QUOTES 2021

Drets d'incorporació, quotes i tram complementari per l'any 2021.

INFORMACIÓ BONIFICACIONS

Bonificacions sobre la Quota i el Tram de Serveis Complementaris.

Informació vinculacions

COAC Estudiant, Graduats i amb títol no homologat i Simpatitzants.

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER RAÓ D'INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. 2021)

Sol·licitud d'Incorporació al COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentació:• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Sol·licitud vinculació simpatitzant - persones físiques

Sol·licitud d’integració al COAC Art. 28 Estatuts. Persones Físiques No obligades legalment a col.legiar-se

Sol·licitud vinculació simpatitzant - persones jurídiques

SOL·LICITUD D’INTEGRACIÓ AL COACArt. 28 Estatuts. Persones jurídiques no obligades legalment a col.legiar-se

Informació per col·legiar-se

  Informació per col·legiar-se 

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Pàgines