gaudir de tots els serveis que ofereix el COAC durant el temps de recerca.

En aquest sentit, el Servei d'Ocupació del COAC i l'Escola Sert es coordinen estretament amb el Departament de Treball Social.

En paral·lel, a l’Escola Sert trobareu un ampli programa formatiu, des de cursos i càpsules a estudis de postgrau i màster, tots dissenyats per ampliar les capacitats i coneixements dels estudiants, imprescindibles per mantenir-se actiu en un món laboral altament dinàmic i competitiu.

Per un altre costat, us mantindrem informats de totes les iniciatives que s’impulsen des del Servei d'Ocupació destinades a potenciar l’ocupabilitat dels arquitectes, com són el suport per a la millora del currículum, la preparació per a una entrevista de feina o la creació de la marca personal, entre d'altres.

Paral·lelament, des del Servei d’Ocupació del COAC es facilitaran aquelles ofertes laborals que més s’ajustin al perfil del sol·licitant.

Què cal fer si es viu o es coneix una situació de maltractament durant el confinament?

Tant si pateix algun tipus de maltractament, com si és conscient d’algun cas, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net. Li farem arribar el protocol d’actuació a seguir i l’acompanyarem durant tot el procés.

Tinc un familiar dependent que ho està passant molt malament amb el confinament. De quina manera podem ajudar-lo?

Les famílies en la seva casuística poden sortir a passejar amb la persona dependent, tot i que extremant sempre els protocols de seguretat. És fonamental mantenir rutines i fer activitats a casa. També és important que el familiar sigui el màxim conscient de la situació que estem vivint per tal de poder comprendre-la millor.

Davant de situacions complexes, des dels serveis socials del COAC estem al seu servei per atendre les vostres peticions i assessorar-vos. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net, des d'on us donarem suport i ajuda per gestionar la situació el millor possible.

Així mateix, recomanem la guia de gestió psicològica davant quarantenes per amalalties infeccioses del Col·legi de Psicòlegs.

Tinc un familiar dependent que rep assistència dels Serveis Socials. Continuarà rebent-la? Els serveis de teleassistència funcionen?

Sí, des dels serveis socials s’està donant prioritat a continuar mantenint els serveis d'ajuda, sobretot a la gent gran. Els professionals aplicaran protocols estrictes per tal de dur a terme la seva feina sense complicacions. En paral·lel, el botó de teleassistència funciona amb total normalitat.


QUOTES HNA

Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)?

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als seus afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

S'ha de sol·licitar abans del dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.


QUOTES ASEMAS

Existeix alguna bonificació dels productes?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

Com s'aplicarà la bonificació?

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'enguany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.


ENLLAÇOS D'INTERÈS

Normativa general de la COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Text consolidat, incloses les modificacions introduïdes pel Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo).[enllaç]

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.[enllaç]

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.[enllaç]

Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.[enllaç]

Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.[enllaç]

Resolucio TSF / 759/2020, de 22 de març, per la qual s'especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les que interactuen en els centres de treball.[enllaç]
Correcció d'errades[enllaç]

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.[enllaç]

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabaj.[enllaç]

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 .[enllaç]

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.[enllaç]

Publicada al DOGC el dia 3 d'abril la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).[enllaç]

Normativa Seguretat i Salut

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.[enllaç]

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que sienta las bases de la protección de los trabajadores.[enllaç]
CSCAE

Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució (CSCAE).[enllaç]

Emergencia COVID19 - Preguntas frecuentes.[enllaç]
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament per la COVID-19.[enllaç]

HNA

Comunicacions COVID-19.[enllaç]

Ajuntament de Barcelona

Decret d’Alcaldia, de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.[enllaç]

Decret d'Alcaldia, de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Decret d’Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.[enllaç]

Generalitat de Catalunya

Ajuts i serveis per a l'empresa a Catalunya (ACCIÓ).[enllaç]

Informació general sobre el coronavirus.[enllaç]

Canal Salut coronavirus.[enllaç] Canal empresa.[enllaç]

Ministeri de Sanitat

Recomanacions sanitàries i de salut pública.[enllaç]

Organització Mundial de la Salut

Web OMS.[enllaç]

Informació i orientacions sobre el coronavirus.[enllaç] Preguntes freqüents sobre el coronavirus.[enllaç]
Agència Tributària

Mesures tributàries.[enllaç]