noi teclejant al ordinador

bonificació per a arquitectes que han estat pares o mares

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Si has estat pare o mare recentment, el Col·legi et redueix temporalment la teva quota col·legial per ajudar-te en aquest moment tan important de la teva vida personal.

Tots els col·legiats que haguem estat pares a partir de l'1 de juliol de 2017 podem sol·licitar la nova bonificació de la quota col·legial per motius de maternitat, paternitat o adopció.

Import de la bonificació
Així, en cas de paternitat o maternitat, la quota col·legial serà de 9€ per trimestre, suposant un descompte de més del 80%. Pel que fa al tram de serveis complementaris, tindrà un descompte del 50%. Així, la quota col·legial amb tram complementari tindrà un cost de 27€ per trimestre (corresponent a 9€ de quota bàsica i 18€ de tram complementari).

La bonificació s'aplicarà durant dos trimestres en cas de part o adopció únic, i durant tres trimestres en cas de part o adopcions múltiples.

En cas que ambdós pares estiguin col·legiats, podrà acollir-se a la bonificació completa un dels progenitors i, addicionalment, l'altre progenitor podrà demanar una bonificació equivalent a un mes.

Com sol·licitar-la
La sol·licitud de bonificació es pot fer, com a màxim, fins a finals del següent trimestre del naixement del fill o de la data de constitució de l’adopció, enviant per correu electrònic la documentació necessària a la Secretaria del Col·legi.

Cal enviar el formulari de sol·licitud, annexant com a document justificatiu el llibre de família, que certifiqui el naixement del fill, o document administratiu o judicial que certifiqui la constitució de l’adopció.

La nova bonificació, que se suma a les ja existents (per a arquitectes que inicien la seva activitat laboral, arquitectes jubilats o els que resideixen a l'estranger), serà efectiva a partir de la factura trimestral següent a l’aprovació de la sol·licitud.

Més informació
Descarrega el formulari de sol·licitud aquí.
Consulta les quotes col·legials vigents  23/11/2017
Tornar